Pratik Bilgiler

İş Kanunu Hükümlerine Göre Verilen Para Cezaları

Sıra No. Kanun Maddesi Ceza Maddesi Fiil 2021 YILINDA UYGULANACAK CEZA MİKTARI (TL)                                                                               (Yeniden Değerleme Oranı % 9,11) 2022 YILINDA UYGULANACAK CEZA MİKTARI (TL)                                                                               (Yeniden Değerleme Oranı % 36,20)
1 3 98 İşyerini muvazaalı olarak bildirmek 34.809 47.410
2 5 99/1-a İşçilere eşit davranma ilkesine aykırı davranmak 292 398
3 7 99/1-b Madde de öngörülen ilke ve yükümlülüklere aykırı olarak geçici işçi çalıştırmak 488 665
4 7/2 (f) bendi 99/2 7. maddenin 2 fıkrasının f bendine aykırı davranmak 1.952 2.659
5 8 99/1-c İş sözleşmesinin içeriğini belirtir yazılı belgeyi vermemek 292  398
6 14 99/1-c Çağrı üzerine ve uzaktan çalışma hükümlerine aykırı davranmak 292  398
7 28 99/1-d İşten ayrılan işçiye Çalışma Belgesi vermemek, belgeye gerçeğe aykırı bilgi yazmak 292  398
8 29 100 Madde hükmüne aykırı olarak işçi çıkartmak (toplu işçi çıkarma) 1.145 1.559
9 30 101 Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmamak 4.345 5.918
10 32 102/a Ücret ile bu kanundan doğan veya TİS’den yada iş sözleşmesinden doğan ücreti kasten ödememek veya eksik ödemek 315 429
11 32 102/a Ücret, pirim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakını zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına ödememek 315 429
12 37 102/b Ücret hesap pusulası düzenlememek 1.145 1.559
13 38 102/b Yasaya aykırı ücret kesme cezası vermek veya kesintinin sebep ve hesabını bildirmemek 1.145 1.559
14 39 102/a Asgari ücreti ödememek veya eksik ödemek 315 429
15 41 102/c Fazla çalışmalara ilişkin ücreti ödememek, işçiye hak ettiği serbest zamanı altı ay zarfında kullandırmamak, fazla saatlerde yapılacak çalışmalar için işçinin onayını almamak. 555 756
16 52 102/b Yüzde ile ilgili belgeyi  temsilciye vermemek 1.145 1.559
17 56 103 Yıllık ücretli izni yasaya aykırı şekilde bölmek, 555 756
18 57 103 İzin ücretini yasaya aykırı şekilde ödemek veya eksik ödemek 555 756
19 59 103 Sözleşmesi fesh edilen işçiye yıllık izin ücreti ödememek 555 756
20 60 103 Yıllık izin yönetmeliğinin esas usullerine aykırı olarak izni kullandırmamak veya eksik kullandırmak 555 756
21 63 104 Çalışma sürelerine ve buna dair yönetmelik hükümlerine uymamak 3.064 4.173
22 64 104 Telafi çalışması usullerine uymamak 555 756
23 68 104 Ara dinlenmesini uygulamamak 3.064 4.173
24 69 104 İşçileri geceleri 7.5 saatten fazla çalıştırmak, gece ve gündüz postalarını değiştirmemek 3.064 4.173
25 71 104 Çocukları çalıştırma yaşına ve çalıştırma yasağına aykırı davranmak 3.064 4.173
26 72 104 Yer ve sualtında çalıştırma yasağına uymamak 3.064 4.173
27 73 104 Çocuk ve genç işleri gece çalıştırmak veya ilgili yönetmelik hükümlerine aykırı hareket etmek 3.064 4.173
28 74 104 Doğum öncesi – sonrası sürelerde kadın işçiyi çalıştırmak veya ücretsiz izin vermemek 3.064 4.173
29 75 104 İşçi Özlük dosyasını düzenlememek 3.064 4.173
30 76 104 Çalışma sürelerine ilişkin yönetmeliklere muhalefet etmek 3.064 4.173
31 92/2 107/1-a Çağrıldıkları zaman gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli olan belge ve delilleri getirip göstermemek, İş Müfettişlerinin 92/1.fıkrada yazılı görevlerini yapmak için kendilerine her çeşit kolaylığı  göstermemek ve bu yoldaki emir ve isteklerini geciktirmeksizin yerine getirmemek. 27.848 37.929
32 96/1 107/1-b İfade ve bilgilerine başvurulan işçilere işverenlerce telkinlerde bulunma, gerçeği saklamaya yahut değiştirmeye zorlama veyahut ilgili makamlara ifade vermeleri üzerine onlara karşı kötü davranışlarda bulunmak 27.848 37.929
33 107/2 İş Müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerinin yapılmasını ve sonuçlandırılmasını engellemek.
27.848

 

37.929