6111 sayılı Kanun (Torba Kanun) Taksit Ödeme Sürelerinin Bazı Hallerde Uzatılması Hakkında

 

11Şubat 2012 günlü Resmi Gazete’de yayımlanan 6274 sayılı  Kanun  ile; tabii afet yaşanan yerlerdeki mükellefler ile Libya gibi siyasal karışıklıklar meydana gelen ülkelerde bu karışıklıklardan zarar görmüş olan mükelleflerin 6111 sayılı Kanun kapsamında kamu kuruluşlarına ödemeleri gereken taksitlerin ödeme süresinin uzatılması için Bakanlar Kuruluna yetki verilmiştir.

Bu kanun aşağıdadır.

 

11 Şubat 2012 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28201

KANUN

6111 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE SOSYAL

SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU VE DİĞER BAZI

KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASI HAKKINDA KANUN İLE 4749 SAYILI KAMU FİNANSMANI

VE BORÇ YÖNETİMİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUNDA

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 6274                                                             Kabul Tarihi: 7/2/2012

MADDE 1 – 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 168 inci maddesinin birinci fıkrasına “bir aya kadar” ibaresinden sonra gelmek üzere “, yabancı ülkelerde de faaliyette bulunan vergi mükelleflerinden, Ekonomi Bakanlığı tarafından olağanüstü politik riskin gerçekleştiği tespit edilen ülkede faaliyette bulunan ve bu ülkedeki faaliyetleri nedeniyle durumları 213 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre mücbir sebep hali kabul edilenlerin, bu Kanun kapsamında alacakları yapılandırılan alacaklı idarelere mücbir sebep hallerinin devam ettiği süre içinde ödemeleri gereken taksitlerin ödeme süreleri ile 213 sayılı Kanunun 15 inci maddesine göre doğal afet nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen yerlerdeki dairelere (alacaklı idarelere) doğal afetin vukuu tarihinden itibaren ödenmesi gereken taksitlerin ödeme süreleri, mücbir sebep halinin bitim tarihini takip eden aydan başlamak üzere topluca veya ayrı ayrı bir yıla kadar” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Dış borcun tahsisi” tanımındaki “ve Karayolları Genel Müdürlüğüne” ibaresi “, Karayolları Genel Müdürlüğüne, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne” şeklinde değiştirilmiş ve aynı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 25 – Bu maddenin yürürlüğe girmesinden önce Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün yatırım programında yer alan projelerinin finansmanı amacıyla imzalanan kredi anlaşmaları ile temin edilen dış krediler, 1/1/2012 tarihinden geçerli olmak üzere Genel Müdürlüğe tahsisli olarak kullandırılmaya devam edilir. Bu madde ile geçici 24 üncü madde kapsamında tahsis edilen kredilerle ilgili olarak krediyi tahsis eden kuruluş hakkında 14 üncü maddenin beşinci ve altıncı fıkralarının 5018 sayılı Kanunun eki (I) sayılı cetvelde yer alan kuruluşlara ilişkin hükümleri uygulanmaz.”

MADDE 3 – Bu Kanunun 1 inci maddesi 25/2/2011 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde; diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

10/2/2012