Bülten 2012

Bülten 2012-8 Çevre Kanununa Göre 2012 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezaları

 

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

erdogdu.oz@erdogduozymm.com

                                                                                                       İstanbul,11.01.2012

BÜLTEN (E:Ö.2012/8)

ÇEVRE KANUNUNA GÖRE 2012 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI VE UYGULAMA ESASLARI

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 10.01.2012 gün ve 28169 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2012/1)” de 01.01.2012 tarihinden itibaren uygulanacak idari parasını gerektirecek fiiller ve bu filler nedeniyle uygulanacak para cezaları aşağıdadır.

Bu cezaların uygulanmasında;

1-İdari Yaptırım Karar Tutanağı  ilgili kurum tarafından tebliğ edilir.

2-Bu Karar Tutanağına karşı, kararın tebliğ tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde idari mahkemesinde dava açılabilir. Bu süre içinde dava açılmaz ise karar kesinleir.

3-İdari para cezasının ödeme süresi  tebliğden itibaren 1 aydır.Dava açmış olmak cezanın tahsilini durdurmaz.

4-İdari para cezası dava açmaksız ödenirse cezanın ¾ ü tahsil edilir. Ödeme, dava açılmasını engellemez.

5-Ödeme süresi içinde  müracaat edilmesi halinde borç taksitlendirilebilir.

6-Ödeme süresi içinde ödenmeyen idari para cezaları 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanuna göre vergi Dairesince takip ve tahsil edilir. 

2872 sayılı Çevre Kanununun

20 nci maddesinin

Kanundaki ceza miktarı

1/1/2012 – 31/12/2012 tarihleri

arasında uygulanacak ceza

(a) bendindeki ceza miktarları
Emisyon ölçümü yaptırmayan motorlu taşıt sahiplerine 500 TL 799 TL

Yönetmeliklerle belirlenen standartlara aykırı emisyona sebep olan motorlu taşıt sahiplerine

1.000 TL 1.601 TL

(b) bendindeki ceza miktarı

   

Hava kirliliği yönünden önemli etkileri nedeniyle kurulması ve işletilmesi yönetmelikle izne tâbi tutulan tesisleri, yetkili makamlardan izin almadan kuran ve işleten veya iznin iptal edilmesine rağmen kurmaya ve işletmeye devam eden veya bu tesislerde izin almaksızın sonradan değişiklik yapan veya yetkili makamların gerekli gördükleri değişiklikleri tanınan sürede yapmayanlara,

24.000 TL 38.496 TL  

 

 

Bu tesislerde emisyon miktarları yönetmelikle belirlenen sınırları aşıyorsa,

48.000 TL 76.994 TL

(c) bendindeki ceza miktarları

   

Hava kirliliği yönünden kurulması ve işletilmesi izne tâbi olmayan tesislerin işletilmesi sırasında yönetmelikle belirlenen standartlara aykırı emisyona neden olanlara,

6.000 TL 9.620 TL

Bu Kanunun ek 9 uncu maddesine aykırı davrananlara,

2.000 TL 3.205 TL

Bu bendin birinci paragrafında öngörülen fiilin konutlarla ilgili olarak işlenmesi halinde verilecek ceza toplu veya ferdî ısıtılan konutlarda her bağımsız bölüm için , toplu ısıtılan konutlarda yöneticiye, ferdî ısıtılan konutlarda ise konutu kullanana aittir.

 

 300 TL  478 TL

(d) bendindeki ceza miktarları

Hava kirliliği yönünden özel önem taşıyan bölgelerde veya kirliliğin ciddi boyutlara ulaştığı zamanlarda ve yerlerde veya kritik meteorolojik şartlarda yönetmeliklerle öngörülen önlemleri almayan, yasaklara aykırı davranan ya da mahallî çevre kurullarınca bu konuda alınan kararlara uymayanlara Bu fiilin konutlarla ilgili olarak işlenmesi halinde cezai sorumluluk bu maddenin (c) bendinin üçüncü paragrafına  göre tespit edilir.

 

 

(b) bendi için iki kat:

48.000 TL

96.000 TL

 

  

76.994 TL

153.991 TL

 

(c) bendi için iki kat:12.000 TL4.000 TL

600 TL

 19.247 TL6.413 TL

959 TL

(d) bendinin ikinci cümlesindeki konutlarla ilgili olarak:600 TL  959 TL

(e) bendindeki ceza miktarı

Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecine başlamadan veya bu süreci tamamlamadan inşaata başlayan ya da faaliyete geçenlere yapılan proje bedelinin yüzde ikisi  oranında idarî para cezası verilir. Cezaya konu olan durumlarda yatırımcı faaliyet alanını eski hale getirmekle yükümlüdür. 

Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde verdikleri taahhütnameye aykırı davrananlara, her bir ihlal için 

10.000 TL 16.038 TL

(f) bendindeki ceza miktarı

11 inci maddeye göre kurulması zorunlu olan atık alım, ön arıtma, arıtma veya bertaraf tesislerini kurmayanlar ile kurup da çalıştırmayanlara

60.000 TL 96.244 TL

(g) bendindeki ceza miktarı

12 nci maddede öngörülen  bildirim ve bilgi verme yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere

6.000 TL 9.620 TL

(h) bendindeki ceza miktarları

Bu Kanunun 14 üncü maddesine göre çıkarılan yönetmelikle belirlenen önlemleri almayan veya standartlara aykırı şekilde gürültü ve titreşime neden olanlara, konutlar için

400 TL  

 

 

639 TL  

 

 

Ulaşım araçları için ,

1.200 TL 1.923 TL

İşyerleri ve atölyeler için 4.000 Türk Lirası,

 4.000 TL  6.413 TL

Fabrika, şantiye ve eğlence gürültüsü için

12.000 TL 19.247 TL

(ı) bendinin; 1 no’lu alt bendindeki ceza miktarları

Ton başına*  

Bu Kanunda öngörülen yasaklara ve sınırlamalara aykırı olarak ülkenin egemenlik alanlarındaki denizlerde ve yargılama yetkisine tâbi olan deniz yetki alanlarında ve bunlarla bağlantılı sularda, tabiî veya sunî göller ve baraj gölleri ile akarsularda;

Petrol ve petrol türevleri (ham petrol, akaryakıt, sintine, slaç, slop, rafine ürün, yağlı atık vb.) tahliyesi veya deşarjı yapan tankerlerden, bin (dahil) gros tona kadar olanlar için gros ton başına,

   

 

40 TL

 

   

 

64,14 TL

 

 Bin ilâ beşbin (dahil) gros ton arasında olanlara, bu miktar ve ilave her gros ton başına, 

10 TL 16,01 TL

Beşbin gros tondan fazla olanlara ise, yukarıdaki miktarlar ve ilave  her gros ton başına , 

100 KR 155 KR

(ı) bendinin; 2 no’lu alt bendindeki ceza miktarları

Ton Başına*:

Kirli balast tahliyesi yapan tankerlerden bin (dahil) gros tona kadar olanlar için gros ton başına,

30 TL  48,09 TL

Bin ilâ beşbin (dahil) gros ton arasında olanlara bu miktar ve ilave her gros ton başına,

6 TL 9,59 TL

 Beşbin gros tondan fazla olanlara ise, yukarıdaki miktarlar ve ilave her gros ton başına,

100 KR 155 KR

(ı) bendinin; 3 no’lu alt bendindeki ceza miktarları

Ton Başına*:  

Petrol türevleri (sintine, slaç, slop, akaryakıt, yağlı atık vb.) veya kirli balast tahliyesi yapan gemi ve diğer deniz vasıtalarından bin gros tona kadar olanlar için gros ton başına ,

20 TL   32,06 TL  

Bin ilâ beşbin (dahil) gros ton arasında olanlara bu miktar ve ilave her gros ton başına ,

 4 TL  6,40 TL

 Beşbin gros tondan fazla olanlara ise, yukarıdaki miktarlar ve ilave her gros ton başına ,

 100 KR  155 KR

(ı) bendinin; 4 no’lu alt bendindeki ceza miktarları

Ton başına*:  

Katı atık bırakan veya evsel atıksu deşarjı yapan tanker, gemi ve diğer deniz araçlarından bin (dahil) gros tona kadar olanlar için gros ton başına,

10 TL   16,01 TL  

 Bin ilâ beşbin (dahil) gros ton arasında olanlara bu miktar ve ilave her gros ton başına,

 2 TL  3,18 TL

Beşbin gros tondan fazla olanlara ise, yukarıdaki miktarlar ve ilave her gros ton başına,

40 KR 63 KR

(ı) bendinin altıncı paragrafındaki ceza miktarları

   

Bu bendin birinci paragrafı dışında, bu Kanun ve bu Kanun uyarınca çıkarılan yönetmeliklere aykırı olarak ülkenin egemenlik alanındaki denizlere ve yargılama yetkisine tâbi olan deniz yetki alanlarına, içme ve kullanma suyu sağlama amacına yönelik olmayan sulara atık boşaltanlara,

24.000 TL  

 

 

 

38.496 TL  

 

 

 

 Yukarıda öngörülen fiilin konutlarla ilgili olarak işlenmesi halinde her konut ve bağımsız bölüm için,

Bu cezai sorumluluk, müstakil konutlarda konutu kullanana, diğer konutlarda ise yöneticiye aittir.

 

600 TL 959    

(i)bendindeki ceza miktarı

   

Bu Kanunun ek 8 inci maddesi uyarınca yürürlüğe konulan yönetmelik hükümlerine  aykırı davrananlara,

 

1.000 TL 1.601 TL
(j) bendindeki ceza miktarları    

Kanunda ve yönetmelikte öngörülen yasaklara veya standartlara aykırı olarak veya önlemleri almadan atıkları toprağa verenlere,

 24.000 TL   38.496 TL 

Bu  fiilin konutlarla ilgili olarak işlenmesi halinde her konut ve bağımsız bölüm için,

Bu cezai sorumluluk, müstakil konutlarda konutu kullanana, diğer konutlarda ise yöneticiye aittir.

600 TL 959 TL

(k) bendindeki ceza miktarları

   

Bu Kanunun 9 uncu maddesinin  (a) bendinde belirtilen hususlara aykırı olarak  biyolojik çeşitliliği tahrip edenlere, (d) bendi uyarınca ilan edilen Özel Çevre Koruma Bölgeleri için tespit edilen koruma ve kullanma esaslarına aykırı davrananlara ve (e) bendinin ikinci paragrafı uyarınca sulak alanlar için yönetmelikle belirlenen koruma ve kullanım usûl ve esaslarına aykırı davrananlar ile (f) bendinde belirlenen esaslara ve yasaklamalara aykırı davrananlara,

 20.000 TL 

 

 

 

 

 

 

 

 32.079 TL 

 

 

 

 

 

 

(e) bendinin birinci paragrafına aykırı davrananlara ,

100.000 TL 160.409 TL

(l) bendindeki ceza miktarları

Dekar başına*:  

Bu Kanunun ek 1 inci maddesinin (c) bendine aykırı olarak anız yakanlara her dekar için,

Anız yakma fiilinin orman ve sulak alanlara  bitişik yerler ile meskûn mahallerde işlenmesi durumunda ceza beş kat artırılır.

20 TL  32,06 TL

Bu Kanunun ek 1 inci maddesinin (d) bendi uyarınca tespit edilen esaslara aykırı olarak ülkenin egemenlik alanlarındaki denizlerden ve kazasına tâbi olan deniz yetki alanlarından, akarsular ve göller ile tarım alanlarından belirlenen esaslara aykırı olarak kum, çakıl ve benzeri maddeleri alanlara metreküp başına ,

Metkreküp başına*:120 TL  192,48 TL

(m) bendindeki ceza miktarları

   

Bu Kanunun ek 2 nci maddesinde öngörülen çevre yönetim birimini kurmayanlara ,

6.000 TL  9.620 TL 

Çevre görevlisi bulundurmayanlara ya da Bakanlıkça yetkilendirilmiş firmalardan hizmet almayanlara,

4.000 TL 6.413 TL

(n) bendindeki ceza miktarları

   

Bu Kanunun 9 uncu maddesi uyarınca belirlenen koruma esaslarına aykırı  olarak içme ve kullanma suyu koruma alanlarına, kaynağın kendisine ve bu kaynağı besleyen yerüstü ve yeraltı sularına, sulama ve drenaj kanallarına atık boşaltanlara ,

 48.000 TL 

 

 76.994 TL 

 

Bu fiilin konutlarla ilgili olarak işlenmesi halinde her konut ve bağımsız bölüm için,

Bu cezai sorumluluk, müstakil konutlarda konutu kullanana, diğer konutlarda ise yöneticiye aittir.

Bu alanlarda Kanuna ve yönetmeliklere aykırı olarak yapılan yapılar 3194 sayılı İmar Kanununda belirlenen esaslara göre yıktırılır.

  1.200 TL   1.923 TL

(o) bendindeki ceza miktarı

   

Bu Kanunun 11 inci maddesinde öngörülen acil durum plânlarını yönetmelikle  belirlenen usûl ve esaslara uygun olarak hazırlamayan ve bu plânların uygulanması için gerekli tedbirleri almayan, ekip ve ekipmanları bulundurmayanlar ile  yerel, bölgesel ve ulusal acil durum plânlarına uymayanlara,

 

12.000 TL 19.247 TL

(p) bendindeki ceza miktarı

   

Bu Kanunun 13 üncü maddesinde öngörülen malî sorumluluk sigortasını yaptırmayanlara,

 

24.000 TL 38.496 TL

(r) bendindeki ceza miktarları

   

Bu Kanunda ve yönetmeliklerde öngörülen usûl ve esaslara, yasaklara veya sınırlamalara aykırı olarak atık toplayan, taşıyan, geçici ve ara depolama yapan, geri kazanan, geri dönüşüm sağlayan, tekrar kullanan  veya bertaraf edenlere

 24.000 TL  38.496 TL 

İthal edenlere.

60.000 TL 96.244 TL

(s) bendindeki ceza miktarı

Umuma açık yerlerde her ne şekilde olursa olsun çevreyi kirletenlere,

 

 100 TL  155 TL

(t) bendindeki ceza miktarı

   

Tehlikeli atıkların her ne şekilde olursa olsun ülkeye girişini sağlayanlara ayrı ayrı, 

 

2.000.000 TL. 3.208.235 TL

(u) bendindeki ceza miktarı

   

Tehlikeli atıkları ilgili mercilere ön bildirimde bulunmadan ihraç eden veya transit geçişini yapanlara, 

 

2.000.000 TL 3.208.235 TL

(v) bendindeki ceza miktarı

Bu Kanunda ve ilgili yönetmeliklerde öngörülen yasaklara veya sınırlamalara aykırı olarak tehlikeli atıkları toplayan, ayıran, geçici ve ara depolama yapan, geri kazanan, yeniden kullanan, taşıyan, ambalajlayan, etiketleyen, bertaraf  eden ve ömrü dolan tehlikeli atık bertaraf tesislerini kurallara uygun olarak kapatmayanlara,

 

 100.000 TL den1.000.000 TL’ye kadar  160.409 TL’den1.604.116 TL ye kadar

(y) bendindeki ceza miktarı

Tehlikeli kimyasallar ve bu kimyasalları içeren eşyayı bu

   

Kanunda ve ilgili yönetmeliklerde belirtilen usûl ve esaslara, yasak ve sınırlamalara aykırı olarak üreten, işleyen, ithal ve ihraç eden, taşıyan, depolayan, kullanan, ambalajlayan, etiketleyen, satan ve satışa sunanlara,

100.000 TL den1.000.000 TL’ye kadar 160.409 TL’den1.604.116 TL ye kadar

Bu maddenin (k), (l), (r), (s), (t), (u), (v) ve (y) bentlerinde öngörülen idarî para cezaları kurum, kuruluş ve işletmelere üç katı olarak verilir.

Bu maddede öngörülen ceza miktarlarını on katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Bu maddenin uygulamasında Türk Ceza Kanunu ile diğer kanunların, fiilin suç oluşturması haline ilişkin hükümleri saklıdır.

Geçici 4 üncü maddesinin 5 inci fıkrasındaki ceza miktarları

Belediyelerde; Belediyelerde;
 

Bu Kanunun 8 inci maddesi ile atıksu altyapı sistemlerinin ve katı atık bertaraf tesisleri kurma yükümlülüğü verilen kurum ve kuruluşların, bu yükümlülüklerini, bu maddede belirtilen süre içinde yerine getirmemeleri halinde;

Nüfusu * 100.000’den fazla olanlarda:50.000 TL  Nüfusu 100.000’den fazla olanlarda:80.202 TL 

 100.000 ilâ 50.000 arasında olanlara,

Nüfusu 100.000 – 50.000 arasında olanlarda:30.000 TL Nüfusu 100.000 – 50.000 arasında olanlarda:48.121 TL

50.000 ilâ 10.000 arasında olanlara,

Nüfusu 50.000 – 10.000 arasında olanlarda:20.000 TL Nüfusu 50.000 – 10.000 arasında olanlarda:32.079 TL

10.000 ilâ 2.000 arasında olanlara,

 

Nüfusu 10.000 – 2.000 arasında olanlarda:10.000 TL Nüfusu 10.000 – 2.000 arasında olanlarda:16.038 TL

Organize sanayi bölgelerinde,

Organize Sanayi Bölgelerinde:100.000 TL Organize Sanayi Bölgelerinde:160.409 TL
 

Bunların dışında kalan endüstri tesislerine ve atıksu üreten her türlü tesise.

Bunların dışında kalan endüstri ve atıksu üreten her türlü tesiste:60.000 TL Bunların dışında kalan endüstri ve atıksu üreten her türlü tesiste:96.244 TL

* = Bu bentlerdeki cezalar uygulanırken nihai ceza miktarı hesaplandıktan sonra küsurat kısmı dikkate alınmayacaktır.