4857 sayılı İş Kanunu Hükümlerine Göre 2012 Yılında Kesilecek İdari Para Cezaları Belirlendi

4857 sayılı İş Kanunu’nunda yer alan idari para cezaları kabahat olduğundan, söz konusu cezalar 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamına girmektedir. 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 17 nci maddesinde de İdarî para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılması gerekmektedir.

Ancak,26 Ocak 2011 tarihli ve 28185 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6270 sayılı Kanunla 4857 sayılı İş Kanunu’nda yer alan idari para cezalarının tutarı değiştirilmiştir. Söz konusu değişiklik, 01 Ocak 2012 tarihinden itibaren uygulanacaktır.

4857 sayılı İş Kanununda öngörülen idari para cezaları,

a-101 ve 106 ncı maddelerdeki idari para cezaları hariç, gerekçesi belirtilmek suretiyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürünce verilir.

b-101 inci ve 106 ncı maddeler kapsamındaki idari para cezaları ise doğrudan Türkiye İş Kurumu il müdürü tarafından; birden fazla ilde işyerleri bulunan işverenlere uygulanacak idari para cezası ise işyerlerinin merkezinin bulunduğu yerdeki Türkiye İş Kurumu il müdürünce verilir ve genel esaslara göre tahsil edilir. 106 ncı maddeye göre verilecek idari para cezası için, 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 20 nci maddesinin (h) bendindeki tutar esas alınır.

 

2012 yılında uygulanacak idari para cezalarına ulaşmak için tıklayınız.