Bülten 2024

Ba ve Bs Formlarına Dahil Edilmeyecek Belgeler

BÜLTEN 2024-37

FORM BA VE FORM BS BİLDİRİMLERİNE DÂHİL EDİLMEMESİ GEREKEN BELGELER

Gelir İdaresi Başkanlığının WEB Sitesinde, 10.01.2024 tarihinde yayınlanan duyuruda, 398 Sıra Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Gelir İdaresi, Form Ba ve Form Bs bildirimlerine dâhil edilmesi gereken mal ve/veya hizmet alış/satışlarına ilişkin bilgileri, ilgili kurumlardan elektronik ortamda temin ettiği takdirde, resmi internet sitesinde (www.gib.gov.tr) yayımlayacağı duyuru ile bu bilgilerin bildirimlere dâhil edilme zorunluluğunu kaldırmaya yetkili olduğu belirtilmiştir.

Bu kapsamda, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından ilgili kurumlardan temin edilmeye başlanılan;

–          İthalat işlemlerine ilişkin belgelerin,

–          Kira ödemelerine ilişkin belgelerin,

–          Sigorta poliçelerinin,

–          Sigorta komisyon gider belgesinin,

–          Elektronik ürün senedinin (ELÜS),

1/2/2024 tarihinden itibaren verilmeye başlanacak olan 2024/1 dönemine ait Form Ba ve Form Bs bildirimlerinden başlamak üzere, Form Ba ve Form Bs bildirimlerine dâhil edilmesi zorunluluğunun kaldırılması uygun görülmüştür.

Diğer taraftan;

– 381 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde “Noterlerin, Kanunlarına göre vermiş oldukları noterlik hizmetlerini Bs formu ile bildirilmelerine gerek bulunmamaktadır. Aynı şekilde, noterlerde yaptırılan işlemlerin de Ba formu ile bildirilmesine gerek bulunmamaktadır.”,

– 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde “Vergi Usul Kanunu kapsamında elektronik belge olarak düzenlenen belgelerin, 2021 yılının Temmuz ayına ilişkin dönemden itibaren Form Ba ve Form Bs bildirimlerine dâhil edilmeyecektir.”,

– 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde “Döviz alış-satışı yapan mükellefler ile yetkili müessese izin belgeli ve altın borsasına üye olup kıymetli maden alış-satışı ile uğraşan mükellefler belirli miktarın üzerindeki alış-satış bilgilerini Bakanlığımıza bildirmek zorunda olduklarından, bu işlemlerini ayrıca Ba ve Bs bildirim formlarıyla bildirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Ancak, bu kurumlar, diğer belgelere dayalı olarak yaptıkları mal ve hizmet alım/satımlarını genel esaslar çerçevesinde Ba-Bs formları ile bildirmek zorundadırlar.

Diğer taraftan, bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin, döviz büroları ve yetkili diğer kuruluşlardan yapmış oldukları döviz alış-satışlarını Ba ve Bs bildirim formlarına dahil etmelerine gerek bulunmamaktadır.”,

düzenlemeleri yer almaktadır.

Sözü edilen  duyuru için tıklayınız.

Erdoğdu Öz

Yeminli Mali Müşavir

10.01.2024