Bülten 2014Bültenler

Bülten 2014-10 e-Arşiv Uygulamasına İlişkin Açıklamalar 433 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği İle Yapılmıştır

Erdoğdu Öz

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul, 01.01.2014

BÜLTEN (E.Ö. 2014-10)

e-ARŞİV UYGULAMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 433 SIRA NOLU VUK GENEL TEBLİĞİ İLE YAPILMIŞTIR

30 Aralık 2013 gün ve 28867(Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de e-arşiv uygulamasının da yer aldığı  433 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı.

Bu genel tebliğde;

Vergi Usul Kanunu uyarınca kâğıt ortamında düzenlenmek, muhafaza ve ibraz edilmek zorunluluğu bulunan faturanın elektronik ortamda düzenlenmesi ve ikinci nüshasının elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesine imkân tanıyan e-Arşiv Uygulamasına ilişkin usul ve esaslar  açıklanmıştır.

İlgili Genel Tebliğde, bu konu ile ilgili alt başlıklar aşağıdadır.

3- e-Arşiv Uygulaması İzni

4- Uygulamadan Yararlanma Yöntemleri ve Başvuru

4.1 Değerlendirme ve İzin

5- Özel Entegratör Hizmeti Verenler

6- Belgelerin Elektronik Ortamda Oluşturulması

6.1 Belgelere Konulacak Amblem

6.2 Belge Numarası

7- Belgelerin Alıcılarına Teslimi

7.1 397 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Getirilen e-Fatura Uygulamasına Kayıtlı Olmayan Mükelleflere Faturanın Teslimi

7.2 Vergi Mükellefi Olmayanlara Faturanın Teslimi

8- Raporlama

9- Elektronik Belgelerin Muhafazası ve İbrazı

10- İnternet Üzerinden Mal ve Hizmet Satışında Düzenlenecek Faturalar

11- Sorumluluk ve Cezai Müeyyideler

12- Diğer Hususlar

13- Elektronik Fatura Kayıt Sistemi (EFKS) Kapsamında Düzenlenen Faturalar

14- Ödeme Kaydedici Cihaz Üzerinden Yapılan Satışlar

15- 397 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Getirilen e-Fatura Uygulamasına Kayıtlı Mükellefler Arasında Yapılan Satışlar

 

Gelir İdaresi Başkanlığının bu Genel Tebliğ ile ilgili yaptığı açıklama aşağıdadır.

1-) 433 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile getirilen e-Arşiv Uygulamasına ilişkin açıklamalar aşağıdaki gibidir:

a- Bu Tebliğ kapsamında e-arşiv uygulamasından yararlanan mükellefler 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca kağıt ortamında müşteriye verilen faturanın ikinci nüshasını mali mühürlü veya elektronik imzalı olarak elektronik ortamda saklayacaklardır.

b- Bu Tebliğ kapsamında, e-fatura uygulamasına kayıtlı olmayan mükellefler faturayı kağıt ortamında alarak muhafaza ve istendiğinde ibraz edeceklerdir.

c- Vergi mükellefi olmayanlara (nihai tüketiciler) istemeleri halinde elektronik ortamda fatura iletilebilecektir. Kağıt fatura isteyen tüketicilere kağıt fatura verilecektir.

d- İnternet üzerinden satış yapan ve e-arşiv uygulamasından yararlanan mükellefler internet üzerinden yaptıkları satışlara ilişkin faturayı müşterilerine elektronik ortamda ileteceklerdir. İnternet üzerinden satış yapan ve Tebliğ’de belirlenen şartları taşıyan mükellefler 1/1/2016 tarihine kadar e-arşiv uygulamasına geçmek zorundadır.

 Bu genel Tebliğe ulaşmak için tıklayınız