İş Kanunu Hükümlerine Göre Verilen Para Cezaları

 

 

4857 SAYILI İŞ KANUNU’NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI

Kanun Mad. Ceza Mad. Cezayı Gerektiren Fiil  

2019 Ceza Miktarı (TL)

 

2020 Ceza Miktarı

(TL)

3/1-2 98 İşyeri bildirim yükümlülüğüne aykırı davranış (çalıştırılan her işçi için) 252 308
3/2 98 İş Kanunu’nun 3. maddesinin ikinci fıkrasında tanımlanan işyerinin muvazaalı olarak bildirilmesi (asıl işveren ile alt işveren veya vekilleri için ayrı ayrı) 26.027 31.903
5 99/1-a Eşit davranma ilke ve yükümlülüklerine aykırı davranılan her işçi için (20.5.2016’dan itibaren) 219 268
7 99/1-b Geçici iş ilişkisi hükümlerine aykırı olarak çalıştırılan her işçi için (20.5.2016’dan itibaren) 366 448
7/2-f 99/2 İşletmenin ortalama mal ve hizmet üretim kapasitesinin geçici iş ilişkisi kurulmasını gerektirecek ölçüde ve öngörülemeyen şekilde artması haline aykırı olarak geçici iş ilişkisi kurulan her işçi için (20.5.2016’dan itibaren) 1.469 1.800
8 99/1-c Yazılı iş sözleşmesi yapılmayan hallerde, çalışma koşullarına ve sürelerine, temel ücret, ücret ekleri ve ödeme dönemine ilişkin belge verilmeyen her işçi için (20.5.2016’dan itibaren) 219 268
14 99/1-c Çağrı üzerine çalışma ve uzaktan çalışma usulüne ilişkin hükümlere uyulmayan her işçi için (20.5.2016’dan itibaren) 219 268
28 99/d Çalışma belgesi verilmeyen veya belgesine yanlış bilgi yazılan her işçi için (20.5.2016’dan itibaren) 219 268
29 100 Toplu işten çıkarma hükümlerine aykırı davranarak işten çıkarılan her bir işçi için 857 1.050
30 101 Çalıştırılmayan her engelli ve çalıştırılmayan her ay için 3.250 3.983
30 101 Çalıştırılmayan her eski hükümlü ve çalıştırılmayan her ay için 3.250 3.983
32 102/a Ücret ile Kanundan veya TİS’den veya iş sözleşmesinden doğan ücretin kasten ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde her işçi ve her ay için 236 289
32 102/a Ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakın zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına ödenmemesi halinde her işçi ve har ay için 236 289
39 102/a Asgari ücret ödenmeyen veya eksik ödenen her işçi ve her ay için 236 289
37 102/b Ücret hesap pusulası düzenlememek 857 1.050
38 102/b Yasaya aykırı olarak ücret kesme cezası vermek 857 1.050
52 102/b Yüzde usulü uygulanan işyerlerinde, her hesap pusulasının genel toplamını gösteren belgeyi işçilerin seçtiği temsilciye vermemek 857 1.050
41 102/c Fazla çalışma ücreti ödenmeyen, hak ettiği serbest zamanı altı ay içinde kullandırılmayan, onayı alınmadan fazla çalıştırılan her bir işçi için 416 509
56 103 Yıllık ücretli izni yasaya aykırı olarak bölünen her işçi için 416 509
57 103 Yıllık izin ücreti yasaya aykırı şekilde veya eksik ödenen her işçi için 416 509
59 103 İş sözleşmesinin sona ermesinde kullanılmadığı iznin ücreti ödenmeyen her bir işçi için 416 509
60 103 İzin yönetmeliğine aykırı olarak izin kullandırılmayan veya eksik kullandırılan her işçi için 416 509
63 104 Çalışma sürelerine ve buna ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak 2.292 2.809
64 104 Telafi çalışmasına ilişkin yasa hükümlerine uyulmadan çalıştırılan her işçi için 416 509
68 104 Ara dinlenmelerini yasa hükmüne göre uygulamamak 2.292 2.809
69 104 İşçileri geceleri 7,5 saatten fazla çalıştırmak, gece ve gündüz postalarını değiştirmemek 2.292 2.809
71 104 Çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma yasağı hükümlerine aykırı davranmak 2.292 2.809
72 104 18 yaşını doldurmamış erkek ve her yaştaki kadınları yer ve su altında çalıştırmak 2.292 2.809
73 104 Gece çalıştırma yasağına ilişkin kanun ve yönetmelik hükümlerine aykırı davranmak 2.292 2.809
74 104 Doğum öncesi ve sonrası sürelerde kadınları çalıştırmak veya ücretsiz izin vermemek 2.292 2.809
75 104 İşçi özlük dosyalarını düzenlememek 2.292 2.809
76 104 Çalışma sürelerine ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak 2.292 2.809
90 106 İş-Kur’dan izin almaksızın iş ve işçi bulma faaliyetinde bulunmak 26.027 31.903
92/2 107/1-a İş müfettişlerinin davetine gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli belge ve delilleri göstermemek ve vermemek, kendilerine gerekli kolaylığı göstermemek 20.822 25.523
96/1 107/1-b İş müfettişleri tarafından ifade ve bilgilerine başvurulan işçilere telkinde bulunmak,  işçileri gerçeği saklamaya ya da değiştirmeye sevk etmek veya zorlamak 20.822 25.523
96/2 107/1-b İşçilerin gerçeğe aykırı haberler vererek işvereni gereksiz işlemlerle uğraştırmaları veya haksız yere kötü duruma düşürmeye kalkışmaları, denetim ve teftişin yapılmasını güçleştirmeleri, kötü niyetli davranışlarda bulunmaları 20.822 25.523
107/2 107/2 İş müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerini yapmalarını ve sonuçlandırmalarını engellemek 20.822 25.523