Kurumlar Vergisi Oranlarında Artış

BÜLTEN 2021-85

KURUMLAR VERGİSİ ORANLARINDA ARTIŞ

22 Nisan 2021 gün ve 31462 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan  7316 sayılı “Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 11 inci maddesi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa Geçici 13 üncü madde eklenmiştir.

Bu maddeye göre, Kurumlar Vergisi Kanununun 32 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan %20 oranı, kurumların 2021 yılı vergilendirme dönemine ait kurum kazançları için % 25,  2022 yılı vergilendirme dönemine ait kurum kazançları kazançları için % 23 olarak uygulanacaktır.

Bu oranlar özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar için ilgili yıl içinde başlayan hesap dönemlerine ait kazançlarına uygulanır.

Aynı Kanunun  14 ncü maddesiyle, eklenen Geçici 13 nci maddede yer alan  % 25 oranı, 01.07.2021 tarihinden sonra verilmesi  gereken beyannamelerden başlamak üzere (2021 yılı 1. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi hariç, 2,3 ve 4 üncü dönem geçici vergi beyannameleri dahil) uygulanacaktır.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

23.04.2021

İlgili maddeler aşağıdadır.

MADDE 11 – 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 13 – (1) Bu Kanunun 32 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan %20 oranı, kurumların 2021 yılı vergilendirme dönemine ait kurum kazançları için %25, 2022 yılı vergilendirme dönemine ait kurum kazançları için %23 olarak uygulanır. Bu oranlar özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar için ilgili yıl içinde başlayan hesap dönemlerine ait kazançlarına uygulanır.”

MADDE 14 – Bu Kanunun;

a) 7 ncimaddesi 1/4/2021tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

b) 10 uncu maddesi yayımı tarihini takip eden ayın başında,

c) 11 inci maddesi 1/7/2021tarihinden itibaren verilmesi gereken beyannamelerden başlamak ve 1/1/2021 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemine (özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar için 1/1/2021 tarihinden itibaren başlayan hesap dönemine) ait kurum kazançları için geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

ç) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.