Bülten 2022

2022 Yılında Yeminli Mali Müşavir Tasdik Hadleri

BÜLTEN (2022-11)

2022 YILINDA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN

UYGULAYACAĞI  TASDİK HADLERİ

YMM’ler tarafından düzenlenecek tasdik raporları ile ilgili olarak, Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Müşavirlik Kanunu 37 Seri Nolu Genel Tebliğlerinde hadler aşağıda belirlenmiştir. Buna göre, söz konusu hadler; Maliye Bakanlığınca özel bir belirleme yapılmadığı takdirde, bu Genel Tebliğde yer alan parasal hadler her yıl bir önceki yıl için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacaktır. Bu şekilde yapılacak hesaplamada 500 Yeni Türk Lirası ve daha düşük olan tutarlar dikkate alınmayacak, 500 Yeni Türk Lirasından fazla olan tutarlar ise 1000 Yeni Türk Lirasına yükseltilecektir.

2022 yılında herhangi bir belirleme olmadığı takdirde uygulanacak hadler, 2021 Yılı için tespit edilen hadler, yeniden değerleme haddi olan % 36,20 (otuzaltı virgül yirmi) oranında artırılarak aşağıda gösterilen şekilde uygulanacaktır.

A-TAM TASDİK KAPSAMI

TAM TASTİK SINIRI  

2020 YILI

TL

 

2021 YILI

TL

 

2022 YILI

TL

Aktif Toplam 12.151.000 13.258.000 18.057.000
Net Satışlar Toplamı 24.295.000 26.508.000 36.104.000

Bu hadlerden birisinin aşılması halinde tasdik kapsamına girer.

B-YMM RAPORU İLE ALINABİLECEK KDV İADESİ LİMİTLERİ (TAM TASDİK SÖZLEŞMESİ İMZALAMAYANLAR İÇİN)

İADE DOĞURAN İŞLEM  

2020 YILI

TL

 

2021 YILI

TL

 

2022 YILI

TL

11/1-a, 11/1-c, 13/a, 13/d, 14, 15/b, 9 852.000 930.000 1.267.000
29/2 1.705.000 1.860.000 2.533.000
11/1-b (Tam Tasdik Sözleşmesi olup olmadığına bakılmaksızın bu sınırı aşması halinde inceleme raporu veya teminat karşılığı) 224.000 244.000    332.000

C-YMM RAPORU İLE YAPILABİLECEK GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ İADELERİNDEKİ LİMİTLER

 

2021 YILI

TL

 

2022 YILI

TL

Tam tasdik sözleşmesi imzalayan mükelleflerin tevkif yoluyla kesilen ve beyanname üzerinden mahsup edemedikleri vergilerin YMM raporuna istinaden nakden ve mahsuben iadesi limiti 500.000

(315 Seri No.lu Tebliğ ile Belirlenmiştir.)

681.000

( Yeniden Değerleme Katsayısıyla  Artırılmıştır.)

D-YMM’LERİN YAPACAKLARI KARŞIT İNCELEMELERİNİN LİMİTLERİ

İŞLEM TÜRÜ 01.01.2021 Tarihinden İtibaren

Düzenlenen Belgeler TL

01.01.2022

Tarihinden

İtibaren

Düzenlenen

Belgeler TL

Karşıt inceleme yapılmasının zorunlu olmadığı haller 48.000 65.000
Bir mükelleften bir aylık dönemde yapılan mal ve hizmet alımları toplamının aşması halinde karşıt inceleme yapılması gereken limit 142.000 193.000

E-İNDİRİMLİ ORAN LİMİTİ

 

2020 YILI

TL

 

2021 YILI

TL

 

2022 YILI

TL

İade yapılabilmesi için aşılması gereken limit 17.300 18.900 25.700

F-DİĞER TASDİK LİMİTLERİ

2020 YILI

TL

2021 YILI

TL

2022 YILI

TL

KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI 446.000 487.000 663.000

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

01.01.2022