Bülten 2011-7 Kesin Mizan Bildirimi

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

Lamartin Cad.No.26/5 Arda İşhanı Taksim-İstanbul Tel:0212 2560100 Fax:0212 3612935


İstanbul,19.01.2011    

 

BÜLTEN ( E.Ö. 2011/7 ) 

ELEKTRONİK
ORTAMDA BİLDİRİLECEK OLAN “KESİN MİZAN BİLDİRİMİ”

403 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile, bilanço esasına göre defter tutan mükellefler tarafından 2010 yılı ve müteakip dönemler için elektronik ortamda bildirilecek olan “Kesin Mizan Bildirimi”nin gönderilmesinde uygulanacak usul ve esaslar açıklanmıştır.

(Bu tebliğin  kısaltılmış şekli aşağıdadır.)

Bildirim Verme Zorunluluğu Getirilen Mükellefler:

Bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi mükellefleri elektronik ortamda kesin mizan bildirimi vermek zorundadırlar.

Bildirim Verme Zorunluluğu Olmayan Mükellefler:

a.Bankacılık Kanunu’na tabi  mükellefler,

b.Finansal Kiralama Kanunu hükümlerine göre faaliyette bulunan finansal kiralama ve faktoring şirketleri,

c.Ödünç Para Verme İşleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname  kapsamında yer alan Finansman Şirketleri,

d.Sigortacılık Kanununa göre kurulan ve faaliyette bulunan sigorta şirketleri,

e. Sermaye Piyasası mevzuatı gereği faaliyette bulunan Menkul Kıymet Yatırım Fonları, Yatırım Ortaklıkları ve Aracı Kurumlar,

f.Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamındaki Emeklilik Yatırım Fonları ile Emeklilik Şirketleri,

Bildirimin Şekli:

Elektronik ortamda gönderilecek kesin mizanların Tebliğ ekinde yer alan “Kesin Mizan Bildirim Formatı”na (kısa bir örneği
aşağıdadır)

KESİN MİZAN

HESAP KODU

HESAP ADI

BORÇ TOPLAMI ALACAK TOPLAMI BORÇ KALANI ALACAK KALANI

100

KASA

101

ALINAN ÇEKLER

102

BANKALAR

103

VERİLEN ÇEK ve ÖDEME EMRİ (-)

108

DİĞER HAZIR DEĞERLER

110

HİSSE SENETLERİ

——————————————————

710

DİREKT İLK MADDE VE MALZEME GD

711

DİREKT İLK MAD.VE MAL.YANS.

712

DİREKT İLK MAD.VE MAL.FİAT FAR

713

DİREKT İLK MAD.VE MAL.MİK.FAR.

720

DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ

721

DİREKT İŞÇİLİK GİD.YANSIT.HES.

722

DİREKT İŞÇİLİK ÜCRET FARKLARI

723

DİREKT İŞÇİLİK SÜRE FARKLARI

730

GENEL ÜRETİM GİDERLERİ

731

GENEL ÜRETİM GİD.YANSITMA HES.

732

GENEL ÜRETİM GİD.BÜTÇE FARK.

733

GENEL ÜRETİM GİDERLERİ VER.FRK

ve aşağıda yapılan açıklamalara uygun olarak düzenlenmesi gerekmektedir.

a.2 Sıra Numaralı Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği doğrultusunda serbest olarak açılan üçlü kod defteri kebir hesaplarını kullanan mükelleflerin kesin mizan bildirimlerini bu Tebliğ ekinde yer alan standart formata uygun olarak elektronik ortamda göndermeleri gerekmektedir.

Bu mükelleflerin bildirimlerini kesin mizan standart formatına uygun şekilde göndermeleri için serbest olarak açtıkları üçlü kod defteri kebir hesaplarını, hesap planında yer aldığı hesap grubunun altında düzenlenen “Diğer ……. Hesabı” bulunması halinde bu hesaba aktarmaları, bu hesabın bulunmaması halinde ise aynı hesap grubunun altında uygun olan başka bir hesaba aktarmaları
gerekmektedir. Mükellefler bu aktarma işlemini muhasebe kayıtları yapmadan sadece kesin mizan düzenlerken dikkate alacaklardır.

b. “Tekli” ya da “ikili” kod defteri kebir hesap gruplarının hiçbirine kesin mizan bildiriminde yer verilmeyecektir.

c.Kullanılmayan hesaplar bildirimde boş bırakılacak sıfır yazılmayacaktır.

Bildirimin Dönemi ve Verilme Zamanı:

a. Bildirim verme yükümlülüğü getirilen gelir vergisi mükellefleri bildirimlerini Mart ayında, kurumlar vergisi mükellefleri Nisan ayı içinde elektronik ortamda vereceklerdir.

Tasfiyeye girmiş kurumların her bağımsız tasfiye dönemine ait kesin mizan bildirimleri, bu kurumların tasfiye memurlarınca tasfiye beyannamesinin verilme süresi içinde verilecektir.

Birleşme halinde, münfesih kurum veya kurumlara ait bildirimler bu kurumların fesih oldukları tarihteki kanuni temsilcileri tarafından birleşme beyannamesinin verilme süresi içinde verilir.

Devir halinde ise, münfesih kurumun o dönemdeki faaliyetlerine ilişkin bildirimler, münfesih kurumun unvanı ve vergi kimlik numarası yazılmak suretiyle devir alan kurum tarafından münfesih kurumun son bağlı olduğu vergi dairesine devir beyannamesini verme süresi içinde verilecektir.

Kurumlar Vergisi Kanununun 19 uncu maddesi uyarınca gerçekleştirilen tam bölünmelerde, münfesih kurumun bölünmenin gerçekleştiği dönemdeki faaliyetlerine ilişkin bildirim, münfesih kurumun varlıklarını devralan kurumlardan müteselsil sorumluluk kapsamında herhangi biri tarafından bölünme işlemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinin verilme süresi içinde yapılacaktır.

Mükellefiyetin sona ermesi halinde bildirimler, mükellefin en son bağlı bulunduğu vergi dairesine kanunlarında yazılı beyanname verme süresi içinde verilecektir.

b.Bildirimlerin elektronik ortamda verilmesinde, bildirimlerin verilmiş sayılabilmesi için onaylama işleminin yapılması şarttır. Onaylama işlemi en geç, bildirimlerin verilmesi gereken ayın son günü saat 24.00’e kadar tamamlanmalıdır.

c.Bildirimlerin elektronik ortamda gönderilmesi zorunlu olduğundan vergi daireleri kâğıt ortamında verilen (elden veya posta ile) bildirimleri hiçbir şekilde kabul etmeyecektir.

Bildirimlerin Elektronik Ortamda Gönderilmesine İlişkin Esaslar:

Elektronik ortamdaki bildirimleri gönderme işlemi, kullanıcı kodu, parola ve şifre almış mükelleflerce veya yetki
almış yeminli mali müşavirlerce veya serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir tarafından gerçekleştirilecektir.

Düzeltme İşlemleri:

Elektronik ortamda bildirimlerin onaylanmasından sonra, hatalı verildiği anlaşılan bildirimler için düzeltme bildirimi verilmesi gerekmektedir. Düzeltme bildiriminin elektronik ortamda, kesin mizan bildiriminin verilme süresinden sonra verilmesi durumunda 213 sayılı V.U.K.’nun mükerrer 355 inci maddesinin düzeltme bildirimlerine ilişkin hükümleri dikkate alınarak işlem yapılacaktır.

Düzeltme işleminde ilk bildirim tamamen iptal edilmekte ve ikinci defa verilen bildirim geçerli kabul edilmektedir

Diğer Hususlar ve Cezai Yaptırım

a.Bildirimlerin verileceği tarihten önce bağlı oldukları vergi dairesi değişen mükellefler bildirimlerini, halen bağlı oldukları vergi dairesinin mükellefi olarak göndereceklerdir.

b.2010 yılı içerisinde faaliyetlerini terk eden mükellefler ise 2010 yılında faaliyette bulundukları döneme ilişkin bildirimlerini en son bağlı oldukları vergi dairesine elektronik ortamda göndereceklerdir.

c.Bildirimlerini elektronik ortamda belirlenen süre içinde vermeyen veya  eksik ya da yanıltıcı bildirimde bulunan mükellefler
hakkında V.U.K’nun mükerrer 355 inci maddesi hükmü uyarınca özel usulsüzlük cezası kesilecektir.