Bülten 2024

2024 Ocak Ayında Belediyelere Ödenecek Yıllık İlan ve Reklam Vergisi

BÜLTEN ( 2024-32)

2024 OCAK AYINDA BELEDİYELERE ÖDENECEK YILLIK İLAN VE REKLAM VERGİSİ UYGULAMASI

1-Genel Olarak

Belediye sınırları ile mücavir alanları içinde yapılan her türlü ilan ve reklam, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereğince İlan ve Reklam Vergisine tabidir(Bel.Gel K.Md.12).

İlan ve reklam vergisi belediyelerin aldığı bir vergidir. Büyükşehir belediyesine sınırları içinde bulunan meydan, bulvar, cadde ve anayollar ile bu alanlara cephesi bulunan binalar üzerindeki her türlü ilan reklamların vergileri büyükşehir belediyeleri tarafından alınır(5216 sayılı Büyük Şehir Belediyesi K. Md.23).

İlan ve Reklam Vergisinin mükellefi, ilan ve reklamı kendi adına yapan veya yaptıran gerçek veya tüzel kişilerdir(Bel.Gel K.Md.13).

İlan ve reklam işlerini mutad meslek olarak ifa edenler, başkaları adına yaptıkları ilan ve reklamlara ait vergileri mükellefler adına ilgili belediyeye yatırmaktan sorumludurlar(Bel.Gel K.Md.13).

Ocak ayında yıllık olarak ödenecek İlan ve Reklam Vergisi aşağıdaki tarifeye göre alınır(Bel.Gel K.Md.15).

Vergi tarifesinin uygulanmasında aşağıdaki esaslara uyulur:

İlan ve Reklamın Türü ve Yapıldığı Yer Kanuni Tarife Verginin Tutarı
En Az (TL) En

Çok

(TL)

1 2 3  4
1. Dükkân, ticari ve sınai müessese ve serbest meslek erbabınca çeşitli yerlere asılan ve takılan her çeşit levha, yazı ve resim gibi sabit bütün ilan ve reklamların beher metrekaresinden yıllık olarak Bulvar ve Meydan 20 100
Cadde 20 100
Sokak 20 100
2. Motorlu taşıt araçlarının içine veya dışına konulan ilan ve reklamların beher metrekaresinden yıllık olarak Toplu taşıma araçları 8 40
Diğer 8 40
3. Cadde, sokak ve yaya kaldırımları üzerine gerilen, binaların cephe ve yanlarına asılan bez veya sair maddeler vasıtasıyla yapılan geçici mahiyetteki ilan ve reklamların metrekaresinden haftalık olarak Bulvar ve Meydan 2 10
Cadde 2 10
Sokak 2 10
4. Işıklı veya projeksiyonlu ilan ve reklamlardan her metrekare için yıllık olarak Led ekranlı ilan ve reklamlardan 30 150
Diğer ışıklı ve projeksiyonlu ilan ve reklamlardan 30 150
5. İlan ve reklam amacıyla dağıtılan broşür, katalog, duvar ve cep takvimleri, biblolar veya benzerlerinin her biri için Bütün yerlerde 0,01 0,25
6. Mahiyeti ne olursa olsun yapıştırılacak çeşitli afişler ve benzerlerinin beherinin metrekaresinden Bütün yerlerde 0,02 0,50

 

1-Metrekare üzerinden yapılan hesaplamalarda, yarım metrekareye kadar olan kesirler yarım metrekareye, yarım metrekareyi aşanlar ise tam metrekareye tamamlanır.

2-Herhangi bir yüzeye yazılmak, takılmak veya çizilmek suretiyle yapılan ilan ve reklamlarda yazı ve resimlerin kapladığı alanın yüzölçümü esas alınır.

3-Çok cepheli ilan ve reklamlarda metrekare hesabı her cephe için ayrı ayrı nazara alınır.

4-Vergi tarifesinin 1, 2 ve 4’üncü bentlerinde belirtilen ilan ve reklamların süresi 6 aydan; 3’üncü bendinde belirtilen ilan ve reklamın süresi 1 haftadan az olursa vergi miktarının yarısı alınır. 6 ayı geçen süreler 1 yıl, hafta kesirleri de tam hafta sayılır.

5-Vergi tarifesinin 5 ve 6’ncı bentlerinde yer alan ve çok nüsha olarak basılan ilan ve reklamlar üzerinde basımevinin ticari ünvanı, adresi ve kaç nüsha olarak basıldığı ayrıca belirtilir.

Belediyelerin uygulayacağı tarife bu olmakla beraber, 1 Mart 2014 gün ve 28928 sayılı Resmi Gazete’de  yayınlanan 6257 sayılı Kanunun 5 ve 6 ncı maddeleri ile 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 96 ncı maddesinin (A) fıkrasına ikinci paragraf ve bu paragraf hükmünün uygulaması ile ilgili olarak geçici 7 nci madde ilave edilmiştir.

Daha sonra, 96 ncı maddenin A fıkrasına göre,   Cumhurbaşkanı, bu Kanunda en az ve en çok miktarları gösterilen vergi ve harçların tarifelerini belediye grupları itibarıyla tayin ve tespit eder.

Ancak, ilan ve reklam tarifesinde yer alan maktu vergi ve harç tarifeleri, Kanunda belirtilen en alt ve en üst sınırları aşmamak şartıyla mahallin çeşitli semtleri arasındaki sosyal ve ekonomik farklılıklar göz önünde tutularak ilgili belediye meclislerinin önerisi üzerine Cumhurbaşkanınca tespit edilir. Tespit edilen bu tutarlar, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılır. Bu şekilde hesaplanan miktar ve tutarların, virgülden sonraki iki hanesi dikkate alınarak uygulanır. Şu kadar ki, bu miktar ve tutarlar ilgili tarifeler için belirlenen en çok tutarı aşamaz. Bu uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir.

Belediye meclisleri, mahallin çeşitli semtleri arasındaki sosyal ve ekonomik farklılıkları dikkate almak suretiyle belediyelerini dört gruba ayırırlar. Bu ayırımda, dört grup zorunlu olmayıp duruma göre daha az grup da belirlenebilir. Maliye Bakanlığı 45 Seri Nolu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliğinde bu tespitin nasıl yapılacağını açıklamıştır.

Her belediye, en az ve en çok sınırlar içinde kalmak koşulu ile bu tespitleri yukarıdaki tabloya göre yapacaklardır.

İstisna ve Muaflıklar(Bel.Gel K.Md.14).

Aşağıda sayılan ilan ve reklamlardan vergi alınmaz.

  1. Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu tarafından yayınlanan ve yapılan ilan ve reklamlar,
  2. Her türlü gazete, dergi ve kitaplarda yapılan ilan ve reklamlar,
  3. Gerçek kişilerin ikametgahlarının iç veya dış kapılarına konan ve kimliklerini gösteren levhalar,
  4. İşletmelerin iştigal veya imal konusu maddelerinin ambalajları üzerinde bulunan ve kendi işlerine ait ilan ve reklamları ile ambalaj muhtevasından olan prospektüs ve tarifnameler,
  5. Gerçek veya tüzel kişilere ait işyerlerinin içine veya dışına asılan iş sahibinin kimliği ile işin mahiyetini gösteren ve alanı 1/2 metrekareyi aşmayan ışıksız levhalar, (Alanı 1/2 metrekareyi aşan levhalar, aşan kısım üzerinden vergiye tabidir.)
  6. Genel ve katma bütçeli idareler ile il özel idarelerinin, belediyelerin, köylerin ve bunların kuracakları birliklerin ve Posta-Telgraf-Telefon ve T.C. Devlet Demiryolları İşletmelerinin yapacakları her türlü ilan ve reklamlar,
  7. Siyasi Partiler Kanununa göre, siyasi partilerin siyasi faaliyet sınırları içinde yapacakları ilan ve reklamlar,
  8. Altıncı bentte yazılı idarelerle, kooperatifler ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları tarafından ülke ürünlerinin ve turizminin reklamını yapmak ve herhangi bir ticari ve sınai kuruluşa ait olmamak üzere hazırlanan her türlü levha ve afişlerle, aynı kuruluşlar tarafından Türkiye’deki ticaret, sanayi, tarım ve mesleki müesseselerinin isim ve ticaret ünvanları ile ad ve adreslerini ihtiva etmek üzere yayınlanacak kitap, broşür, katalog ve dergiler,
  9. Umumi mahallere reklam amacı ile konulacak sıra, bank ve benzeri gereçler üzerindeki ilan ve reklamlar,
  10. Sinema ve tiyatroların kendi programlarına ilişkin olarak gösterinin yapıldığı binanın içinde ve dış yüzünde yaptıkları ilan ve reklamlar.

(7408 sayılı kanunun 1 inci maddesiyle eklenen bent; Yürürlük: 04.06.2022)11. Türkiye’de gerçekleştirilen fuarların düzenlendiği iç alanlarda yapılan ilan ve reklamlar.

2-Yıllık İlan ve Reklam Vergisinin Beyan ve Ödenmesi :

Yukarıda, yer alan  ilan ve reklamlardan süreklilik arz edenler,  ilan ve reklamlar için ayrıca yeniden beyanname verilmeksizin (değişiklik beyanları hariç) her yıl Ocak ayı itibariyle tarh ve tahakkuk ettirilmesi ve bu süre içinde de ödenmesi gerekir.

Yıllık ilan ve reklamların her yıl Ocak ayında beyanname verilmesi konusunda bazı belediyelerin web sitelerinde bilgiler bulunmaktadır. Ancak, Gelir İdaresi Başkanlığının 20.12.2006 gün ve B.07.1.GİB.0.66/6623-82/99506 sayılı yazısında, Bakanlıklarınca tüm belediyelere duyurulan 02.10.1990 tarihli ve B.ve M.A.D.531(90)/40923 sayılı genel yazıda; süreklilik arz eden ilan ve reklamlarda ayrıca yeniden beyanname verilmeksizin her yıl Ocak ayı itibariyle tarh ve tahakkuk ettirilmesi ve bu süre içinde de ödenmesi gerekir, denilmiştir.

Belediye meclisleri yukarıda yazılı yıllık ilan ve reklamlara ait vergileri, yılı içinde, iki eşit taksitte almaya yetkilidirler. İlan ve reklamlara ait vergileri yılı içinde, iki eşit taksitte alma yetkisini kullanmamaları halinde ilan ve reklam vergisinin, her yıl Ocak ayı itibariyle tarh ve tahakkuk ettirilmesi ve bu süre içinde de tamamının ödenmesi gerekmektedir.

3-Yıllık İlan ve Reklam Vergisi İle İlgili Hususlar

İş yerlerine tabela, levha vb. asmayanlar ile ½ metrekareye kadar olan ışıksız tabela, levha vb. asanların ilan ve reklam vergisi mükellefiyeti ve ilan ve reklam vergisi beyannamesi verme zorunlulukları bulunup bulunmadığı hususu 14.12.2006 tarih ve BGK-1/2006-1 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu Sirküleri/2′de açıklanmış bulunmaktadır. (Gelir İdaresi Başkanlığı, Özelge, 20.12.2006 gün ve B.07.1.GİB.0.66/6623-82/99506 sayılı).

Buna göre;

Gerçek veya tüzel kişilerden,

– Herhangi bir ilan ve reklam yapmayan, herhangi bir levha, tabela vb. asmamış olanlar ile,

– İş yerlerinin içine veya dışına ½ metrekareyi aşmayan ve iş sahibinin kimliği ile işin mahiyetini gösteren ışıksız levhaları asanların İlan ve reklam vergisi mükellefiyeti bulunmadığından, bu kişilerin ilan ve reklam vergisi beyannamesi vermesine gerek bulunmamakta olup bu kişiler adına herhangi bir ilan ve reklam vergisi tarhiyatı yapılmaması gerekmektedir.

4-İlan ve Reklam Asma, Tahsis ve Bakım Ücretleri

3030 sayılı Büyük Şehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanunun 18 nci maddesinin © fıkrasında; 6 ncı maddenin (A) fıkrasının (c) bendinde belirtilen alanlardaki ilan asma yerleri, elektrik direkleri, büfeleri ile tercihli yollardaki bariyerlere konulacak her türlü ilan ve reklamların vergileri ile asma, tahsis ve bakım ücretleri Büyük Şehir Belediyelerinin gelirleri arasında sayılmıştır.

Bu ücretler, Belediye Meclislerince tespit edilmektedir. Yıllık alınan ücretler Ocak ayında tahakkuk ettirilerek ödenecektir.Bu nedenle, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun hükümlerine tabi değildir.

5-İlan ve Reklam Vergisi ile İlgili Verilmiş  Özelgelerden Bazıları

Ordu Defterdarlığı.20.04.2022 gün ve E-25953680-045.02-19987 sayılı Özelge

Büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve ana yollar ile bu alanlara cephesi bulunan binaların ilan ve reklam vergilerinin büyükşehir belediyesince tahsil edilmesi gerekmektedir.

Büyükşehir belediyesinin yetkisinde olduğu belirtilen alanlara cephesi bulunan veya bulunmayan özel mülke konu arsa veya araziye konulan ilan ve reklamlara ait verginin ilçe belediyesince tahsil edilmesi gerektiği tabiidir.

İstanbul V.D. Bşk. 23.02.2022 gün ve E-97895701-175.02[2021/7.1-17]-218796 sayılı özelge.   

Bahse konu işyerleri ve motorlu araçları için marka/firma ismi ve logosunun yanı sıra bunlarla bütünlük sağlayacak şekilde sair boyalı alanlar vasıtasıyla yapılan ilan ve reklamlarda kurumsal renkler sayesinde ilgi çekilerek marka vurgulanmaktadır. Dolayısıyla, herhangi bir yüzeye yazılmak, takılmak veya çizilmek suretiyle yapılan ilan ve reklamlarda vergiye tabi tutulacak alanın hesabında, bu yüzeylerdeki reklam amaçlı yazı ve resimlerin kapladığı alanın yüzölçümü esas alınacak olup çok cepheli ilan ve reklamlarda ise metrekare hesabı her cephe için ayrı ayrı nazara alınacak ve bu alan üzerinden ilan ve reklam vergisi hesaplanacaktır.

Diğer taraftan, yazı ve resimlerden bağımsız olarak yalnızca renk kullanılan alanlardan ilan ve reklam vergisi alınmaması gerekmektedir.

İzmir V. D  Bşk.14.06 2021 gün ve 66813766-175.02.01.01[12-2020-1]-194895 sayılı özelge. 

 İnşaat firmalarının isim, unvan, telefon ve adreslerinin binaların dış yüzeylerine tuğla, seramik, dekoratif süslemeler, beton üzerine kabartmalar, fayans vb. kullanılarak yazılması ilan ve reklam vergisine tabidir.

İzmir V. D  Bşk.12.08 2020 gün ve 66813766-175.02[15-2019/3]-E.227045 sayılı özelge.                                                                                                                                          

2464 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının 5 inci bendi uyarınca ilan ve reklam amacıyla dağıtılan broşür veya benzerlerinin her biri için ilan ve reklam vergisi alınacağından, firmalar tarafından dağıtılan kitapçık şeklinde çift taraflı ve birden fazla sayfası bulunan broşür veya benzerlerinin adet üzerinden ilan ve reklam vergisine tabi tutulması,

İşyerlerinde satılan ürünlerin taşınması amacıyla kullanılan, üzerinde işyerine ait logo veya market ismi yazan poşetlerin, 2464 sayılı Kanunun hükümleri kapsamındaki eşyalardan olmadığından, ilan ve reklam vergisine tabi tutulmaması gerekmektedir.

Edirne V.D.Bşk. 16.01.2019 gün ve 60938891-175.02[2018]-E.2075 sayılı özelge.  

Tarım satış kooperatif birliklerinin ve birliğe bağlı kooperatiflere ait tesislerin isimlerinin yazılı olduğu levhaların 1163 sayılı Kanunun 93 üncü maddesine ve 4572 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin (d) fıkrasına göre ilan ve reklam vergisinden muaf tutulması mümkün bulunmamaktadır.

İstanbul V.D.Bşk. 03.08.2018 gün ve 97895701-175[2018/7.1-6]-E.722980 sayılı özelge.

2464 sayılı Kanunda standart eczane levhalarından ilan ve reklam vergisinin aranılmayacağına ilişkin herhangi bir hüküm bulunmadığından, bu levhalardan ilan ve reklam vergisinin aranılması gerekmektedir. Dolayısıyla, eczanelerin içine veya dışına asılan, iş sahibinin kimliği ile işin mahiyetini gösteren ve alanı ½ metrekareyi aşmayan ışıksız levhalardan ilan ve reklam vergisinin aranılmaması; bu nitelikteki ilan ve reklamların alanının ½ metrekareyi aşması durumunda ise aşan kısmı üzerinden ilan ve reklam vergisinin aranılması gerekir.

6-İlan ve Reklam Vergisi ile İlgili Verilmiş  Danıştay Kararı

Danıştay VDDK.19.01.2022 tarih ve E.2021/8, K.2022/1 sayılı karar.              

“Eczaneler tarafından iş yerlerinde kullanılan levhaların 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca ilan ve reklam vergisinin konusuna girdiği ve 2464 sayılı Kanunun 14. Maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendi hariç söz konusu levhalar için vergi istisnası tanınmasını öngören bir yasal düzenlemenin bulunmadığı.”.

 

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

04.01.2024