Bülten 2012-57 Ekim 2012 Vergi Takvimi

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul,01.10.2012

BÜLTEN (E.Ö.2012-57)

2012 EKİM AYI VERGİ TAKVİMİ

 

İlk Tarih

Son Tarih

Konu

01/08/2012 01/10/2012 6111 Sayılı Kanunun 2, 3, 5, 6, 7 ve 8. Maddeleri Hükümleri Uyarınca   Ödenmesi Gereken 9. Taksit Ödemesi
01/09/2012 01/10/2012 Ağustos 2012 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu   (Form Ba)
01/09/2012 01/10/2012 Ağustos 2012 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim   Formu (Form Bs)
01/09/2012 01/10/2012 Ağustos 2012 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/10/2012 09/10/2012 16-30 Eylül 2012 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı   Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
01/10/2012 10/10/2012 16-30 Eylül 2012 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel   Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/10/2012 15/10/2012 Eylül 2012 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün   Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/10/2012 15/10/2012 Eylül 2012 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel   Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/10/2012 15/10/2012 Eylül 2012 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim   Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
01/10/2012 15/10/2012 Eylül 2012 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/10/2012 15/10/2012 Eylül 2012 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve   Ödemesi
01/10/2012 15/10/2012 Eylül 2012 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi   Bildirimi ve Ödemesi
01/10/2012 22/10/2012 Eylül 2012 Dönemine Ait Kolalı Gazozlara İlişkin EK:7 No.lu ÖTV Bildirim   Formu
01/10/2012 22/10/2012 Eylül 2012 Dönemine Ait Alkollü İçeceklere İlişkin EK:8 No.lu ÖTV   Bildirim Formu
01/10/2012 22/10/2012 Eylül 2012 Dönemine Ait Tütün Mamullerine İlişkin EK:9 No.lu ÖTV Bildirim   Formu
01/10/2012 22/10/2012 Eylül 2012 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin EK:10   No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/10/2012 22/10/2012 Eylül 2012 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla   İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/10/2012 22/10/2012 Eylül 2012 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/10/2012 22/10/2012 Eylül 2012 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/10/2012 22/10/2012 Eylül 2012 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin   Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin   Ödemesi
01/10/2012 22/10/2012 Eylül 2012 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve   Ödemesi
01/10/2012 22/10/2012 Eylül 2012 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/10/2012 23/10/2012 Eylül 2012 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre   Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
01/10/2012 23/10/2012 Temmuz-Ağustos-Eylül 2012 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar Beyanname   ile Beyanı (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme   Hakkından Yararlananlar İçin)
01/10/2012 23/10/2012 Temmuz-Ağustos-Eylül 2012 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında   Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
01/10/2012 23/10/2012 Eylül 2012 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga   Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi   Gereken Damga Vergisinin Beyanı
01/10/2012 24/10/2012 Eylül 2012 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
01/10/2012 24/10/2012 Temmuz-Ağustos-Eylül 2012 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
16/10/2012 24/10/2012 1-15 Ekim 2012 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere   Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
01/10/2012 30/10/2012 Eylül 2012 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre   Yapılan Tevkifatların Ödemesi
01/10/2012 30/10/2012 Temmuz-Ağustos-Eylül 2012 Dönemine Ait Tevkifatların Ödemesi (GVK 98.   Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından   Yararlananlar İçin)
01/10/2012 30/10/2012 Temmuz-Ağustos-Eylül 2012 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında   Yapılan Tevkifatların Ödemesi
01/10/2012 30/10/2012 Eylül 2012 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
01/10/2012 30/10/2012 Temmuz-Ağustos-Eylül 2012 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
01/10/2012 30/10/2012 Eylül 2012 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
16/10/2012 30/10/2012 1-15 Ekim 2012 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel   Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi
01/10/2012 31/10/2012 Eylül 2012 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu   (Form Ba)
01/10/2012 31/10/2012 Eylül 2012 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu   (Form Bs)
01/10/2012 31/10/2012 Eylül 2012 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/10/2012 30/11/2012 6111 Sayılı Kanunun 2, 3, 5, 6, 7 ve 8. Maddeleri Hükümleri Uyarınca   Ödenmesi Gereken 10. Taksit Ödemesi