Makale 2013

Bireysel Katılım Sermayesi ve Bireysel Katılım Yatırımcısı -Melek Yatırımcı- Gelir Vergisi İndirimi

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com                                               

İstanbul,23.09.2013

 

BİREYSEL KATILIM SERMAYESİ VE BİREYSEL KATILIM YATIRIMCISI (MELEK YATIRIMCI) GELİR VERGİSİ İNDİRİMİ

 

I-GİRİŞ

6327 sayılı Kanunun [1] 14 cü maddesiyle 4059 sayılı Hazine Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna [2]eklenen Ek 5 nci madde, Bireysel Katılım Sermayesi başlığını taşımaktadır. Bu madde ile Hazine Müsteşarlığına, yüksek risk içermesi nedeniyle finansmana erişimde sıkıntı yaşayan başlangıç veya büyüme aşamasındaki girişimler için finansal bir araç olan bireysel katılım sermayesinin desteklenmesine, bireysel katılım yatırımcılarının ve bu maddeye tabi kişi, kurum ve kuruluşların faaliyetlerinin izlenmesine, denetlenmesine ve sona ermesine ilişkin hususları düzenleme yetkisi verilmiştir.

Aynı kanunun 10 ncu maddesiyle 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na  eklenen Geçici 82 nci maddeyle bireysel katılım yatırımcısı tam mükellef gerçek kişilere, iktisap ettikleri anonim şirket iştirak hisseleri tutarlarını yıllık beyanname ile bildirilen kazanç ve iratlardan indirilebilme imkanı getirilmiştir.

Bu makalemizde, bireysel katılım sermayesi (BKS) konusunda özet bilgi verildikten sonra melek yatırımcı da denilen bireysel katılım yatırımcısı (BKY) gelir vergisi indirimi konusu açıklanacaktır.

II-BİREYSEL KATILIM SERMAYESİ (BKS)

BKS ile ilgili açıklamalar,  4059 sayılı Hazine Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ek 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmış olan  Bireysel Katılım Sermayesi Hakkında Yönetmelikte[3] bulunmaktadır. 

Bu yönetmeliğe göre:

Bireysel katılım sermayesi (BKS): Bireysel katılım yatırımcılarının bu Yönetmelik kapsamında şirketlere aktardığı nakdi sermayeyi,

Bireysel katılım yatırımcısı (BKY): Kişisel varlıklarını ve/veya tecrübe ve birikimlerini başlangıç veya büyüme aşamasındaki şirketlere aktaran gerçek kişileri,

Bireysel katılım yatırımcısı lisansı (BKY lisansı): Müsteşarlıkça belirlenen kriterleri karşılayan BKY’lere verilen ve devlet desteğinden yararlanma olanağı sağlayan belgeyi,

Girişimci: Bir iş fikrine dayalı olarak kendi işini kurmak isteyen/kuran gerçek veya tüzel kişileri,

Girişim şirketi: BKY’lerin yatırım yapmak amacıyla sermaye koyarak ortak olduğu anonim şirketi,

ifade eder[4].

Diğer taraftan yönetmelikte belirtilen diğer hususlar  özet olarak aşağıdadır[5].

BKY olarak faaliyette bulunan gerçek kişilerin vergi desteğinden yararlanabilmeleri için Bireysel Katılım Yatırımcısı Lisansına sahip olmaları gerekir.

Yüksek gelir veya servete sahip yatırımcılar  ya da  tecrübeli yatırımcılar  BKY lisansına sahip olabilir[6]. Yüksek gelir veya servete sahip yatırımcılar:

-Lisans almadan önceki 2 yılda, yıllık gayrisafi geliri en az ¨200.000 olan,

-Lisans başvurusu anında toplam varlıklarının (Her türlü menkul ve gayrimenkuller) değeri en az ¨1.000.000 olan,

yatırımcılardır.

Tecrübeli yatırımcılar:

-Banka ve finansal kuruluşlarda,

-Yüksek cirolu şirketlerde,

-Yurtiçi kuluçka merkezlerinde

yönetici olarak iş tecrübesine sahip ve BKY ağı üyesi olan yatırımcılardan BKS Yönetmeliğinin 5. maddesinde ayrıntılı olarak tanımlanan nitelikleri haiz yatırımcılardır.

BKY Lisansı 5 yıl için geçerlidir. Lisans süresi sonunda BKY’ler akredite edilen BKY ağları vasıtasıyla lisans yenileme talebinde bulunabilirler ve lisansın süresi 5’er yıllık sürelerle uzatılabilir[7].

BKY’ler, lisanslarının 5 yıllık geçerlilik döneminde bireysel olarak en fazla 20 farklı anonim şirkete yaptıkları yatırım için vergi desteği alabilir. Bu sınırı aşan yatırımlar için vergi desteği sağlanmaz. En az 2 lisanslı BKY tarafından ortak yatırım yapıldığında BKY’ler, lisanslarının 5 yıllık geçerlilik döneminde kendilerinin bireysel katılım yatırımları hariç, en fazla 20 farklı anonim şirkete yaptıkları ortak yatırım için devlet desteği alabilir[8] 

BKY’lerin bir şirkete yatırım yapacakları tutarın alt sınırı ¨20.000 üst sınırı ¨1.000.000’dir. Alt sınır BKY’lerin hem tek başlarına hem de ortak olarak gerçekleştirmek istedikleri yatırımlar için geçerlidir. BKY tarafından farklı girişim şirketlerine yapılan yatırım üst sınırı aşabilir. BKY’lerin ortak yatırımı söz konusu olduğunda ise bir şirkete yapabilecekleri azami yatırım tutarı ¨2.000.000 ’dir[9].

BKY’ler girişim şirketi hisselerinin %50’sinden fazlasına sahip olamaz. BKY’ler ya da BKY ortaklıkları girişim şirketinde, doğrudan ya da dolaylı olarak, tek başına veya birlikte girişim şirketini kontrol edemez. BKY’ler akrabalık ilişkisi içinde oldukları kişiler ile birlikte doğrudan veya dolaylı olarak sermayeyi temsil eden payların ve payların temsil ettiği toplam oy hakkının %50’sinden fazlasına sahip olamaz ve yönetim kurulu üyelerinin %50’sinden fazlasını atayamaz.  BKY ve girişimci, önem arz eden konular için BKY’ye girişim şirketinin yönetiminde veto hakkı veren imtiyazların ve girişimciye getirilebilecek kısıtlamaların kapsamını serbestçe belirleyebilir[10].

BKY’lerin girişim şirketi yönetimine katılımı yönetim kurulu üyeliği ile sınırlıdır.  BKY girişim şirketinde yönetim kurulu dışında idari görev alamaz ve şirket personeli olarak çalışamaz. BKY girişim şirketinden herhangi bir şekilde ücret ya da maaş alamaz[11].

Yatırım yapılacak girişim şirketi:  

-Türk Ticaret Kanununa tabi bir anonim şirket olması

-Şirketin BKY’nin iştirakinden önceki son iki mali yıldaki net satışlarının yıllık ¨5.000.000’den fazla olmaması.

-En fazla elli çalışanı bulunması.

-Şirketin, BKY’nin kendisine, eşine, kendisinin veya eşinin altsoyu ve üstsoyu ile üçüncü derece dahil yansoy hısımlarına ve kayın hısımlarına idaresi, denetimi veya sermayesi bakımından doğrudan veya dolaylı olarak bağlı bulunmaması ya da nüfuzu altında olmaması.

-Başka bir şirketin kontrolünde olmaması.

-Müsteşarlıkça belirlenen devlet desteği sağlanacak sektörlere ilişkin listedeki sektörlerde veya faaliyetlerde bulunması.

-Paylarının halka arz edilmemiş olması[12].

III- BİREYSEL KATILIM YATIRIMCISI GELİR VERGİSİ İNDİRİMİ

BKY’cısı Gelir Vergisi indirimi, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa eklenen ve 29.06.2012 tarihinde yürürlüğe giren Geçici 82 nci maddede hüküm altına alınmıştır.

Bu madde aşağıdadır.

GEÇİCİ MADDE 82 – 31/12/2017 tarihine kadar, 9/12/1994 tarihli ve 4059 sayılı Hazine Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ek 5 inci maddesi kapsamına giren bireysel katılım yatırımcısı tam mükellef gerçek kişiler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra iktisap ettikleri tam mükellef anonim şirketlere ait iştirak hisselerini en az iki tam yıl elde tutmaları şartıyla, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun değerlemeye ait hükümlerine göre hesapladıkları hisselerin tutarlarının %75’ini yıllık beyannamelerine konu kazanç ve iratlarından hisselerin iktisap edildiği dönemde indirebilirler. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen araştırma, geliştirme ve yenilikçilik programları kapsamında projesi son beş yıl içinde desteklenmiş kurumlara iştirak sağlayan bireysel katılım yatırımcıları için bu oran %100 olarak uygulanır.

Yıllık indirim tutarı 1.000.000 TL’yi aşamaz. İlgili yıl kazancından indirilemeyen kısım, izleyen yıllarda 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre bu yıllar için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak dikkate alınır.

İki tam yıl elde tutma şartının yerine getirilmemesi halinde, bireysel katılım yatırımcısı indirimi dolayısıyla zamanında tahakkuk ettirilmemiş vergiler yönünden vergi ziyaı doğmuş sayılır. Bu maddeye göre zamanında alınamayan vergiler ile vergi cezalarında zamanaşımı, verginin tarhını veya cezanın kesilmesini gerektiren durumun doğduğu tarihi takip eden yılın başından itibaren başlar.

Bireysel katılım yatırımcılarının vergi desteklerinden yararlanabilmesi için, birinci fıkrada belirtilen iştirak hisselerini iktisap etmeden önce Hazine Müsteşarlığına başvurarak bireysel katılım yatırımcısı lisansı almış olmaları ve lisans kapsamında ortaklık kurdukları kurumlar tarafından yapılacak faaliyetleri beyan etmeleri şarttır.

Bireysel katılım yatırımcıları, iştirak ettikleri kurumun doğrudan veya dolaylı olarak ya da ayrı ayrı veya birlikte hâkim ortağı olamazlar. Bireysel katılım yatırımcısı; eşinin, kendisinin veya eşinin altsoyu ve üstsoyu ile üçüncü derece dahil yansoy hısımları ve kayın hısımlarının ya da idaresi, denetimi veya sermayesi bakımından doğrudan veya dolaylı olarak bağlı bulunan ya da nüfuzu altında bulunan kurumlara iştirak edemez.

4059 sayılı Kanunun ek 5 inci maddesi kapsamında vergi desteğinden yararlanması Hazine Müsteşarlığınca desteklenmeyen sektörlerde ve/veya faaliyetlerde yatırım yapıldığının tespit edilmesi, ortaklık paylarına ilişkin Hazine Müsteşarlığınca getirilen şartlara uyulmaması, dördüncü fıkra kapsamında beyan edilen faaliyetlerde bulunulmaması ve beşinci fıkradaki hükme aykırı işlem tesis edilmesi durumunda üçüncü fıkra hükümleri uygulanır.

İki yıllık süre şartının yerine getirilememesine neden olan mücbir sebep halleri ile uygulamaya ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı müştereken yetkilidir.

Bakanlar Kurulu birinci fıkrada yer alan 31/12/2017 tarihini beş yıla kadar uzatmaya, bu madde kapsamında indirim oranını ve azami indirim tutarını %50’sine kadar artırmaya ve bu oran ve tutarları sıfıra kadar indirmeye yetkilidir.”

Bu madde ile ilgili olarak açıklamalar, Maliye Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığınca  yayımlanan Bireysel Katılım Yatırımcısı İndirimi Hakkında Tebliğ (Seri No:1)[13]’de yer almaktadır.

1. Bireysel Katılım Yatırımcısı İndirimi Uygulaması

Bireysel katılım yatırımcısı, Hazine Müsteşarlığınca devlet desteklerinden yararlanmaları için kendilerine lisans verilecek olan gerçek kişi yatırımcılardır.

Bu kanun ve yönetmelik çerçevesinde iktisap edilen;

– Tam mükellef anonim şirketlere ait iştirak hisselerinin alış bedellerinin %75’i,

– Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen araştırma, geliştirme ve yenilikçilik programları kapsamında projesi son beş yıl içinde desteklenmiş anonim şirketlere ait iştirak hisselerinin alış bedellerinin  % 100’ü,

söz konusu iştirak hisselerinin en az iki tam yıl elde tutulması şartıyla, bireysel katılım yatırımcısı indirimi olarak yıllık beyanname ile bildirilen kazanç ve iratlardan indirilebilecektir.

Örnek: Elde ettiği serbest meslek kazancı nedeniyle  yılık gelir vergisine tabi olan ve 600.000-TL beyan edilen ge­liri bulunan mükellef, bireysel katılım yatırımcısı olarak ortak olacağı şirke­tin iştirak hisselerini iktisap etmeden önce Hazine Müsteşarlığına başvura­rak bireysel katılım yatırımcısı lisansı almış ve lisans kapsamında kurulan anonim şirketin 500.000-TL’lik hissesini iktisap etmiştir. Bu durumda mükellefin iştirak hisselerinin iktisap bedelinin %75’i olan 375.000-TL’yi beyanname üzerinden indirim konusu yapacak ve (600.000-375.000=) 225.000-TL matrah üzerinden gelir vergisi hesap­layacaktır.

Not: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen araştırma, geliştirme ve yenilikçilik programları kapsamında projesi son beş yıl içinde desteklenmiş anonim şirkete ait iştirak hissesi alınmış olaydı alış bedellerinin  % 100’ü indirim konusu olacaktı. Buna göre; 600.000-500.000=100.000 TL beyan edilecekti.

2. İndirimden Yararlanma Şartları

Bireysel katılım yatırımcısı indiriminden yararlanılabilmesi için,

-Tam mükellef gerçek kişi olunması,

-İştirak hisselerinin iktisap edilmesinden önce Hazine Müsteşarlığından bireysel katılım yatırımcısı lisansı alınması,

-Tam mükellef bir anonim şirkete ait iştirak hisselerinin iki tam yıl (730 gün) süreyle elde tutulması,

-Bireysel Katılım Sermayesi Hakkında Yönetmeliğe göre Müsteşarlıkça belirlenen alanlarda yatırım yapılması ve bu yatırımın Müsteşarlıkça mevzuata uygun bulunması

gerekmektedir.

İki yıllık elde tutma süresi, girişim şirketi adına açılan ortaklık banka hesabına nakdi sermayenin yatırıldığı tarihte başlayacaktır.

Bireysel katılım yatırımcısı indiriminden dar mükellef gerçek kişiler ile dar mükellef kurumlara iştirak eden tam mükellef gerçek kişilerin yararlanması mümkün bulunmamaktadır.

3. İndirim Dönemi, İndirime Esas Tutarın Hesaplanması ve İndirimin Sınırı

Bireysel katılım yatırımcısı indiriminden, indirime konu iştirak hisselerinin iktisap edildiği vergilendirme dönemine ilişkin verilecek yıllık gelir vergisi beyannamelerinde yararlanılabilecektir.

Bireysel katılım yatırımcısı indirimine konu anonim şirket hisse senetlerinin indirime esas tutarlarının tespitinde alış bedellerinin dikkate alınması gerekmektedir. 

Beyana tabi kazanç ve iratlardan bu kapsamda indirim konusu yapılabilecek tutar yıllık bazda 1.000.000 TL’yi aşamayacaktır.

Örnek: Ticari kazancından dolayı yıllık gelir vergisine tabi olan ve 2.000.000-TL beyan edilen geliri bulunan mükellef bireysel katılım yatırımcısı olarak ortak olacağı şirketin iştirak hisselerini iktisap etmeden önce Hazine Müsteşarlığına başvurarak bireysel katılım yatırımcısı lisansı almış ve lisans kapsamın­da bir A.Ş.nin 1.600.000-TL’lık hissesini iktisap et­miştir. Bu durumda mükellef  iştirak hisselerinin iktisap bedelinin %75’i olan 1.200.000-TL’nin azami indirim sınırı olan 1.000.000-TL’yi aşma­sı nedeniyle mükellef 1.000.000-TL’yi beyanname üzerinden indirim ko­nusu yapacaktır. Bu durumda mükellefin gelir vergisine tabi matrahı (2.000.000-1.000.000=)1.000.000-TL’dir.

Hisselerin iktisap edildiği döneme ilişkin beyannamede bildirilen kazanç ve iradın yetersiz olması nedeniyle indirilemeyen tutarlar, izleyen yıllarda Vergi Usul Kanununa göre ilgili yıllar için hesaplanan yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle indirim konusu yapılabilecektir.

Örnek: Elde ettiği kira geliri nedeniyle yılık gelir vergisine tabi olan  ve 400.000-TL beyan edilen geliri bulunan mükellef, bireysel katılım yatırımcısı olarak ortak olacağı şirketin iştirak hisselerini iktisap etmeden önce Hazine Müsteşarlığına başvurarak bireysel katılım yatırımcısı lisansı almış ve lisans kapsamında bir A.Ş. nin 600.000-TL’lık hissesini iktisap etmiştir. Bu durumda mükellef iştirak hisselerinin iktisap bedelinin %75’i olan  450.000-TL’yi beyanname üzerinden indirim ko­nusu yapacaktır. Ancak mükellefin beyan edilen gelirinin 400.000-TL olması nedeniyle dönem matrahı 400.000- 450.000=0,00-TL olacaktır. İndirim konusu yapı­lamayan 50.000-TL ise 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre bu yıllar için belirlenen yeniden değerleme oranında arttırılarak takip eden dönem beyan beyannamelerinde indirim konusu yapılabilecektir.                                                                               

Söz konusu indirim uygulamasından, 31/12/2017 tarihine kadar gerçekleştirilecek yatırımlarla ilgili olarak yararlanılabilecektir.

4. Şartların İhlal Edilmesi Durumunda Uygulama

-Hisselerin iktisap tarihinden itibaren iki tam yıl dolmadan elden çıkarılması,

-4059 sayılı Kanunun ek 5 inci maddesi kapsamında Hazine Müsteşarlığınca vergi desteğinden yararlanılması uygun görülmeyen sektörlerde ve/veya faaliyetlerde yatırım yapıldığının tespit edilmesi,

-Ortaklık paylarına ilişkin Bireysel Katılım Sermayesi Hakkında Yönetmelik ile getirilen şartlara uyulmaması,

-Lisans kapsamında ortaklık kurulan kurumlar tarafından daha önce bireysel katılım yatırımcısınca yapılacağı beyan edilen faaliyetlerde bulunulmaması,

-Bireysel katılım yatırımcısının veya bireysel katılım yatırımcısı ortaklıklarının iştirak edilen girişim şirketinin doğrudan veya dolaylı olarak ya da ayrı ayrı veya birlikte hâkim ortağı olduğunun tespit edilmiş olması,

-Bireysel katılım yatırımcısının; eşinin, kendisinin veya eşinin veya kendisinin  altsoyu ve üstsoyu ile üçüncü derece dahil yansoy hısımları ve kayın hısımlarına idaresi, denetimi veya sermayesi bakımından doğrudan veya dolaylı olarak bağlı bulunan ya da bu kimselerin nüfuzu altında bulunan girişim şirketlerine iştirak ettiğinin tespit edilmiş olması

hallerinde bireysel katılım yatırımcısı indirimi dolayısıyla zamanında tahakkuk ettirilmemiş vergiler yönünden vergi ziyaı doğmuş sayılır.

İndirim şartlarının ihlal edilmesi nedeniyle zamanında alınamayan vergiler ile vergi cezalarında zamanaşımı, verginin tarhını veya cezanın kesilmesini gerektiren durumun doğduğu tarihi takip eden takvim yılının başından itibaren başlar.

Bireysel Katılım Sermayesi Hakkında Yönetmeliğe aykırılık teşkil eden diğer hallerde de zamanında tahakkuk ettirilmemiş vergiler yönünden vergi ziyaı doğmuş sayılır.

5. Mücbir Sebep Halleri

Bireysel katılım yatırımcısının herhangi bir kastı olmaksızın girişim şirketinin iflas etmesi halinde, Gelir Vergisi Kanununun geçici 82 nci maddesine göre mücbir sebep halinin varlığı kabul edilir. Bu mücbir sebep hali nedeniyle iştirak hisselerinin en az iki tam yıl elde tutulması yükümlülüğünün yerine getirilemeyeceğinin anlaşılması durumunda, mücbir sebep halinin gerçekleşme tarihi, mahiyeti, iştirak hisselerinin en az iki tam yıl süreyle elde tutulması yükümlülüğüne olan etkisi ve mümkün olması halinde etkilerinin tahmini giderilme süresi  bireysel katılım yatırımcısı tarafından mücbir sebep halinin ortaya çıktığı tarihten itibaren otuz gün (iş günü) içinde Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığına bildirilir.

Yapılan başvurunun değerlendirilmesi neticesinde Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından mücbir sebep halinin var olduğu kanaatine ulaşılması durumunda, zamanında tahakkuk ettirilmemiş vergiler yönünden vergi ziyaı doğmuş sayılmaz ve ziyaa uğratılmış vergiler için gecikme faizi ve vergi ziyaı cezası tahsil edilmez.

Bireysel katılım yatırımcısının ölümü veya fiil ehliyetinin kaybı halinde ise iştirak hisselerinin iki yıllık elde tutulma yükümlülüğü ölüm halinde mirasçılar, fiil ehliyetinin kaybı halinde kanuni temsilciler tarafından yerine getirilecektir. Bu yükümlülüğün yerine getirilememesi halinde, indirim dolayısıyla zamanında tahakkuk ettirilmemiş vergiler için vergi ziyaı cezası kesilmeyecek olup, zamanında tahakkuk etmemiş vergi aslı gecikme faiziyle birlikte mirasçılar veya mükelleften tahsil edilecektir.

6. Bildirim Yükümlülüğü

Lisans sahibi bireysel katılım yatırımcısının yatırım başvurusunun uygun bulunması halinde bu durum sermayenin girişim şirketine aktarıldığını gösterir belgeler eşliğinde, bireysel katılım yatırımcısı indiriminden yararlanılacak oran da belirtilmek suretiyle Gelir İdaresi Başkanlığına ve bireysel katılım yatırımcısının bağlı olduğu Vergi Dairesi Müdürlüğüne Hazine Müsteşarlığınca bildirilir. Bireysel katılım yatırımcısı lisansının gerçekleştirilecek ilk yatırıma ilişkin bildirimde gönderilmesi yeterli olup, sermayenin girişim şirketine yatırıldığını gösterir belgelerin ise her yatırım aşamasında gönderilmesi gerekmektedir.

Öte yandan, Bireysel Katılım Sermayesi Hakkında Yönetmeliğe aykırılık teşkil etmesi nedeniyle vergi desteğinin geri alınmasına yol açacak hallerin tespit edilmesi durumunda, tespit tarihinden itibaren en geç 2 ay içerisinde Gelir İdaresi Başkanlığına bildirimde bulunulması gerekmektedir.

SONUÇ

Bireysel katılım yatırımcısı, Hazine Müsteşarlığınca kendilerine lisans verilecek olan gerçek kişi yatırımcılardır. Bu yatırımcıların belirlenen anonim şirketlerin hisselerini iktisap etmeleri halinde iştirak hisseleri bedellerinin bir kısmını yıllık gelir vergisi  beyannamelerinde yer alan kazançlarından indirilebilmesine imkan vermektedir.

Beyanname veren yıllık gelir vergisi mükellefleri için teşvik olan bu uygulamanın iyi işleyebilmesi, yatırım yapılan firmaların iyi seçilmesi ve denetlenmesi gerekmektedir.

 


 

[1] 29/6/2012 tarihli ve 28338 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

[2] 20/12/1994 tarihli ve 22147 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

[3] 15/02/2013 tarihli ve 28560 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

[4] Yönetmelik Md.3

[5]http://www.hazine.gov.tr/File/?path=ROOT%2FDocuments%2FGenel+%C4%B0%C3%A7erik%2FBKS%2FBKS_Sunum.pdf

[6] Yönetmelik Md.5

[7] Yönetmelik Md.8

[8] Yönetmelik Md.13

[9] Yönetmelik Md.14

[10] Yönetmelik Md.18

[11] Yönetmelik Md.19

[12] Yönetmelik Md.26

[13] 21/08/2013 tarihli ve 28742 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.