Bülten 2013-12 2013 Yılında Beyannameleri Meslek Mensuplarına İmzalatma Mecburiyeti

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

erdogdu.oz@erdogduozymm.com

www.erdogduozymm.com

İstanbul,08.01.2012

BÜLTEN(E.Ö. 2013/12)

2013 YILINDA BEYANNAMELERİNİ MESLEK MENSUPLARINA İMZALATMA KAPSAMINDA OLAN VE OLMAYAN MÜKELLEFLER

Vergi Beyannamelerinin Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerce İmzalanması Hakkında 4 Sıra No.lu Genel Tebliğinde;

Kurumlar vergisi veya ticari, zirai ve mesleki kazancı nedeniyle gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükelleflerinden, aktif toplamı ve net satışlar toplamı belirli haddi aşmayanlar, yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerini 3568 sayılı Kanuna göre yetki almış meslek mensuplarına imzalatmak zorundadırlar.

Bu hadler,3568 sayılı kanuna ilişkin 37 no.lu tebliğ ile 1.1.2005 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde belirlenmiş, izleyen yıllarda Maliye Bakanlığı’nca özel bir belirleme yapılmadığı taktirde, bu genel tebliğde yer alan hadlerin her yıl bir önceki yıla ait yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacağı belirtilmiştir. Bu şekilde yapılacak hesaplamada 500.-TL’den daha küçük tutarlar dikkate alınmayacak, 500,-TL’den fazla olanlar 1.000-TL ye yükseltilecektir.

2013 yılında bu hadler belirlenmediği için 2012 yılında uygulanan hadler 2012 yılı için tespit olunacak yeniden değerleme oranı olan % 7,80 oranında artırılarak uygulanacaktır.

Buna göre 2013 yılında uygulanacak hadler aşağıdadır.

Beyannamelerini imzalatmak zorunda olan mükellefler, 2013 yılına ait gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerini, muhtasar beyannamelerini ve KDV beyannamelerini bir SM veya SMMM’ye imzalatmak zorundadırlar.

Bu hadlerden herhangi birini aşanlar beyanname imzalatmak zorunda değildirler. Ancak, bu mükellefler Bunlar isterlerse YMM’lere tam tasdik yaptırabilirler.

Beyannamelerini SM veya SMMM’lere imzalatmak zorunda olanlar bir YMM ile tam tasdik sözleşmesi imzalayarak kendileri beyannamelerini vergi dairesinden şifre alarak verebilirler.

A-BEYANNAMELERİNİ İMZALATMA KAPSAMINDAKİ MÜKELLEFLER

 

2008

TL

2009

TL

2010

TL

2011

TL

2012

TL

AKTİF TOPLAM

4.264.000

4.358.000

4.694.000

5.176.000

5.580.000

NET SATIŞLAR TOPLAMI

8.527.000

8.715.000

9.386.000

10.349.000

11.156.000

 

37 ve 41 Sıra No.lu SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliğine göre yukarıda yıllar itibariyle yeniden değerleme oranları çerçevesinde belirlenen limitleri aşmayan mükelleflerin beyannamelerini meslek mensuplarına imzalatma zorunluluğu bulunmaktadır.

 

B-BEYANNAMELERİNİ İMZALATMA KAPSAMI DIŞINDAKİ MÜKELLEFLER

1

II. SINIF TACİRLERDEN

     2008

         TL

2009

TL

2010

  TL

2011  

TL

2012 

TL

a

Alım satım veya imalat faaliyetinde bulunanlardan bir önceki yıl satış tutarları

143.000

146.000

157.000

173.000 186.000

b

Yukarıda yazılan işlerin dışında işlerle uğraşanlardan bir önceki yıl gayri safi iş hasılatı tutarı

71.000

73.000

79.000

87.000 94.000

2

Zirai kazancı işletme hesabı esasına göre tespit edilen çiftçilerden bir önceki yıl hasılat tutarı

143.000

146.000

157.000

173.000 186.000

3

Serbest meslek faaliyeti ile uğraşanların bir önceki yıl hasılatı

100.000

102.000

110.000

173.000 186.000

 

Anılan Tebliğe göre yukarıda yıllar itibariyle yeniden değerleme oranları çerçevesinde belirlenen limitleri aşmayan mükelleflerin beyannamelerini meslek mensuplarına imzalatma zorunluluğu bulunmamaktadır.

Not:

2007 Yılı yeniden değerleme oranı % 7,2

2008 Yılı yeniden değerleme oranı % 12,0

2009 Yılı yeniden değerleme oranı % 2,2

2010 Yılı yeniden değerleme oranı % 7,7

2011 Yılı yeniden değerleme oranı % 10,26

2012 Yılı yeniden değerleme oranı %7,80