Bülten 2018

Bülten 2018-102 2018 Yılı Mali Tatil Uygulaması ile İlgili Açıklama

(BÜLTEN 2018-102)

2018 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

5604 sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı tarih itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Bu kanunun 1 nci maddesine göre mali tatil;

“Her yıl temmuz ayının birinden yirmisine kadar (yirmisi dahil) malî tatil uygulanır. Haziran ayının son gününün tatil günü olması halinde, malî tatil, temmuz ayının ilk iş gününü takip eden günden başlar.

Son günü malî tatile rastlayan aşağıda belirtilen süreler, tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılır.

…………….

Malî tatilin sona erdiği günü izleyen  beş gün  içinde biten bu madde kapsamındaki kanuni ve idari süreler, malî tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren beşinci günün  mesai saati bitiminde sona ermiş sayılır.”

Bu kanun ve bu kanuna ilişkin olarak yayınlanan Genel Tebliğlere göre 2018 yılı Mali Tatil uygulamaları aşağıdaki gibi olacaktır.

Uzayan Süreler

Yukarıdaki hükme göre, mali tatil 2018 yılı için 3 Temmuz 2018 Salı günü başlayıp 20 Temmuz 2018 Cuma günü sona ermektedir.

Bu nedenle;

a-3 Temmuz 2018 ila 20 Temmuz 2018 tarihleri arasında yerine getirilmesi gereken kanuni ve idari yükümlülüklerin 27 Temmuz 2018 Cuma (dahil) tarihine kadar,

b-21 Temmuz 2018 Cumartesi ila 25 Temmuz 2018  Çarşamba tarihleri arasındaki yükümlülüklerin 25 Temmuz 2018 Çarşamba (dahil) tarihine kadar

yerine getirilmiş olması halinde, süresi içinde yerine getirilmiş sayılacaktır.

1-Verilme süresinin son günü mali tatil süresine (3 Temmuz 2018-20 Temmuz 2018) vergilere ilişkin beyannameler 2018 yılı için 27 Temmuz 2018 Cuma (dahil) tarihine kadar uzamış sayılacaktır.

Verilme süresi 21 Temmuz 2018-25 Temmuz 2018 tarihleri arasında olan vergilere ilişkin beyannameler 25 Temmuz  2018 Çarşamba (dahil) verilebilecektir.

Mali Tatil uygulaması sebebiyle verilme süresi uzatılan beyannameler üzerinde gösterilen vergilerin ödeme süresi (aynı ay içerisinde kalmak kaydıyla), uzayan beyanname verme süresinin son gününü izleyen günün mesai saati bitimine kadar uzamış sayılır.

5604 sayılı Kanunun 1 inci maddesine göre, Özel tüketim vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi, özel iletişim vergisi, şans oyunları vergisi ile gümrük idareleri, il özel idareleri ve belediyeler tarafından tarh ve/veya tahsil edilen vergi, resim ve harçlarla ilgili olarak malî tatil uygulanmaz.

2-İkmalen,  re’sen veya idarece yapılan  tarhiyatta, vadesi mali tatile rastlayan vergi, resim ve harçlar ile vergi cezaları ve gecikme faizlerinin ödeme süreleri de mali tatil uygulaması sebebiyle, tatilin son gününü izleyen yedinci gün akşamına kadar (27 Temmuz 2018 tarihine kadar) uzatılmaktadır.

3- Tarh edilen vergilere ve/veya kesilen cezalara karşı uzlaşma talep etme veya cezada indirim hükümlerinden yararlanmak amacıyla yapılacak başvurulara ilişkin süreler mali tatil süresinde ise baş vuru süresi . mali tatilin son gününü izleyen yedinci gün akşamına kadar (27 Temmuz 2018 tarihine kadar) uzatılmaktadır.

4- Son günü malî tatile rastlayan devamlı bilgi verme hükümleri kapsamında verilmesi gereken bilgilerin verilmesine ilişkin süreler tatilin son gününü izleyen yedinci gün akşamına kadar (27 Temmuz 2018 tarihine kadar) uzatılmaktadır.

İşlemeyen Süreler

1-Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirli sürelerde yapılması gereken muhasebe kayıt süreleri, bildirim süreleri ve vergiyle ilgili işlemlere ilişkin dava açma süreleri malî tatil süresince işlemez. Belirtilen süreler malî tatilin bitiminden itibaren tekrar işlemeye başlar.

2-Mahkeme kararı veya Cumhuriyet Savcılıklarının talebi üzerine ya da Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre yapılan aramalı incelemeler hariç olmak üzere, malî tatil süresince inceleme amacıyla defter ve belgelerin ibrazı talep edilemez, mükellefin işyerinde incelemeye başlanılmaz.

3-Tatil süresince, vergi ve ceza ihbarnameleri ile mahsup taleplerine yönelik olanlar hariç, bilgi isteme talepleri mükelleflere, vergi ve ceza sorumlularına bildirilmez. Ancak tatil süresi içinde gerçekleşen tebligat işlemlerinde süre, malî tatilin son gününden itibaren işlemeye başlar.

 

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul, 02.07.2018