Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği 2012-1 Yayımlandı

31 Aralık 2012 gün ve 28514(4 Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 210 Sayılı Değerli Kağıtlar 2012-1 sayılı Genel Tebliğinde  01.01.2013 tarihinden itibaren uygulanacak değerli kağıt bedelleri açıklanmıştır.

Sözü edilen Genel Tebliğ aşağıdadır.

 

31 Aralık 2012 PAZARTESİ                    Resmî Gazete                   Sayı : 28514 (4. Mükerrer)

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığından:

DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SAYI: 2012/1)

Bilindiği üzere 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununun 2343 sayılı Kanunla değişik 1 inci maddesinde,

“Bu Kanuna bağlı tabloda yazılı kağıtlar ve belgeler “değerli kağıt” sayılır.

Bu Kanunun kapsamına giren veya diğer kanunlarla kapsama alınacak olan değerli kağıtların basımı, dağıtımı ve bedellerinin tahsili ile ilgili usul ve esasları ve bu kağıtların bedellerini tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir.”

hükmüne yer verilmiştir.

Buna göre, 210 sayılı Kanuna ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri, 1/1/2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden tespit edilmiş ve aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Değerli Kağıdın Cinsi                                                                            Bedel (TL)

1 – Noter kağıtları :                                                                               

a) Noter kağıdı                                                                                              7,25

b) Beyanname                                                                                               7,25

c) Protesto, vekaletname, re’sen senet                                                        14,50

2 – (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)                                                      

3 – Pasaportlar                                                                                          72,00

4-Yabancılar için ikamet tezkereleri                                                    198,00

5 – (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)                                                      

6 – Nüfus cüzdanları                                                                                  6,50

7 – Aile cüzdanları                                                                                    66,00

8 -(Mülga:30/12/2004-5281/14.md)                                                       

9 – Sürücü belgeleri                                                                                  89,00

10 – Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)                                               89,00

11 – Motorlu araç trafik belgesi                                                              89,00

12 – Motorlu araç tescil belgesi                                                               66,50

13 – İş makinesi tescil belgesi                                                                   66,50

14 – Banka çekleri ( Her bir çek yaprağı)                                                4,50

15 – Mavi Kart (Ek: 9/5/2012-6304/9 md.)                                              6,00

Yukarıdaki tabloda belirtilen değerli kağıtlar 01/01/2013 tarihinden itibaren muhasebe birimleri, yetkili memurlar, noterler ve noterlik görevini yapan memurlar ile bankalar tarafından yukarıda belirtilen yeni bedelleri üzerinden satılacaktır.

Muhasebe birimleri ve yetkili memurlarda mevcut değerli kağıtların yeniden değerlendirilmesi ve muhasebeleştirilmesi işlemleri Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Tebliğ olunur.