Bülten 2013

Bülten 2013-34 Zorunlu e-fatura Uygulaması

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com

İstanbul,22.02.2013 

BÜLTEN ( E.Ö. 2013/34)

ZORUNLU E FATURA  UYGULAMASI

I-Giriş:

E fatura uygulanası konusunda bu güne kadar 397,416 ,421 ve 424 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile 58 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Sirküleri yayımlanmıştır.

Bu genel tebliğler ve sirküler dikkate alınarak kimler, ne zaman, ne şekilde zorunlu olarak e fatura uygulamasına  geçeceği ve bu esaslara uyulmamasının  cezaları konusu bu bültende açıklanacaktır.

II-e fatura Uygulaması Zorunlu Olan Mükellefler

a- Petrol  Piyasası  Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olan mükelleflerden[1] ;

2011 takvim yılı içinde mal alışı yapan ve 2011 yılı gelir tablolarındaki brüt satış hasılatı rakamları 25 Milyon TL veya daha yüksek olanlar, zorunlu olarak elektronik fatura uygulama kapsamındadır.

Bu mükelleflerin;

-Satın aldıkları malın türüne, fiyatına, miktarına veya herhangi bir özelliğine bakılmaz,

– Madeni yağ sektöründe veya başka bir sektörde faaliyet göstermesi zorunluluk karşısındaki durumlarını etkilememektedir.

-Hizmet alımları bu kapsamda değerlendirilmez.

-Lisans sahiplerinin bayilerinden alınan mallar bu kapsamda değildir.

-Brüt satış hasılatlarının (25 Milyon TL) hesaplanmasında, sadece madeni yağ değil gelir tablosunda yer alan bütün satışları gösteren brüt satış hasılatı dikkate alınır.

Örnek: A ……firması Petrol  Piyasası  Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahiptir.Bu firma 58 seri nolu VUK Sirküleri eki listede yer almaktadır.

Bu firma madeni yağ ürünleri satışının yanında akaryakıt ürünlerini akaryakıt istasyonu veya tankerleri vasıtasıyla  da satmaktadır.

Bu firmadan 2011 yılında madeni yağ dışında da olsa satışını yaptığı veya işletmesinde kullandığı herhangi bir mal alan B———Ltd.Şti., 2011 yılı brüt satışı (herhangi bir ürünle sınırlı değil) 25 Milyon TL’nin üzerinde ise e fatura zorunlu uygulaması içinde olacaktır.

b- Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları (tütün, alkol veya kolalı gazoz)imal, inşa veya ithal eden mükelleflerden[2];

2011 takvim yılı içinde mal alışı yapan ve 2011 yılı gelir tablolarındaki brüt satış hasılatı rakamları 10 Milyon TL veya daha yüksek olanlar, zorunlu olarak elektronik fatura uygulama kapsamındadır.

Bu mükelleflerin;

-Satın aldıkları malın türüne, fiyatına, miktarına veya herhangi bir özelliğine bakılmaz,

– Tütün, alkol, kolalı gazozlar sektörlerinde veya başka bir sektörde faaliyet göstermesi zorunluluk karşısındaki durumlarını etkilememektedir.

-Hizmet alımları bu kapsamda değerlendirilmez.

– Tütün, alkol, kolalı gazoz imalatçı veya ithalatçı firmalarının dışındaki firmalardan (bayilerden) alınan mallar bu kapsamda değildir.

-Brüt satış hasılatlarının (10 Milyon TL) hesaplanmasında, sadece Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki mallar(tütün, alkol veya kolalı gazoz)değil, gelir tablosunda yer alan bütün satışları gösteren brüt satış hasılatı dikkate alınır.

Örnek: Örnek: A ……marketler zinciri  Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli III sayılı listede yer alan (tütün, alkol veya kolalı gazoz) mallarını ithal etmekte veya üretimini yapmaktadır. Bu firma 58 seri nolu VUK Sirküleri eki listede yer almaktadır.

Bu firma ithal ettiği veya ürettiği tütün, alkol veya kolalı gazoz ürünleri satışının yanında temizlik, gıda, giyecek satışını kendine ait marketlerde yapmaktadır.

Bu firmadan 2011 yılında tütün,alkol ve kolalı gazoz ürünleri dışında da satışını veya işletmesinde kullandığı herhangi bir mal alan B———Ltd.Şti., 2011 yılı brüt satışı (herhangi bir ürünle sınırlı değil) 10 Milyon TL’nin üzerinde ise e fatura zorunlu uygulaması içinde olacaktır.

III-e-Fatura Sistemine Geçiş Süreci

Zorunluluk kapsamına giren mükelleflerin;

Elektronik fatura uygulamasına 2013 takvim yılı (1/9/2013 tarihi itibariyle Gelir İdaresi Başkanlığı’na başvurulması gerekmektedir.) içerisinde geçmeleri zorunludur.

Elektronik Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerin birbirlerinden aldıkları mallar ve sağladıkları hizmetler için 1/9/2013 tarihinden itibaren elektronik fatura göndermeleri ve almaları zorunludur. Elektronik fatura uygulamasına kayıtlı olan mükellefler elektronik fatura uygulamasına kayıtlı olmayan mükelleflere yaptıkları mal teslimi ve hizmet ifası için genel hükümler çerçevesinde kağıt fatura düzenlemeye devam edeceklerdir.

IV-e-Fatura Uygulanmasından Faydalanma Yöntemleri

a-e-Fatura Portalı

e-Fatura Uygulamasını entegrasyon yolu ile kullanma konusunda yeterli alt yapıya sahip olmayan kullanıcıların uygulamadan yararlanabilmelerini sağlamak amacıyla geliştirilen e-Fatura Portalı, e-Fatura Uygulamasına ait temel fonksiyonları bünyesinde barındıran bir web uygulamasıdır. Kullanıcı hesabını aktive eden kullanıcılar e-Fatura Portalına giriş yaparak e-fatura göndermeye ve/veya almaya başlayabilecektir.

 b-Entegrasyon

Bilgi işlem sistemleri yeterli olan kullanıcıların, gerekli entegrasyonu sağlamaları koşulu ile e-Fatura Uygulamasını doğrudan kendilerine ait bilgi işlem sistemleri aracılığı ile kullanabilirler.

Yukarıda ifade edilen çerçevede bilgi işlem sistemi entegrasyonu yapılabilmesi için uyulması gereken kurallar ve standartlar ile yapılması gereken işlemleri içeren kılavuzlar http://www.efatura.gov.tr/ internet sitesinde kamuoyu bilgisine sunulmuştur.

Uygulamaya entegre olmak isteyenler, bilgi işlem sistemlerinde gerekli ön hazırlıkları tamamladıktan sonra, sistemlerini ve fatura ile ilgili süreçlerini açıklayan dokümanlarla birlikte Başkanlığa yazılı olarak başvuruda bulunacaktır.

c-Özel Entegrasyon

Mükellefler, elektronik fatura gönderme ve alma işlemlerini teknik yeterliliğe sahip, Başkanlıktan özel entegrasyon izni almış mükelleflerin bilgi işlem sistemi vasıtasıyla da gerçekleştirebilirler.

V-Cezalar

Elektronik faturaya ilişkin olarak getirilen zorunluluklara uymayanlar hakkında, Vergi Usul Kanununun ceza hükümleri tatbik olunur.

Elektronik fatura uygulamasına dâhil olma zorunluluğu getirilen mükellefler elektronik fatura uygulamasına kayıtlı olan diğer mükelleflere kâğıt ortamında fatura düzenleyemezler; düzenlemeleri halinde kâğıt ortamında düzenlenen bu faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır.

Elektronik fatura uygulamasına dâhil olma zorunluluğu getirilen mükelleflerin elektronik fatura uygulamasına kayıtlı olan diğer mükellefler tarafından gönderilen elektronik faturaları almaları zorunludur. Bu zorunluluğa uymayan mükellefler hakkında Vergi Usul Kanununun ilgili hükümlerinde belirtilen fatura almayan mükelleflere tatbik olunan cezai hükümlerin uygulanır.

NOT: e-fatura  uygulamak zorunda olan mükellefler, e-defter uygulamasına geçiş yapmak zorundadır. Elektronik defter uygulamasına ise 2014 takvim yılı (Elektronik defter yazılımlarını kendi geliştiren mükelleflerin 1/9/2014 tarihi itibariyle elektronik defter test süreçlerini başarı ile tamamlamış olmaları gerekmektedir.)

 


[1] 58 Nolu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ekinde madeni yağ lisansına sahip olanlar listelenmiştir. Sirküler ve ekine http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1028 adresinden ulaşabilirsiniz.

[2] 58 Nolu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ekinde  bu mükellefler listelenmiştir. Sirküler ve ekine http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1028 adresinden ulaşabilirsiniz.