Bülten 2011-17 2012 Yılında Uygulanacak Oran ve Hadler(1)

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

 

www.erdogduozymm.com

                                                                                                                         İstanbul, 28.12.2011

 

BÜLTEN ( E.Ö. 2011/17 )

 

2012 YILINDA DEĞİŞİK OLARAK UYGULANACAK GELİR VERGİSİ, VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ, MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ VE VERGİ USUL KANUNUNUNDAKİ MİKTAR, ORAN VE  HÜKÜMLERDEN  BAZILARI (I)

I-Gelir Vergisi Kanun

1-GMSİ İstisnası

2011 Yılı

İstisna Tutarı TL

2012 Yılı

İstisna Tutarı TL

Binaların mesken olarak kiraya verilmesinden bir takvim yılı içinde elde edilen hasılatın

2.800

3.000

2-Yemek İstisnası 

2011 Yılı

İstisna Tutarı TL

2012 Yılı

İstisna Tutarı TL

İşverenlerce, iş yerinde veya iş yerinin eklentilerinde yemek verilmeyen durumlarda, yemek bedelinin işverenlerce, yemek verme hizmetini sağlayan mükelleflere(örneğin ticket card servislerine ) yapılması halinde

10,70+0,86 KDV =11,56

11,70+0,94 KDV =12,64

Bu miktardan fazla ödenen yemek bedelleri netten brüte gidilerek ücret olarak vergilendirilir.  

3-Sakatlık İndirimi

193 sayılı Kanunun 31 inci maddesinde yer alan sakatlık derecesi ve indirimi tutarları

Sakatlık Derecesi

Sakatlık Oranı %

2011 Yılı

İstisna Tutarı TL

2012 Yılı

İstisna Tutarı TL

Birinci Derece Sakatlar

80

700

770

İkinci Derece Sakatlar

60

350

380

Üçüncü Derece Sakatlar

40

170

180

 4-Değer Artış  Kazanç İstisnası

2011 Yılı

İstisna Tutarı TL

2012 Yılı

İstisna Tutarı TL

Mükerrer 80 inci maddede yer alan değer artışı kazançlarına ilişkin istisna tutarı

8.000

8.800

5-Arizi Kazanç İstisnası 

2011 Yılı

İstisna Tutarı TL

2012 Yılı

İstisna Tutarı TL

Gelir Vergisi Kanununun 82 nci maddesinde yer alan arızi kazançlara ilişkin istisna tutarı

19.000

20.000

 6-Beyan Edilmeyecek Gelir

Tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı 2011 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 1.170 TL  iken 2012 yılı  içi 1.290 TL olarak tespit edilmiştir.

2011 Yılı

Tutarı TL

2012 Yılı

Tutarı TL

Tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı

1.170

1.290

 7-Gelir Vergisi Tarifesi

A-2012 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi

a-Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi

10.000 TL’ye kadar

% 15

25.000 TL’nin 10.000 TL’si için 1.500 TL, fazlası

% 20

88.000 TL’nin 25.000 TL’si için 4.500 TL, fazlası

% 27

88.000 TL’dan fazlasının 88.000 TL’sı için 21.500 TL, fazlası

% 35

b- Ücret Gelirleri Hariç Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi

10.000 TL’ye kadar

% 15

25.000 TL’nin 10.000 TL’si için 1.500 TL, fazlası

% 20

58.000 TL’nin 25.000 TL’si için 4.500 TL, fazlası

% 27

58.000 TL’dan fazlasının 58.000 TL’si için 13.410 TL, fazlası

% 35

B-2011 yılı Gelir Vergisi Tarifesi

a-Ücret Gelirlerine Uygulanan Gelir Vergisi tarifesi

9.400 TL’ye kadar

% 15

23.000 TL’nin 9.400 TL’si için 1.410 TL, fazlası

% 20

80.000 TL’nin 23.000 TL’si için 4.130 TL, fazlası

% 27

80.000 TL’dan fazlasının 80.000 TL’sı için 19.520 TL, fazlası

% 35

b-Ücret Gelirleri Hariç Uygulanan Gelir Vergisi Tarifesi

9.400 TL’ye kadar

% 15

23.000 TL’nin 9.400 TL’si için 1.410 TL, fazlası

% 20

53.000 TL’nin 23.000 TL’si için 4.130 TL, fazlası

% 27

53.000 TL’den fazlasının 53.000 TL’si için 12.230 TL, fazlası

% 35

 8-2012 Yılında Uygulanacak Gelir Vergisi Tevkifat Oranları(Bazıları)

Kanun maddesinin açıklaması

Oran

18. madde kapsamına giren serbest meslek işleri dolayısıyla yapılan ödemelerden

%17

Diğerlerinden

%20

42. madde kapsamına giren işler dolayısıyla bu işleri yapanlara(kurumlar dahil) ödenen istihkak bedellerinden

%3

70. maddede yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemelerden

%20

Vakıflar(mazbut vakıflar hariç) ve derneklere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden

%20

Kooperatiflere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden

%20

Tam mükellef kurumlar tarafından, tam mükellef gerçek kişilere, gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara ve bu vergilerden muaf olanlara dağıtılan, 75. Maddenin 2. Fıkrasının 1, 2 ve 3 numaralı bentlerinde yazılı kar paylarından (karın sermayeye eklenmesi kar dağıtımı sayılmaz)

%15

Tam mükellef kurumlar tarafından, dar mükellef gerçek kişilere, dar mükellef kurumlara (Türkiye’de bir iş yeri veya daimi temsilci aracılığıyla kar payı elde edenler hariç) ve gelir ve kurumlar vergisinden muaf olan dar mükelleflere dağıtılan, 75. maddenin ikinci fıkrasının 1, 2 ve 3 numaralı bentlerinde yazılı kar paylarından (karın sermayeye eklenmesi kar dağıtımı sayılmaz)

%15

75. maddesinin ikinci fıkrasının 4 numaralı bendinde yazılı menkul sermaye iratlarının ana merkeze aktarılan tutarı üzerinden

%10

Çiftçilerden alınan zirai mahsullerden ve hizmetler için yapılan ödemelerden;

 

Hayvan ve bunların mahsulleri ile kara ve su avcılığı mahsulleri için,

 

Ticaret borsalarında tescil ettirilerek satın alınanlar için

%1

(i) alt bendi dışında kalanlar için

%2

Diğer zirai mahsuller için,

 

Ticaret borsalarında tescil ettirilerek satın alınanlar için

%2

(i) alt bendi dışında kalanlar için

%4

Zirai faaliyet kapsamında ifa edilen hizmetler için,

 

Hurda Mal Alımları İçin

%2

Diğer mal alımları için

%5

Diğer hizmet alımları (‘a’,  ’b’ ve ’c’ alt bentleri hariç olmak üzere mal ve hizmet bedeli ayrılmaması hali de bu kapsamdadır) için

%10

 II-Kurumlar Vergisi Kanunu

 Kurumlar ve Geçici Vergi Oranı

 

2011 Yılı Oranı %

2012 Yılı Oranı %

Kurumlar vergisi oranı

20

20

Geçici Vergi Oranı

20

20

 III-Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu

Veraset ve İntikal Vergisinde İstisna Tutarları

İstisna Konusu

İstisna Tutarı TL 2011

İstisna Tutarı TL 2012

Evlatlıklar dâhil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde

118.438

130.589

Füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde

237.018

261.336

İvazsız suretle meydana gelen intikallerde

2.730

3.010

Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerde

2.730

3.010

Verginin oranları

Matrah 2011 Yılı

Matrah 2012 Yılı

2012 yılında Veraseten İntikallerde Vergi Oranı

2012 yılında İvazsız İntikallerde Vergi Oranı

İlk 170.000,- TL için İlk 180.000 TL için

1

10

Sonra gelen 370.000,- TL için Sonra gelen 400.000 TL için

3

15

Sonra gelen 800.000,- TL için Sonra gelen 880.000 TL için

5

20

Sonra gelen 1.600.000,- TL için Sonra gelen 1.700.000 TL için

7

25

Matrahın 2.940.000,- TL’yi aşan bölümü için Matrahın 3.160.000 TL’yi aşan bölümü için

10

30

Not:Vergi dilimleri değişti, ancak 2011 yılındaki vergi oranları değişmedi.

 IV-Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu

A. (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

(I) SAYILI TARİFE

Motor Silindir Hacmi (cm³)

Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 – 3 yaş

4 – 6 yaş

7 – 11 yaş

12 – 15 yaş

16 ve

yukarı yaş

1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri
1300 cm³ ve aşağısı 480,00 335,00 189,00 142,00 52,00
1301 – 1600 cm³ e kadar 768,00 576,00 335,00 237,00 92,00
1601 – 1800 cm³ e kadar 1.352,00 1.059,00 624,00 381,00 149,00
1801 – 2000 cm³ e kadar 2.129,00 1.642,00 965,00 576,00 229,00
2001 – 2500 cm³ e kadar 3.194,00 2.320,00 1.449,00 867,00 345,00
2501 – 3000 cm³ e kadar 4.452,00 3.873,00 2.421,00 1.304,00 480,00
3001 – 3500 cm³ e kadar 6.780,00 6.101,00 3.676,00 1.836,00 675,00
3501 – 4000 cm³ e kadar 10.658,00 9.204,00 5.422,00 2.421,00 965,00
4001 cm³ ve yukarısı 17.443,00 13.080,00 7.747,00 3.484,00 1.352,00
2-Motosikletler
100 – 250 cm³ e kadar 92,00 71,00 52,00 34,00 15,00
251 – 650 cm³ e kadar 189,00 142,00 92,00 52,00 34,00
651 – 1200 cm³ e kadar 480,00 286,00 142,00 92,00 52,00
1201 cm³ ve yukarısı 1.159,00 768,00 480,00 381,00 189,00

B. (II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

(I) sayılı tarifede yazılı taşıtlar dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

(II) SAYILI TARİFE

Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /Azami Toplam Ağırlık Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 – 6 yaş

7 – 15 yaş

16 ve yukarı yaş

1) Minibüs 576,00 381,00 189,00
2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi)
1900 cm³ ve aşağısı 768,00 480,00 286,00
1901 cm³ ve yukarısı 1.159,00 768,00 480,00
3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)
25 kişiye kadar 1.449,00 867,00 381,00
26 – 35 kişiye kadar 1.739,00 1.449,00 576,00
36 – 45 kişiye kadar 1.935,00 1.642,00 768,00
46 kişi ve yukarısı 2.320,00 1.935,00 1.159,00
4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)
1.500 kg.’a kadar 518,00 345,00 170,00
1.501 – 3.500 kg’a kadar 1.043,00 606,00 345,00
3.501 – 5.000 kg’a kadar 1.565,00 1.304,00 518,00
5.001 – 10.000 kg’a kadar 1.739,00 1.477,00 694,00
10.001 – 20.000 kg’a kadar 2.088,00 1.739,00 1.043,00
20.001 kgve yukarısı 2.612,00 2.088,00 1.215,00

C. (III) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

5897 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (c) bendiyle 30/6/2009 tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırılmıştır.

D. (IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

(IV) SAYILI TARİFE

Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 – 3 yaş

4 – 5 yaş

6 – 10 yaş

11 ve yukarı yaş

Uçak ve helikopterler
1.150 kg’a kadar 9.688,00 7.747,00 5.810,00 4.648,00
1.151 -1.800 kg.’a kadar 14.535,00 11.625,00 8.719,00 6.975,00
1.801 -3.000 kg.’a kadar 19.380,00 15.504,00 11.625,00 9.301,00
3.001 -5.000 kg.’a kadar 24.228,00 19.380,00 14.535,00 11.625,00
5.001 -10.000 kg.’a kadar 29.074,00 23.258,00 17.443,00 13.952,00
10.001 -20.000 kg.’a kadar 33.920,00 27.136,00 20.349,00 16.276,00
20.001 kg. ve yukarısı 38.766,00 31.011,00 23.258,00 18.606,00

5766 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin (c) bendiyle 197 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine eklenen fıkra uyarınca; Ulaştırma Bakanlığı tarafından tutulan sivil hava vasıtaları siciline zirai ilaçlama amacıyla kullanılmak üzere kayıt ve tescil edilmiş olan uçaklar için, bu tarifede belirtilen motorlu taşıtlar vergisi tutarları yüzde 25 oranında uygulanır.

 V-Vergi Usul Kanun

 1- Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri

1-Yıllık;

2011Yılında Uygulanan Miktar (TL)

2012 Yılında Uygulanacak Miktar (TL)

– Alış tutarı

129.000

140.000

– Satış tutarı

180.000

190.000

2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı

70.000

77.000

3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı

129.000

140.000

 2-Fatura düzenleme sınırı

 Fatura düzenleme sınırı 700 TL’den  770 TL’ye çıkarılmıştır.

2011Yılında Uygulanan Miktar (TL)

2012 Yılında Uygulanacak Miktar (TL)

Fatura Düzenleme Sınırı

700

770

 3-Yeniden değerleme oranı

 Yeniden değerleme oranı % 10,26 olarak tespit edilmiştir.

 4-Amortismana tabi iktisadi kıymetin değeri

2011Yılında Uygulanan Miktar (TL)

2012 Yılında Uygulanacak Miktar (TL)

Doğrudan gider yazılabilecek iktisadi kıymetin değeri

700

770

 5-Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezaları

Madde 352-Usulsüzlük dereceleri ve cezaları (Kanuna bağlı cetvel)

2011 Yılında Uygulanan Miktar(TL)

2012 Yılında Uygulanacak Miktar(TL)

Birinci derece usulsüzlükler  
1- Sermaye şirketleri

96

105

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı

60

 

66

3 – İkinci sınıf tüccarlar

30

33

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar

15

 

16

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

8

8,80

6- Gelir vergisinden muaf esnaf

3,70

4

İkinci derece usulsüzlükler

 

1- Sermaye şirketleri

 

5358

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı

30

33

3 – İkinci sınıf tüccarlar

15

16

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar

8

8,80

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

3,70

4

 

6- Gelir vergisinden muaf esnaf

2,15

2,30

 

Madde 353-Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil usul hükümlerine uyulmaması (Özel Usulsüzlük Cezası)

2011 Yılında Uygulanan Miktar(TL)

2012 Yılında Uygulanacak Miktar(TL)

1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması

170

180

 

– Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza

80.000

88.000

 

2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması

170

180

– Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza

8.000

8.800

– Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza

80.000

88.000

4- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması

170

1806- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara

3.700

4.000

7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara

200

220

8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine

600

660

 

9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere

800

880


 

10- 127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına

600

660

 

Mükerrer Madde 355-Bilgi vermekten çekinenler İle 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde hükmüne uymayanlar için ceza

2011 Yılında Uygulanan Miktar(TL)

2012 Yılında Uygulanacak Miktar(TL)

1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

1.070

1.170

2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında

530

580

3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında

260

280

4-Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara (işleme konu tutarın %5’i) bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

800.00

880.000