Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Kar Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ Yayınlandı.

9 Ağustos 2012 gün ve 28379 sayılı Resmi  Gazete’de Kar Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ Yayınlandı.

Bu tebliğ, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 509 uncu maddesinin üçüncü fıkrasına, 565 inci maddesinin ikinci fıkrasına ve 644 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Bu Tebliğde yer alan hükümler, Sermaye Piyasası Kanununa tabi olmayan anonim şirketler ile limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketleri kapsamakta ve şirketlerin kâr payı avansı dağıtımında uyacakları usul ve esasları düzenler.

Buna göre, şirketlerin kâr payı avansı dağıtabilmeleri için, şirket genel kurulunca kâr payı avansı dağıtılmasına ilişkin karar alınması ve kâr payı avansı dağıtılacak hesap döneminde hazırlanan üç, altı veya dokuz aylık ara dönem finansal tablolara göre kâr edilmiş olması gereklidir.

Dağıtılacak kâr payı avansı; varsa geçmiş yıllar zararlarının tamamının, vergi, fon ve mali karşılıkların, kanunlara ve sözleşmeye göre ayrılması gereken yedek akçelerin, varsa imtiyazlı pay sahipleri, intifa senedi sahipleri ve kâra katılan diğer kimseler için ayrılacak tutarların, oluşan ara dönem kârından indirilmesi suretiyle hesaplanır. Ödenecek kâr payı avansı, bu şekilde hesaplanan tutarın yarısını geçemez. Dağıtılacak kâr payı avansı tutarının hesaplanmasına ilişkin tablo bu tebliğin ekinde bulunmaktadır.

 Bu tebliğ ve eki tablo için buraya tıklayınız