Bülten 2024

2023 Yılı Diğer Kazanç ve İratların Vergilendirilmesi Rehberi

BÜLTEN 2024-53

2023 YILI DİĞER KAZANÇ VE İRATLARIN VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ

Gelir İdaresi Başkanlığı 2024 Şubat Ayında yayınladığı Değer Artışı Kazançları Rehberinde 2023 takvim yılında gerçek kişilerce elde edilen diğer kazanç ve iratların; kapsamı, istisna tutarları, beyan edilip edilmeyeceği, beyan edilmesi durumunda hangi şartlar altında beyan edileceği, beyannamenin verilme zamanı ve verginin ödenmesi konularında bilgiler yer almaktadır.

Gelir Vergisi Kanunundaki gelir unsurlarından biri olan diğer kazanç ve iratlar; belirli kaynaklara bağlanması mümkün olmayan, belirli dönemlerde (periyodik olarak) meydana gelmeyen, devamlı değil arızi olan ve çoğu zaman bir teşebbüs sonucu olmaksızın, kişilerin bazı mal varlıklarında kendiliğinden meydana gelen kazanç ve iratlardır.

Diğer kazanç ve iratlar:

  • Değer artışı kazançları,
  • Arızi kazançlar,

olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Bu bilgiler ana başlıklar olarak aşağıdadır.

  1. DEĞER ARTIŞI KAZANÇLARI

1.1. Kapsamı

1.1.1. Menkul Kıymetlerin veya Diğer Sermaye Piyasası Araçlarının Elden Çıkarılmasından Sağlanan Kazançlar

1.1.2. 70 inci Maddenin Birinci Fıkrasının (5) Numaralı Bendinde Yazılı Hakların (İhtira Beratları Hariç) Elden Çıkarılmasından Doğan Kazançlar

1.1.3. Telif Haklarının ve İhtira Beratlarının Müellifleri, Mucitleri ve Bunların Kanuni Mirasçıları Dışında Kalan Kimseler Tarafından Elden Çıkarılmasından Doğan Kazançlar

1.1.4. Ortaklık Haklarının veya Hisselerinin Elden Çıkarılmasından Doğan Kazançlar

1.1.5. Faaliyeti Durdurulan Bir İşletmenin Kısmen veya Tamamen Elden Çıkarılmasından Doğan Kazançlar

1.1.6. İktisap Şekli Ne Olursa Olsun (İvazsız Olarak İktisap Edilenler Hariç) 70 inci Maddenin Birinci Fıkrasının (1), (2), (4) ve (7) Numaralı Bentlerinde Yazılı Mal ve Hakların, İktisap Tarihinden Başlayarak Beş Yıl İçinde Elden Çıkarılmasından Doğan Kazançlar

1.2. Safi Değer Artışı Kazancının Tespiti

1.2.1. Endeksleme Yapılması

1.3. Değer Artışı Kazançlarında İstisna

1.4. Vergilendirilmeyecek Değer Artışı Kazançları

  1. ARIZİ KAZANÇLAR

2.1. Kapsamı

2.2. Safi Arızi Kazancın Tespiti

2.3. Arızi Kazançlarda İstisna

  1. YILLIK BEYANNAMEYE DÂHİL EDİLEN KAZANÇ VE İRATLARDAN YAPILACAK İNDİRİMLER
  2. ZARAR MAHSUBU
  3. BEYANNAMENİN VERİLME ZAMANI VE ŞEKLİ

5.1 Tam Mükellefiyet

5.1.1. Dijital Vergi Dairesi (Hazır Beyan Sistemi)

5.2 Dar Mükellefiyet

5.2.1. Münferit Beyanname

  1. UYGULANACAK VERGİ TARİFESİ
  2. VERGİNİN ÖDENME ZAMANI VE ŞEKLİ

Diğer Kazanç ve İratların Vergilendirilmesi Rehberi için tıklayınız.

 

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

20.02.2024