Bülten 2020

Diğer Ücretlerin 2020 Yılı Şubat Ayında Tarhı ve Ödenmesi Esasları

BÜLTEN 2020-50

DİĞER ÜCRETLERİN 2020 YILI ŞUBAT AYINDA TARHI VE ÖDEME ESASLARI 

1-Gelir Vergisi Kanununda Diğer Ücretli Kapsamında Sayılan Hizmet Erbapları

– Kazançları basit usulde tespit edilen ticaret erbabı yanında çalışanlar,

– Özel hizmetlerde çalışan şoförler,

– Özel inşaat sahiplerinin ücretle çalıştırdığı inşaat işçileri,

– Gayrimenkul sermaye iradı sahibi yanında çalışanlar,

– Gerçek ücretlerinin tespitine imkân olmaması nedeniyle, Danıştay’ın olumlu görüşü ve Hazine Maliye Bakanlığınca bu kapsama alınanlar(GVK.Md.64/1-5).

2-Vergi Karnesi Esası

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 247 nci maddesine göre, diğer ücret kapsamında vergilendirilenler vergi karnesi almaya mecbur olup vergi karnelerinin kendileri tarafından yazılması gereken kısımlarını doldurduktan sonra, vergi bakımından durumlarını kayıt ve tescil ve karneye işaret ettirmek üzere, bunları bağlı oldukları vergi dairesine ibraz etmekle yükümlüdürler.

Gelir Vergisi Kanununa göre diğer ücret kapsamında vergilendirilenlerin doldurdukları karneyi vergi dairesine ibraz etmeleri veya değişikliği karneye işaret ettirmeleri süresi, işe başladıkları veya değişikliğin meydana geldiği tarihten başlayarak bir aydır(VUK.Md.247).

3-Diğer Ücretlerde Vergilendirme Dönemi

Diğer ücretlerde vergilendirme dönemi, hizmetin ifa olunduğu takvim yılıdır(GVK.Md.108).                                     

4-Diğer Ücretlerin Tarh Zamanı

Diğer ücretlerde, hizmetin ifa olunduğu takvim yılının ikinci ayında, takvim yılı içinde işe başlanması halinde, işe başlama tarihinden itibaren bir ay içinde, tarh edilir.

Diğer ücret sahipleri, tarh zamanlarında, vergi karnelerini bağlı oldukları vergi dairelerine ibraz ederek vergilerini tarh ettirmeye mecburdurlar(GVK.Md.109).

Diğer ücretler için yıllık beyanname verilmez, diğer gelirler nedeniyle beyanname verilmesi halinde de bu gelirler beyannameye dahil edilmez(GVK.Md.64 Son fıkra).                                                                                                         

5-Diğer Ücretlerin Tarh Yeri

Diğer ücret sahiplerinin ikametgahlarının bulunduğu yerin vergi dairesince tarh edilmemişse, faaliyetlerini icra ettikleri yerin vergi dairesince tarh olunur(GVK.Md.106).                                                                                                   

6-Diğer Ücretin Hesabı

Diğer ücretlilerin safi ücretleri, takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari ücretin yıllık brüt tutarının %25’idir(GVK.Md.64).

Buna göre, 2020 yılında diğer ücret geliri elde eden hizmet erbabının safi ücreti, 2020 takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan işçilere uygulanan asgari ücretin yıllık brüt tutarının %25’i olarak hesaplanmaktadır. 2020 yılında diğer ücretli hizmet erbabının ödeyeceği gelir vergisi Şubat/2020 ayında hesaplanmakta ve tahakkuk eden gelir vergisi de iki eşit taksitte Şubat-Ağustos/2020 aylarında ödenmektedir.

Diğer ücretliler tarafından ödenecek verginin hesaplanması:

2020 Takvim Yılı Başında Geçerli

Olan Asgari Ücretin Yıllık Brüt Tutarı (2.943 x 12)

35.316,00 TL
Safi Ücret Tutarı (35.316 x %25) 8.829,00 TL
Yıllık Vergi Matrahı 8.829,00 TL
Hesaplanan Vergi Tutarı (8.829,00 x %15) 1.324,35TL
Şubat/2018’de Ödenecek Vergi Tutarı 662,18 TL
Ağustos/2018’de Ödenecek Vergi Tutarı 662,17 TL

7-Vergilendirme Dönemi İçinde İşe Başlayan Diğer Ücret Sahiplerinin Vergi Matrahı ve Vergileri

Takvim yılı içinde işe başlayan Diğer ücret sahiplerinin vergi matrahı, yıllık diğer ücret matrahından, işe başlama ayı hariç tutulmak suretiyle, o yılın sonuna kadarki aylara isabet eden miktardır.

Takvim yılının birinci yarısı içinde işini bırakan diğer ücret sahiplerinden, keyfiyeti takvim yılının ikinci yarısı girmeden haber verenlerin ikinci taksite isabet eden vergileri terkin olunur(GVK.Md.110).                                           

8-Diğer Ücretler Üzerinden Tahakkuk Eden Vergilerde Ödeme

Diğer ücretlerin vergisi:

– Öteden beri işe devam edenlerde, yıllık verginin yarısı takvim yılının ikinci (Şubat), diğer yarısı sekizinci ayında(Ağustos);

– Takvim yılının birinci yarısı içinde işe başlayanlarda, yıllık verginin yarısı verginin karneye yazıldığı ayda; diğer yarısı takvim yılının sekizinci ayında(Ağustos);

– Takvim yılının ikinci yarısı içinde işe başlayanlarda, verginin karneye yazıldığı ayda;

Ödenir(GVK.Md.118).                                                                                                                                                                 

9-Karnesiz Hizmet Erbabı Çalıştıranların Sorumluluğu

Kazançları basit usulde tespit edilen ticaret erbabı ile götürü gider usulünü  kabul eden gayrimenkul sermaye iradı sahipleri, yanlarında çalışan hizmet erbabının, kanunun tâyin  ettiği süre içinde karne almalarını ve karnelerinde yazılı vergilerini ödemelerini temin etmeye mecburdurlar. Bu mecburiyete riayet edilmediği takdirde:

Zamanında karne almamış veya vergisini tarh ettirmemiş olan hizmet erbabının vergisi iş veren kimse adına tarh edilir ve vergi cezası da aynı kimse adına kesilerek ondan tahsili olunur. Bu fıkra hükmüne göre tarh edilen vergi ve kesilen ceza, iş verene birer ihbarname ile tebliğ edilir. Karnesiz tesbit edilen şahsa karnesi verilir ve vergisinin ödendiği karneye yazılır.

Karnesini zamanında almış ve vergisini tarh ettirmiş olan hizmet erbabının zamanında ödenmemiş olan vergisi ve gecikme zammı, yanında çalıştığı tespit edilen iş verenden tahsil olunur.

İş verenler, yukarıdaki hükümlere göre ödedikleri vergiler için asıl mükelleflere rücu edebilirler(VUK Md.251).

10-Diğer Ücretlilerin Yararlanamayacağı Ücret İndirimleri

-Asgari geçim indirimi,

-Engellilik indirimi,

-Sigorta primi, şahıs/hayat sigorta primleri ve sendika aidatları gibi indirimi.

 

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com

İstanbul,31.01.2020