Bülten 2014Bültenler

Bülten 2014-2 2014 Yılında Değişik Olarak Uygulanacak Vergi Usul Kanunundaki Miktarlardan Bazıları

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com 

İstanbul, 01.01.2014

BÜLTEN ( E.Ö. 2014/02 )

2014 YILINDA DEĞİŞİK OLARAK UYGULANACAK VERGİ USUL KANUNUNDAKİ MİKTARLARDAN BAZILARI

30 Aralık 2013  gün ve 28867(Mükerrer) Resmi Gazete’de yayınlanan 432 sayılı VUK Genel Tebliğinde 2014 yılında uygulanacak Vergi Usul Kanunundaki miktarlardan bazıları:

1- Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri (VUK Md.177).

 

2013Yılında Uygulanan Miktar (TL)

2014 Yılında Uygulanacak Miktar (TL)

1-Yıllık    
-Alış tutarı 150.000 150.000
– Satış tutarı 200.000 200.000
2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı 80.000 80.000
3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı 150.000 150.000

2-Fatura düzenleme sınırı (VUK.Md.232).

 

2013Yılında Uygulanan Miktar (TL)

2014 Yılında Uygulanacak Miktar (TL)

Fatura Düzenleme Sınırı 800 800

3-Amortismana tabi iktisadi kıymetin değeri (VUK Md.313).

 

2013Yılında Uygulanan Miktar (TL)

2014 Yılında Uygulanacak Miktar (TL)

Doğrudan gider yazılabilecek iktisadi kıymetin değeri 800 800

4-Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezaları

Madde 352-Usulsüzlük dereceleri ve cezaları (Kanuna bağlı cetvel)

2013 Yılında Uygulanan Miktar(TL)

2014 Yılında Uygulanacak Miktar(TL)

Birinci derece usulsüzlükler    
1- Sermaye şirketleri

110,00

110,00

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı

70,00

70,00

3 – İkinci sınıf tüccarlar

35,00

36,00

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar          17,00

17,00

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

9,40

9,70

6- Gelir vergisinden muaf esnaf

4,30

4,40

İkinci derece usulsüzlükler

 

 

1- Sermaye şirketleri

60,00

60,00

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı

35,00

36,00

3 – İkinci sınıf tüccarlar

17,00

17,00

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar

9,40

9,70

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

4,30

4,40

6- Gelir vergisinden muaf esnaf

2,40

2,40

 

Madde 353-Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil usul hükümlerine uyulmaması (Özel Usulsüzlük Cezası)

2013 Yılında Uygulanan Miktar(TL)

2014 Yılında Uygulanacak Miktar(TL)

1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması

190

190

– Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza

94.000

97.000

2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması

190

190

– Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza

9.400

9.700

– Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza

94.000

97.000

4- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması

190

190

6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara

4.300

4.400

7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara

230

230

8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine-Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

700

140.000

700

 140.000

9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere

940

970

10- 127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına

700

700

 

Mükerrer Madde 355-Bilgi vermekten çekinenler İle 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde hükmüne uymayanlar için ceza

2013Yılında Uygulanan Miktar(TL)

2014 Yılında Uygulanacak Miktar(TL)

1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

1.200

1.200

2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında

600

600

3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında

300

300

4-Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara (işleme konu tutarın %5’i) bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

940.000

970.000