Bülten 2024

2024 I. Geçici Vergi Döneminde Enflasyon Düzeltmesi Yapılmayacağına İlişkin 560 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği

BÜLTEN 2024-81

2024 TAKVİM YILININ İLK GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİNDE, ENFLASYON DÜZELTMESİ YAPILMAMASINA İLİŞKİN 560 SIRA NOLU VUK GENEL TEBLİĞİ

30.04.2024 tarih ve 32532 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 560 Sıra Nolu VUK Genel Tebliğinde;

2023 hesap dönemi sonunda ve düzeltme şartlarının gerçekleşmesine/varlığına bağlı olarak (geçici vergi dönemleri dâhil) izleyen hesap dönemlerinde enflasyon düzeltmesine tabi tutulacak mali tablolar ve yapılacak düzeltme işlemlerinin usul ve esasları  belirlendiği,

Kapsam dâhilinde olan mükelleflerce 2024 hesap döneminin birinci geçici vergi döneminin (Ocak-Şubat-Mart) sonu itibarıyla, enflasyon düzeltmesi yapılmaması,

açıklanmıştır.

Buna göre;

2024 hesap döneminin birinci geçici vergi dönemi gelir/kurumlar beyannameleri ekine bilanço eklenmeyecek, enflasyon düzeltmesi yapılan izleyen geçici vergi dönemlerinde ise bu beyannamelere düzeltilmiş bilanço eklenecektir.

213 sayılı Kanunun mükerrer 298 inci maddesinin (A) fıkrasının (9) numaralı bendi kapsamındaki münhasıran sürekli olarak işlenmiş altın, gümüş alım-satımı ve imali ile iştigal eden mükellefler, mezkûr fıkranın (1) numaralı bendinde yer alan şartlara bakılmaksızın (her geçici vergi dönemi sonu itibarıyla) enflasyon düzeltmesi yapma zorunlulukları bulunduğundan, 2024 hesap döneminin birinci geçici vergi dönemi dahil enflasyon düzeltmesi yapmaya devam edeceklerdir.

İlgili 560 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği için tıklayınız.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir.

01.04.2024