Danıştay Dava Daireleri Arasındaki İşbölümü Kararı Yayımlandı

26 Aralık 2012 gün ve 28509 sayılı Resmi Gazete’de   Danıştay Dava Daireleri arasındaki işbölümü belirlenmiştir.

14 Daireden oluşan Danıştay Dava Dairelerinin  Üçüncü, Dördüncü, Yedinci ve Dokuzuncu Daireler vergi dava dairesi; diğer dava daireleri ise idari dava dairesi olarak görev yapacaktır.

1 Ocak 2013 tarihinden itibaren uygulanacak işbölümünde dava dairelerinin  görevlerine ilişkin karara ulaşmak için tıklayınız.