Tahsilat Genel Tebliği Seri B Sıra No.7 Yayımlandı

31 Aralık 2012 gün ve 28514 (4.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tahsilat Genel Tebliği Seri B Sıra No.7’de, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesinde yapılan düzenlemeye istinaden 2011 yılında ülkemizde meydana gelen doğal afetler nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen yerlerdeki amme borçlularının  vergi dairelerine olan borçlarının tecil ve taksitlendirilmesine yönelik açıklamalar yapılmaktadır.

Bu genel tebliğe ulaşmak için tıklayınız.