2021 YMM Tasdik Hadleri

BÜLTEN 2021-18

2021 YILINDA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN

UYGULAYACAĞI  TASDİK HADLERİ

YMM’ler tarafından düzenlenecek tasdik raporları ile ilgili olarak, Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Müşavirlik Kanunu 37 Seri Nolu Genel Tebliğlerinde hadler aşağıda belirlenmiştir. Buna göre, söz konusu hadler; Maliye Bakanlığınca özel bir belirleme yapılmadığı takdirde, bu Genel Tebliğde yer alan parasal hadler her yıl bir önceki yıl için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacaktır. Bu şekilde yapılacak hesaplamada 500 Yeni Türk Lirası ve daha düşük olan tutarlar dikkate alınmayacak, 500 Yeni Türk Lirasından fazla olan tutarlar ise 1000 Yeni Türk Lirasına yükseltilecektir.

2021 yılında herhangi bir belirleme olmadığı takdirde uygulanacak hadler, 2020 Yılı için tespit edilen hadler, yeniden değerleme haddi olan % 9,11 (dokuz virgül onbir) oranında artırılarak aşağıda gösterilen şekilde uygulanacaktır.

A-TAM TASDİK KAPSAMI

TAM TASTİK SINIRI 2018 YILI

TL

2019 YILI

TL

2021 YILI

TL

Aktif Toplam 9.913.000 12.151.000 13.258.000
Net Satışlar Toplamı 19.820.000 24.295.000 26.508.000

Bu hadlerden birisinin aşılması halinde tasdik kapsamına girer.

B-YMM RAPORU İLE ALINABİLECEK KDV İADESİ LİMİTLERİ (TAM TASDİK SÖZLEŞMESİ İMZALAMAYANLAR İÇİN)

İADE DOĞURAN İŞLEM 2019 YILI

TL

2020 YILI

TL

2021 YILI

TL

11/1-a, 11/1-c, 13/a, 13/d, 14, 15/b, 9 695.000 852.000 929.617
29/2 1.391.000 1.705.088 1.860.422
11/1-b (Tam Tasdik Sözleşmesi olup olmadığına bakılmaksızın) 183.000 224.000 244.406

C-YMM RAPORU İLE YAPILABİLECEK GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ İADELERİNDEKİ LİMİTLER

2020 YILI

TL

2021 YILI

TL

Tam tasdik sözleşmesi imzalayan mükelleflerin tevkif yoluyla kesilen ve beyanname üzerinden mahsup edemedikleri vergilerin YMM raporuna istinaden nakden ve mahsuben iadesi limiti 100.000

(252 Seri No.lu Tebliğ ile Belirlenmiştir.)

100.000

(252 Seri No.lu Tebliğ ile Belirlenmiştir.)

D-YMM’LERİN YAPACAKLARI KARŞIT İNCELEMELERİNİN LİMİTLERİ

İŞLEM TÜRÜ 01.01.2020

Tarihinden

İtibaren

Düzenlenen

Belgeler TL

01.01.2021

Tarihinden   

İtibaren   

Düzenlenen   

Belgeler TL

Karşıt inceleme yapılmasının zorunlu olmadığı haller 44.000 48.000
Bir mükelleften bir aylık dönemde yapılan mal ve hizmet alımları toplamının aşması halinde karşıt inceleme yapılması gereken limit 130.000 142.000

E-İNDİRİMLİ ORAN LİMİTİ

2019 YILI

TL

2020 YILI

TL

2021 YILI

TL

İade yapılabilmesi için aşılması gereken limit 14.100 17.300 18.900

F-DİĞER TASDİK LİMİTLERİ

2019 YILI

TL

2020 YILI

TL

2021 YILI

TL

KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI 364.000 446.000 487.000

 

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

01.01.2021