Bülten 2022

2022 Yılında Uygulanacak GVK Tutar Oran ve İstisnalar

BÜLTEN ( 2022-15)

2022 YILINDA DEĞİŞİK OLARAK UYGULANACAK GELİR VERGİSİ KANUNUNDAKİ TUTAR, ORAN VE İSTİSNA HÜKÜMLERDEN BAZILARI

21 Aralık 2021 gün ve 31696 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 317 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde 2022 yılında Gelir Vergisi Kanununda uygulanacak tutar, oran, istisna hükümlerinden bazıları.

1-İnternet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden yapılan satış hasılatı muafiyet sınırı (GVK.Md.9/10 )

2021 Yılı İstisna Tutarı TL 2022 Yılı İstisna  Tutarı TL
İnternet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden yapılan satış hasılatı muafiyet sınırı 240.000 320.000

 2-Gayrimenkul Sermaye İradı İstisnası (GVK.Md.21)

 2021 Yılı İstisna Tutarı TL 2022 Yılı İstisna  Tutarı TL
Binaların Mesken Olarak Kiraya Verilmesinden Bir Takvim Yılı İçinde Elde Edilen Hasılatın 7.000 9.500

 3-Yemek İstisnası (GVK.Md.23/8)

 2021 Yılı İstisna Tutarı TL 2022 Yılı İstisna  Tutarı TL
İşverenlerce, İş Yerinde Veya İş Yerinin Eklentilerinde Yemek Verilmeyen Durumlarda, Yemek Bedelinin İşverenlerce, Yemek Verme Hizmetini Sağlayan Mükelleflere(Örneğin Ticket Card Servislerine ) Yapılması Halinde 25,00+0,25 KDV =25,25 34,00+2,72KDV  =36.72

Bu miktardan fazla ödenen yemek bedelleri netten brüte gidilerek ücret olarak vergilendirilir.

4-İşverenlerin hizmet erbabına verdiği işyerine gidip gelme menfaat istisnası (GVK Md.23/10)

İşverenin hizmet erbabına verdiği işyerine gidiş ve dönüş menfaati 2021 Yılı İstisna 2022 Yılı İstisna
13 17

 5-Engellilik İndirimi

193 sayılı Kanunun 31 inci maddesinde yer alan engellilik derecesi ve indirimi tutarları

Sakatlık Derecesi Sakatlık Oranı % 2021 Yılı İstisna Tutarı TL 2022 Yılı İstisna Tutarı TL
Birinci Derece Sakatlar 80 1.500 2.000
İkinci Derece Sakatlar 60 860 1.170
Üçüncü Derece Sakatlar 40 380 500

 6-Ticari Kazanç Gider İndirimi(GVK Md.40) 

193 sayılı Kanunun 40 ncı maddesinin birinci fıkrasının; 2021 Yılı İstisna Tutarı TL 2022Yılıİstisna  Tutarı TL
(1) numaralı bendinde yer alan kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerinin her birine ilişkin aylık kira bedeli 5.500 8.000
(1) numaralı bendinde yer alan gider olarak indirim konusu yapılabilecek özel tüketim vergisi ve katma değer vergisinin toplam tutarı 150.000 200.000
(7) numaralı bendinde yer alan amortisman olarak indirim konusu yapılabilecek tutar; özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi hariç  170.000

 

230.000
Vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hallerde 320.000 430.000

 7-Basit Usule Tabi Olmanın Genel Şartlarından Olan İşyeri Kira Bedeline İlişkin Tutar (GVK.Md.47/2).

 

 

2021 Yılı

Kira Bedeli TL

 

 

2022 Yılı

Kira Bedeli TL

Büyük Şehir Belediye Sınırları İçinde 12.000 16.000
Diğer Belediyelerde 7.600 10.000

 8- Basit Usule Tabi Olmanın Özel Şartlarını Belirleyen Hadler(GVK.Md.48).

2021Yılı TL 2022 Yılı TL
Satın Aldıkları Malları Olduğu Gibi veya İşledikten Sonra Satanların Yıllık Alımları ve Satışlarının Aşmaması Gereken Tutar 150.000–240.000 200.000320.000
Yukarıda Yer Alanların Dışındakilerin Gayrisafi İş Hasılatlarının Aşmaması Gereken Tutar 76.000 100.000
Yukarıda Yer Alan İşlerin Birlikte Yapılması Halinde, Yıllık Satış Tutarı İle İş Hasılatı Toplamının Aşmaması Gereken Tutar 150.000 200.000

9-Serbest Meslek Kazanç Gider İndirimi(GVK Md.68)

193 sayılı Kanunun 68 ncı maddesinin birinci fıkrasının; 2021 Yılı İstisna Tutarı TL 2022 Yılı İstisna Tutarı TL
(4) numaralı bendinde yer alan amortisman olarak indirim konusu yapılabilecek tutar; özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi hariç 170.000 230.000
Vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hallerde  

320.000

 

430.000
(5) numaralı bendinde yer alan kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerinin her birine ilişkin aylık kira bedeli 6.000 TL, 6.000 8.000
(5) numaralı bendinde yer alan gider olarak indirim konusu yapılabilecek özel tüketim vergisi ve katma değer vergisinin toplam tutarı 150.000 200.000

10-Değer Artış Kazanç İstisnası(GVK. Mük.Md.80).

2021 Yılı İstisna Tutarı TL 2022 Yılı İstisna Tutarı TL
Mükerrer 80 inci Maddede Yer Alan Değer Artışı Kazançlarına İlişkin İstisna Tutarı (menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılmasından sağlananlar hariç) 19.000 25.000

11-Arizi Kazanç İstisnası (GVK.Md.82).

 

2021 Yılı İstisna Tutarı TL

 

2022 Yılı İstisna Tutarı TL
Gelir Vergisi Kanununun 82 nci Maddesinde Yer Alan Arızi Kazançlara İlişkin İstisna Tutarı      43.000 58.000

 12-Beyan Edilmeyecek Gelir (GVK.Md.86).

2021 Yılı   Tutarı TL 2022 Yılı  Tutarı TL
Tevkifata ve İstisnaya Konu Olmayan Menkul ve Gayrimenkul Sermaye İratlarına İlişkin Beyanname Verme Sınırı 2.800 3.800

13-Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Kazanç İndirimi Tutarı (GVK.Md 89/15).

2021 Yılı        Tutarı TL 2022 Yılı  Tutarı TL
Basit usulde tespit edilen ticari kazançların yıllık bir kısmı kazanç istisnasından yararlanamaz. 14.000

14-Ücret Tarifesi 

A-2021 Gelir Vergisi Tarifesi

a-2021Ücret Gelirlerine Uygulanan Gelir Vergisi  Tarifesi

24.000 TL’ye kadar % 15
53.000 TL’nin 24.000 TL’si için 3.600 TL, fazlası % 20
130.000 TL’nin 53.000 TL’si için 9.400 TL, fazlası % 27
650.000 TL’nın 130.000 TL’si için 30.190 TL, fazlası % 35
650.000 TL’den fazlasının 650.000 TL’si için 212.190 TL fazlası % 40

 b- 2021 Ücret Gelirleri Hariç Uygulanan Gelir Vergisi Tarifesi

24.000 TL’ye kadar % 15
53.000 TL’nin 24.000 TL’si için 3.600 TL, fazlası % 20
190.000 TL’nin 53.000 TL’si için 9.400 TL, fazlası % 27
650.000 TL’nın  190.000 TL’sı için 46.390 TL, fazlası % 35
650.000 TL’den fazlasının 650.000 TL’si için 207.390 TL fazlası % 40

B-2022 Gelir Vergisi Tarifesi

a-2022 Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi  Tarifesi

32.000 TL’ye kadar % 15
70.000 TL’nin 32.000 TL’si için 4.800 TL, fazlası % 20
170.000 TL’nin 70.000 TL’si için 12.400 TL, fazlası % 27
880.000 TL’nın 170.000 TL’si için 39.400 TL, fazlası % 35
880.000 TL’den fazlasının 880.000 TL’si için 287.900 TL fazlası % 40

b-2022 Ücret Gelirleri Hariç Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi

32.000 TL’ye kadar % 15
70.000 TL’nin 32.000 TL’si için 4.800 TL, fazlası % 20
250.000 TL’nin 70.000 TL’si için 12.400 TL, fazlası % 27
880.000 TL’nın  250.000 TL’sı için 61.000 TL, fazlası % 35
880.000 TL’den fazlasının 880.000 TL’si için 281.500 TL fazlası % 40

 15- Basit usule tabi mükelleflerde gün sonunda toplu belge düzenleme uygulaması

Basit usulde vergilendirilen mükelleflerle ilgili  Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No:215) ile getirilen, belge vermedikleri günlük hasılatları için gün sonunda tek bir fatura düzenlenmesine ilişkin uygulamanın, 31.12.2022 tarihine kadar devam etmesi uygun görülmüştür.

16-2019 Takvim Yılında Elde Edilen Bir Kısım Menkul Sermaye İradının Beyanında Dikkate Alınacak İndirim Oranı Uygulaması

a-193 sayılı Kanunun 76 ncı maddesinin, 5281 sayılı Kanunun 44 üncü maddesiyle yürürlükten kaldırılan ikinci fıkrasında, 193 sayılı Kanunun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (5), (6), (7), (12) ve (14) numaralı bentlerinde yer alan menkul sermaye iratlarına (döviz cinsinden açılan hesaplara ödenen faiz ve kâr payları, dövize, altına veya başka bir değere endeksli menkul kıymetler ile döviz cinsinden ihraç edilen menkul kıymetlerden elde edilenler hariç) fıkrada belirtilen indirim oranının uygulanması suretiyle bulunacak kısmın, bu iratların beyanı sırasında indirim olarak dikkate alınacağı belirtilmişti.

b-193 sayılı Kanunun indirim oranı uygulamasına yönelik 76 ncı maddesinin ikinci fıkrası 1/1/2006 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere 5281 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılmakla birlikte, anılan Kanunun geçici 67 nci maddesinin dokuzuncu fıkrası hükmü gereğince 1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilen her nevi tahvil ve Hazine bonolarından elde edilen gelirlerin vergilendirilmesinde 31/12/2005 tarihinde yürürlükte olan hükümler esas alınacağından, indirim oranı uygulaması bahsi geçen menkul kıymet gelirleri için devam etmektedir.

c-İndirim oranı; 213 sayılı Kanuna göre o yıl için tespit edilmiş olan yeniden değerleme oranının, aynı dönemde Devlet tahvili ve Hazine bonosu ihalelerinde oluşan bileşik ortalama faiz oranına bölünmesi suretiyle tespit edilmekte olup 213 sayılı Kanun hükümlerine göre 2021 yılı için tespit edilmiş olan yeniden değerleme oranı % 36,20’dir. Bu dönemde Devlet tahvili ve Hazine bonosu ihalelerinde oluşan bileşik ortalama faiz oranı ise % 16,64’dir. Buna göre, 2021 yılında elde edilen bir kısım menkul sermaye iradının beyanında uygulanacak indirim oranı (% 36,20 / %16,64 =) % 2,17 olmaktadır.

Bu oranlar dikkate alındığında, 2021 yılı gelirlerine uygulanacak indirim oranı birden büyük çıkmaktadır.

d-Bu kapsamda, 2021 yılında elde edilen menkul sermaye iratlarından, 1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilmiş olan ve 193 sayılı Kanunun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (5) numaralı bendinde sayılan her nevi tahvil ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden 2021 takvim yılında elde edilen menkul sermaye iratları indirim oranının birden büyük olması dolayısıyla beyan edilmeyecektir.

e-Dövize, altına veya başka bir değere endeksli menkul kıymetler ile döviz cinsinden ihraç edilen menkul kıymetlerden elde edilen menkul sermaye iratlarının ve ticari işletmelere dahil kazanç ve iratların beyanında indirim oranı uygulanmamaktadır.

f-193 sayılı Kanunun geçici 67 nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, anılan Kanunun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (7), (12) ve (14) numaralı bentlerinde yazılı menkul sermaye iratları 1/1/2006 tarihinden itibaren nihai olarak tevkifat yoluyla vergilendirilmekte olup bu gelirlerin beyanı ve bu gelirlere indirim oranı uygulanması söz konusu değildir.

Bu Tebliğ 1/1/2022 tarihinde yürürlüğe girer.

317 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğine ulaşmak için tıklayınız

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul, 01.01.2022