Bülten 2013-37 Zorunlu e Defter Uygulaması

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com

İstanbul,27.02.2013

BÜLTEN ( E.Ö. 2013/37)

ZORUNLU E DEFTER UYGULAMASI

I-Giriş:

e defter uygulanası zorunluluğu 421 Sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile getirilmiştir.

Aşağıda, 421 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre zorunlu olarak e defter uygulamasına tabi olacak mükellefler konusunda bilgi verilecektir.

Burada bilinmesi gereken, zorunlu defter kullananların yanında, bilanço esasına göre defter tutanlardan isteyenler ihtiyari olarak e defter tutabilirler.

II-e Defter Uygulaması Zorunlu Olan Mükellefler

a- Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olan mükelleflerden[1] ;

2011 takvim yılı içinde mal alışı yapan ve 2011 yılı gelir tablolarındaki brüt satış hasılatı rakamları 25 Milyon TL veya daha yüksek olanlar, zorunlu olarak elektronik defter uygulama kapsamındadır.

Bu mükelleflerin;

-Satın aldıkları malın türüne, fiyatına, miktarına veya herhangi bir özelliğine bakılmaz,

– Madeni yağ sektöründe veya başka bir sektörde faaliyet göstermesi zorunluluk karşısındaki durumlarını etkilememektedir.

-Hizmet alımları bu kapsamda değerlendirilmez.

-Lisans sahiplerinin bayilerinden alınan mallar bu kapsamda değildir.

-Brüt satış hasılatlarının (25 Milyon TL) hesaplanmasında, sadece madeni yağ değil gelir tablosunda yer alan bütün satışları gösteren brüt satış hasılatı dikkate alınır.

Örnek: A ……firması Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahiptir.Bu firma 58 seri nolu VUK Sirküleri eki listede yer almaktadır.

Bu firma madeni yağ ürünleri satışının yanında akaryakıt ürünlerini akaryakıt istasyonu veya tankerleri vasıtasıyla da satmaktadır.

Bu firmadan 2011 yılında madeni yağ dışında da olsa satışını yaptığı veya işletmesinde kullandığı herhangi bir mal alan B———Ltd.Şti. 2011 yılı brüt satışı (herhangi bir ürünle sınırlı değil) 25 Milyon TL’nin üzerinde ise e defter zorunlu uygulaması içinde olacaktır.

b- Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları (tütün, alkol veya kolalı gazoz)imal, inşa veya ithal eden mükelleflerden[2];

2011 takvim yılı içinde mal alışı yapan ve 2011 yılı gelir tablolarındaki brüt satış hasılatı rakamları 10 Milyon TL veya daha yüksek olanlar, zorunlu olarak elektronik defter uygulama kapsamındadır.

Bu mükelleflerin;

-Satın aldıkları malın türüne, fiyatına, miktarına veya herhangi bir özelliğine bakılmaz,

– Tütün, alkol, kolalı gazozlar sektörlerinde veya başka bir sektörde faaliyet göstermesi zorunluluk karşısındaki durumlarını etkilememektedir.

-Hizmet alımları bu kapsamda değerlendirilmez.

– Tütün, alkol, kolalı gazoz imalatçı veya ithalatçı firmalarının dışındaki firmalardan (bayilerden) alınan mallar bu kapsamda değildir.

-Brüt satış hasılatlarının (10 Milyon TL) hesaplanmasında, sadece Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki mallar(tütün, alkol veya kolalı gazoz)değil, gelir tablosunda yer alan bütün satışları gösteren brüt satış hasılatı dikkate alınır.

Örnek: Örnek: A ……marketler zinciri Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli III sayılı listede yer alan (tütün, alkol veya kolalı gazoz) mallarını ithal etmekte veya üretimini yapmaktadır. Bu firma 58 seri nolu VUK Sirküleri eki listede yer almaktadır.

Bu firma ithal ettiği veya ürettiği tütün, alkol veya kolalı gazoz ürünleri satışının yanında temizlik, gıda, giyecek satışını kendine ait marketlerde yapmaktadır.

Bu firmadan 2011 yılında tütün,alkol ve kolalı gazoz ürünleri dışında da satışını veya işletmesinde kullandığı herhangi bir mal alan B———Ltd.Şti., 2011 yılı brüt satışı (herhangi bir ürünle sınırlı değil) 10 Milyon TL’nin üzerinde ise e defter zorunlu uygulaması içinde olacaktır.

III-e-Defter Sistemine Geçiş Süreci

Zorunluluk kapsamına giren mükelleflerin;

Elektronik defter uygulamasına 2014 takvim yılında kullanmak üzere baş vuru yapılması gerekmektedir.

e defter yazılımını kendi ihtiyaçları doğrultusunda geliştirecek mükelleflerin ise yazılım uyumluluk testlerini 01.09.2014 tarihi itibariyle tamamlamaları gerekmektedir.

IV-Elektronik Ortamda Tutulacak Defterler

Elektronik ortamda tutulacak defterler; yevmiye defteri  ile defteri kebirdir.

V-e Defter Nasıl Oluşturulur

E Defter, Gelir İdaresi Başkanlığınca açıklanan format ve standartlara uygun üretilmiş ve uyumluluk testini geçerek www.edefter.gov.tr adresinde ilan edilen yazılımlar aracılığı ile oluşturulur.

Kendi yazılımını geliştiren mükellefler uyumluluk testlerini başarı ile tamamlamaları halinde bu yazılım aracılığı ile e defter tutabilir.

VI-e defter Başvuru Esasları ve Diğer Bilgiler

E defter konusunda geniş bilgi, Gelir İdaresi Başkanlığının www.edefter.gov.tr adresinden edinmek mümkündür.

VII-Cezalar

Elektronik defter tutma zorunluluğu getirilen mükellefler kâgıt ortamında defter tutamazlar.

Bu mükellefler kâgıt ortamında defter tutmaları halinde hiç defter tutmamıs sayılırlar.

Matrahları takdir komisyonunca takdir edilir. İndirim konusu yaptıkları KDV’ler indirimden çıkarılır.

 

[1] 58 Nolu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ekinde madeni yağ lisansına sahip olanlar listelenmiştir. Sirküler ve ekine http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1028 adresinden ulaşabilirsiniz.

[2] 58 Nolu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ekinde bu mükellefler listelenmiştir. Sirküler ve ekine http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1028 adresinden ulaşabilirsiniz.