VUK Hadler Oranlar Cezalar

VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN HAD VE MİKTARLAR

1- Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri (VUK Md.177).

 

2019 Yılında

Uygulanacak

Miktar (TL)

2020 Yılında

Uygulanacak

Miktar (TL)

1-Yıllık    
-Alış tutarı 230.000 280.000
– Satış tutarı 320.000 390.000
2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı 120.000 140.000
3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı 230.000 280.000

 

2-Fatura düzenleme sınırı (VUK.Md.232).

 

2019 Yılında

Uygulanacak

Miktar (TL)

2020 Yılında

Uygulanacak

Miktar (TL)

Fatura Düzenleme Sınırı 1.200 1.400

 

3-Amortismana tabi iktisadi kıymetin değeri

(VUK Md.313).

2019 Yılında

Uygulanacak

Miktar (TL)

2020 Yılında

Uygulanacak

Miktar (TL)

Doğrudan gider yazılabilecek iktisadi kıymetin değeri 1.200 1.400

 

4-Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezaları

Madde 352-Usulsüzlük dereceleri ve cezaları (Kanuna bağlı cetvel) 2019 Yılında

Uygulanacak

Miktar (TL)

2020 Yılında

Uygulanacak

Miktar (TL)

Birinci derece usulsüzlükler    
1- Sermaye şirketleri 180 220
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı 110 130
3 – İkinci sınıf tüccarlar 55 67
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar 25 30
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler 14,80 18
6- Gelir vergisinden muaf esnaf 7 8,50
İkinci derece usulsüzlükler    
1- Sermaye şirketleri 98 120
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı 55 67
3 – İkinci sınıf tüccarlar 25 30
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar 14,80 18
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler 7 8,50
6- Gelir vergisinden muaf esnaf 3,90 4,70

 

Madde 353-Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil usul hükümlerine uyulmaması (Özel Usulsüzlük Cezası) 2019 Yılında

Uygulanacak

Miktar(TL)

2020 Yılında

Uygulanacak

Miktar (TL)

1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması 290 350
– Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza 148.000 180.000
2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması 290 350
– Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza 14.800 18.000
– Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza 148.000 180.000
4- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması 290 350
6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara 7.000 8.500
7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara 290 350
8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine-Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası 1.100

220.000

1.300

260.000

9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere 1.480 1.800
10- 127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına 1.100 1.300

 

Mükerrer Madde 355-Bilgi vermekten çekinenler İle 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde hükmüne uymayanlar için ceza 2019 Yılında

Uygulanacak

Miktar (TL)

2020 Yılında

Uygulanacak

Miktar (TL)

1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 1.900 2.300
2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında 980 1.200
3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında 490 600
4-Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara (işleme konu tutarın %5’i) bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası 1.480.000 1.800.000
Kullanılan sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge tutarı (VUK.370 İzaha Davet) 70.000 100.000

 

107/A maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlar 2019 Yılında

Uygulanacak

Miktar (TL)

2020 Yılında

Uygulanacak

Miktar (TL)

1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 2.300
2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında 1.200
3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında 600