Pratik Bilgiler

VUK Hadler Oranlar Cezalar

VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN HAD VE MİKTARLAR

 

1-İlanın Şekli (VUK Md.104)

2021 Yılında

Uygulanan

Tutar(TL)

2022 Yılında

Uygulanacak

Tutar (TL)

1-İlanın vergi dairesince yapılması 3.600 4.900
3-İlanın;

-Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla gazetede yapılması

– Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca yapılması

 

3.600-360.000

 

360.000 ve üzeri

3.900-490.000

 

490.000 ve üzeri

2-Tahakkuktan Vazgeçme (VUK.Mükerrer Madde 115)

2021 Yılında

Uygulanan

Tutar(TL)

2022 Yılında

Uygulanacak

Tutar (TL)

Tahakkuktan vazgeçme 43 58

 3-Teminat Tutarı (VUK Md.153/A)

2021 Yılında

Uygulanan

Tutar(TL)

2022 Yılında

Uygulanacak

Tutar (TL)

Teminat Tutarı 150.000 200.000

 4- Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri (VUK Md.177).

2021 Yılında

Uygulanan

Tutar(TL)

2022 Yılında

Uygulanacak

Tutar (TL)

1-Yıllık
-Alış tutarı 300.000 400.000
– Satış tutarı 420.000 570.000
2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı 150.000 200.000
3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı 300.000 400.000

5-Fatura düzenleme sınırı (VUK.Md.232).

2021 Yılında

Uygulanan

Tutar(TL)

2022 Yılında

Uygulanacak

Tutar (TL)

Fatura Düzenleme Sınırı 1.500 2.000

 6-Amortismana tabi iktisadi kıymetin değeri

(VUK Md.313).

2021 Yılında

Uygulanan

Tutar(TL)

2022 Yılında

Uygulanacak

Tutar (TL)

Doğrudan gider yazılabilecek iktisadi kıymetin değeri 1.500 2.000

 7-Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezaları

2021 Yılında

Uygulanan

Tutar(TL)

2022 Yılında

Uygulanacak

Tutar (TL)

Birinci derece usulsüzlükler
1- Sermaye şirketleri 240 320
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı 140 190
3 – İkinci sınıf tüccarlar 70 95
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar 32 43
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler 19 25
6- Gelir vergisinden muaf esnaf 9 12
İkinci derece usulsüzlükler  
1- Sermaye şirketleri 130 170
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı 70 95
3 – İkinci sınıf tüccarlar 32 43
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar 19 25
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler 9 12
6- Gelir vergisinden muaf esnaf 5 6,80

8-Özel Usulsüzlük Cezası (VUK Md.353)

Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil usul hükümlerine uyulmaması (Özel Usulsüzlük Cezası) 2021 Yılında

Uygulanan Tutar(TL)

2022 Yılında

Uygulanacak Tutar (TL)

1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması 380 500
– Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza 190.000 250.000
2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması 380 500
– Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza 19.000 25.000
– Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza 190.000 250.000
4- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması 380 500
6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara 9.000 12.000
7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara 450 600
8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine-Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası 1.400

280.000

1.900                380.000     

 

 

9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere 1.900 2.500
10- 127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına 1.400 1.900

9-Mükerrer Madde 355-Bilgi vermekten çekinenler İle 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde hükmüne uymayanlar için ceza

Mükerrer Madde 355-Bilgi vermekten çekinenler İle 107/A,256, 257 ve mükerrer 257 nci madde ve Gelir Vergisi Kanununun  98/A maddesi hükmüne  uymayanlar için ceza 2021 Yılında

Uygulanan Tutar(TL)

2022 Yılında

Uygulanacak Tutar (TL)

1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 2.500 3.400
2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında 1.300 1.700
3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında 760 880
107/A maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlar  
1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 2.500 3.400
2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında 1.300 1.700
3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında 760 880
Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara (işleme konu tutarın %5’i) bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası 1.900.000 1.300.000

 10-İzaha Davet

Madde 370 İzaha Davet 2021 Yılında

Uygulanan Miktar(TL)

2022Yılında

Uygulanan Miktar(TL)

Kullanılan sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge tutarı (VUK.370 İzaha Davet) 109.000 148.000
Ek Madde 1-Tarhiyat sonrası uzlaşmaya konu edilebilecek usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında sınır 5.000 6.800 üzeri
Ek Madde 1-376 ıncı maddedeki indirim oranının %50 artırımlı uygulanacağı usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında sınır 5.000 6.800 üzeri
Ek Madde 11- Tarhiyat öncesi uzlaşmaya konu edilebilecek usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında sınır 5.000 6.800 üzeri