Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 6322 sayılı Kanun 15.06.2012 gün ve 28324 sayılı RG. de Yayınlandı

Bu kanun ile değişiklik yapılan  kanunlar:

1-6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun

2-6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu

3-193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu

4-213 sayılı Vergi Usul Kanunu

5-492 sayılı Harçlar Kanunu

6-3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu

7-4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu

8-4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu

9-4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu

10-5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

11-5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu

12-6111 sayılı Vergi Barışı Kanunu

 

Bu Kanuna ulaşmak için tıklayınız