Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nce Anonim ve Limited Şirketlerde Ayni Sermayeyi Temsil Eden Ortaklık Payının Devri Hakkında 14 Eylül 2012 tarihli ve B.21.0.İTG.0.03.00.00.431.04/6226 sayılı Genelge Yayınlandı.

Bu genelgeye göre; 6762 sayılı TTK, uyarınca, anonim şirketlerde ayın karşılığı olan hisse senetlerinin şirketin tescilinden itibaren iki yıl geçmeden, Limited Şirketlerde ortağın koymayı taahhüt ettiği sermaye ayın ise, payını şirketin kuruluşunu takip eden üç yıl içinde başkasına devredilemeyeceğine ilişkin kanun hükümler bulunmaktadır.

Belirtilen bu sürelerin 6102 sayılı TTK’nın yürürlüğe girdiği 1.7.2012 tarihinden sonraki bir zaman dilimini kapsaması durumunda anılan maddelerdeki süre tamamlanıncaya kadar devir işlemi gerçekleştirilmeyecektir.

Diğer taraftan, 6762 sayılı TTK hükümlerine göre gerçekleşmiş olan birleşme ve bölünmede devralan şirketlerin, tür değiştirmede yeni türdeki şirketlerin sermaye paylarının devrinin ise süre yönünden herhangi bir kısıtlamaya tabi olmayacaktır.

 

Bu genelgeye ulaşmak için tıklayınız.