Bülten 2012-70 Yeni TTK’ya Göre A.Ş. ve Ltd Şti.lerde Onaya Tabi Muhasebe Dışı Ticari Defterlerin Onay Durumları

Erdoğdu Öz

Yeminli Mali Müşavir

                                                                              İstanbul,23.12.2012

 

BÜLTEN (E.Ö. 2012-70)

YENİ TTK’YA GÖRE A.Ş. VE LTD ŞTİ.LERDE ONAYA TABİ MUHASEBE DIŞI TİCARİ DEFTERLERİN  ONAY DURUMLARI

Bilindiği gibi, 4.02.2011 gün ve 27846 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 01.07.2012 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Bu kanunda 27.06.2012 gün ve 28339 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6335 sayılı Kanunla değişiklikler yapılmıştır.

Yeni Türk Ticaret Kanununda tutulması ve açılış ve kapanış tasdikinin zorunlu olduğu defterler sayılmıştır(6102 sk. Md.64/3).

Ticari defterlerin nasıl tutulacağı, defterlere kayıt zamanı, onay yenileme ile açılış kapanış onaylarının şekli ve esasları Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığınca müştereken çıkarılan tebliğle belirleneceği hüküm altına alınmıştır(6102 sk Md.64/3).

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 64/3 ncü maddesinde yer alan hükme göre, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı 19 Aralık 2012 gün ve 28502 saylı Resmi Gazete’de yayımlanan “Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ” de ticari defterlerin nasıl tutulacağını, defterlerin kayıt zamanını, onay yenileme ile açılış ve kapanış onaylarının şekli ve esaslarını belirlemiştir.

YENİ TTK VE İLGİLİ TEBLİĞE GÖRE MUHASEBE DEFTERLERİ DIŞINDA TUTULAN TİCARİ DEFTERLER

1-Pay Defteri,

2-Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri,

3-Yönetim Kurulu Karar Defteri,

4-Müdürler Kurulu Karar Defteri.

ANONİM ŞİRKETLERDE KULLANILACAK MUHASEBE DIŞINDAKİ  DEFTERLER

1-Pay Defteri,

2-Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri,

3-Yönetim Kurulu Karar Defteri,

LİMİTED  ŞİRKETLERDE KULLANILACAK MUHASEBE DIŞINDAKİ  DEFTERLER

1-Pay Defteri,

2-Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri  (veya Müdür veya müdürler kurulunun şirket yönetimi ile ilgili olarak aldığı kararlar genel kurul toplantı ve müzakere defterine kaydedilebileceği gibi ayrı bir müdürler kurulu karar defteri)

ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERDE KULLANILAN MUHASEBE DIŞI TİCARİ DEFTERLERİN  AÇILIŞ, KAPANIŞ VE YENİLEME ONAY DURUMARI

1-Pay Defteri

Açılış Onayı

Açılış onayları kuruluş sırasında ve kullanmaya başlamadan önce, izleyen faaliyet dönemlerindeki açılış onayları ise defterlerin kullanılacağı faaliyet döneminin ilk ayından önceki ayın (Takvim yılı esasına göre defter tutanlarda Aralık Ayı) sonuna kadar  yapılır.

Pay defteri yeterli yaprakları bulunmak kaydıyla izleyen hesap dönemlerinde de açılış onayı yaptırılmaksızın kullanılmaya devam edilebilir.

Bu defterin  hesap dönemi içinde dolması dolayısıyla veya başka sebeplerle yıl içinde yeni defter kullanmaya mecbur olanlar bunları kullanmaya başlamadan önce açılış onayı yaptırmak zorundadırlar.

NOT: 2012 yılında kullanılmakta olan, pay defteri  yeterli yaprakları bulunmak kaydıyla ve bu Tebliğde belirtilen bilgilerden eksik olanların yazılması suretiyle açılış onayı yapılmaksızın kullanılmaya devam edilebilir.

Yenileme Onayı

Pay defterinin yenilenmesinin gerektiği durumlarda açılış onayı yapılacak yeni defter, kullanımına son verilecek defterle veya zayi edilmişse zayi belgesi ile birlikte notere ibraz edilir. Yeni pay defterinin açılış onayının yapıldığı sırada noter, eski deftere veya zayi belgesine yeni pay defterinin açılış onayının yapıldığını tarih ve sayı belirtmek suretiyle şerh düşer. Eski defterde veya zayi belgesinde söz konusu şerhi gören noter tekrar bir açılış onayı yapamaz.

Kapanış Onayı

Pay defteri kapanış onayına tabi değildir.

2-Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri

Açılış Onayı

Açılış onayları kuruluş sırasında ve kullanmaya başlamadan önce, izleyen faaliyet dönemlerindeki açılış onayları ise defterlerin kullanılacağı faaliyet döneminin ilk ayından önceki ayın (Takvim yılı esasına göre defter tutanlarda Aralık Ayı) sonuna kadar  yapılır.

Genel kurul toplantı ve müzakere defteri yeterli yaprakları bulunmak kaydıyla izleyen hesap dönemlerinde de açılış onayı yaptırılmaksızın kullanılmaya devam edilebilir.

NOT 1:2012 yılında kullanılmakta olan genel kurul toplantı ve müzakere defteri yeterli yaprakları bulunmak kaydıyla ve bu Tebliğde belirtilen bilgilerden eksik olanların yazılması suretiyle açılış onayı yapılmaksızın kullanılmaya devam edilebilir.

2-Limited şirketlerde 2012 yılında kullanılmakta olan ortaklar kurulu karar defterleri de yeterli yaprakları bulunmak kaydıyla, genel kurul toplantı ve müzakere defteri olarak kullanılmaya devam olunabilir.

Yenileme Onayı

Bu defterin  hesap dönemi içinde dolması dolayısıyla veya başka sebeplerle yıl içinde yeni defter kullanmaya mecbur olanlar bunları kullanmaya başlamadan önce açılış onayı yaptırmak zorundadırlar.

Kapanış Onayı

Genel kurul toplantı ve müzakere defteri kapanış onayına tabi değildir

3-Yönetim Kurulu Karar Defteri

Açılış Onayı

Açılış onayları kuruluş sırasında ve kullanmaya başlamadan önce, izleyen faaliyet dönemlerindeki açılış onayları ise defterlerin kullanılacağı faaliyet döneminin ilk ayından önceki ayın (Takvim yılı esasına göre defter tutanlarda Aralık Ayı) sonuna kadar  yapılır.

Yönetim kurulu karar defterinin açılış onaylarının her hesap dönemi için yapılması zorunludur.

Yenileme Onayı

Bu defterin  hesap dönemi içinde dolması dolayısıyla veya başka sebeplerle yıl içinde yeni defter kullanmaya mecbur olanlar bunları kullanmaya başlamadan önce açılış onayı yaptırmak zorundadırlar.

Kapanış Onayı

Yönetim kurulu karar defterinin, izleyen hesap döneminin üçüncü ayının (Takvim yılı esasına göre defter tutanlarda Mart ayı) sonuna kadar notere ibraz edilip, son kaydın altına noterce “Görülmüştür” ibaresi yazılarak mühür ve imza ile onaylanması zorunludur.

4-Müdürler Kurulu Karar Defteri

Açılış Onayı

Açılış onayları kuruluş sırasında ve kullanmaya başlamadan önce, izleyen faaliyet dönemlerindeki açılış onayları ise defterlerin kullanılacağı faaliyet döneminin ilk ayından önceki ayın (Takvim yılı esasına göre defter tutanlarda Aralık Ayı) sonuna kadar  yapılır.

Yönetim kurulu karar defterinin açılış onaylarının her hesap dönemi için yapılması zorunludur.

Yenileme Onayı

Bu defterin  hesap dönemi içinde dolması dolayısıyla veya başka sebeplerle yıl içinde yeni defter kullanmaya mecbur olanlar bunları kullanmaya başlamadan önce açılış onayı yaptırmak zorundadırlar.

Kapanış Onayı

Müdürler kurulu karar defterinin, izleyen hesap döneminin üçüncü ayının (Takvim yılı esasına göre defter tutanlarda Mart ayı) sonuna kadar notere ibraz edilip, son kaydın altına noterce “Görülmüştür” ibaresi yazılarak mühür ve imza ile onaylanması zorunludur.

 

Not: Bu sirkülerde yazılı defterler hakkında daha fazla bilgi  www.erdogduozymm.com  adresli web sitemizin makaleler bölümümde bulunmaktadır.