Bülten 2013-32 Ekim – Kasım – Aralık 2012 Dönemine Ait Dördüncü Üç Aylık Geçici Vergi Vergi Beyannamesinin Verilme Süresinin Uzatılması Hakkında Sirküler

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com

İstanbul, 13.02.2013

BÜLTEN ( E.Ö. 2013/32)

EKİM – KASIM – ARALIK 2012 DÖNEMİNE AİT DÖRDÜNCÜ ÜÇ AYLIK GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİNİN VERİLME SÜRESİNİN UZATILMASI

Ekim-Kasım-Aralık 2012 Dönemine ilişkin Dördüncü aylık Geçici Vergi Beyannamesinin verilme süresinin uzatılmasına ilişkin13.02.2013 gün ve 86 Seri Nolu Gelir vergisi Sirküleri  Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanmıştır.

Söz konusu sirküler aşağıdadır.

 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

Gelir Vergisi Sirküleri/86

Konusu                                               : Ekim – Kasım – Aralık 2012 Dönemine Ait Dördüncü Üç Aylık Vergi Beyannamesinin Verilme Süresinin Uzatılması

Tarihi                                                : 13 /02/2013

Sayısı                                                 : GVK-86/2013-1/Geçici Vergi Beyannamesi-4

İlgili Olduğu Maddeler                    : Gelir Vergisi Kanunu Mükerrer Madde 120 ve Kurumlar Vergisi Kanunu Madde 32

İlgili Olduğu Kazanç Türleri          : Ticari Kazanç, Serbest Meslek Kazancı ve Kurum Kazancı

1. Giriş

Ekim-Aralık/2012 dönemine ilişkin dördüncü üç aylık geçici vergi beyannamesinin verilme süresinin uzatılması, bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2. Dördüncü Üç Aylık Geçici Vergi Beyannamesinin Verilme Süresinin Uzatılması

Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 120 nci ve Kurumlar Vergisi Kanununun 32 nci maddesi hükümlerine göre, geçici vergi beyannameleri ilgili üç aylık dönemi izleyen ikinci ayın ondördüncü günü akşamına kadar bağlı olunan vergi dairesine verilmekte ve tahakkuk eden vergiler aynı ayın onyedinci günü akşamına kadar ödenmektedir.

Buna göre, Ekim-Aralık/2012 dönemine ait geçici vergi beyannamesinin 14 Şubat 2013 tarihi sonuna kadar verilmesi ve tahakkuk eden verginin Şubat ayının onyedinci günü sonuna, ödeme süresinin son günü tatil gününe rastlaması nedeniyle Şubat ayının onsekizinci günü sonuna kadar ödenmesi gerekmektedir.

Ancak, yoğun iş yükü ile ilgili olarak Başkanlığımıza iletilen sorunlar nedeniyle, Vergi Usul Kanununun Mükerrer 28 inci maddesindeki yetkiye dayanılarak, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin 2012 yılı Ekim-Aralık dönemine ilişkin dördüncü üç aylık geçici vergi beyannamelerinin verilme süresi 18 Şubat 2013 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Öte yandan, mükelleflerin beyan ettikleri vergileri 18 Şubat 2013 Pazartesi günü sonuna kadar ödeyecekleri tabiidir.

Duyurulur.

Mehmet KİLCİ

Gelir İdaresi Başkanı