Bülten 2018

Bülten 2018 Vergi Kanunları İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

BÜLTEN 2018-47

7103 SAYILI VERGİ KANUNLARI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

27.03.2018 gün ve 30373 sayılı 2. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 7103 sayılı “Vergi Kanunları İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” biri yürürlük ve biride yürütme maddesi olmak üzere 94 maddeden oluşmaktadır.

Bu kanunun 8’i vergi kanunları ile ilgili olup,  41 adet kanunda düzenlemeler yapılmaktadır.

7103 sayılı Kanunun hangi kanunlarda hangi maddelerinde değişiklik yapıldığı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

7103 Sayılı Kanun Madde Kanun No Kanun Adı Değişiklik/İlave/Kaldırılan

Maddeler

1 5682 Pasaport Kanunu 13, 14
2 6183 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 74/A
3, 4, 5, 6, 7 193 Gelir Vergisi Kanunu 9, 23, 25, 32, 61
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 213 Vergi Usul Kanunu 5, 10, 278A, 280A, 353, M.355, 376,

Ek11, Geç.M.30,

17, 18, 19, 20, 21 197 Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu 2, 5, 6, 11, Geç.8,
22 492 Harçlar Kanunu I sayılı Tarifenin A-III-Karar İlamı-2-e
23 2577 İdari Yargılama Kanunu Geç.Md.9
24, 25 2828 Sosyal Hizmetler Kanunu Ek.1,  Geç.Md.16
26 2886 Devlet İhale Kanunu 2,3
27, 28 2942 Kamulaştırma Kanunu 75, Geç.Md.13
29, 30, 31 3065 Katma Değer Vergisi Kanunu 13, 17, Geç.Md.39
32,33,34 3213 Maden Kanunu 30, Ek.Md.15, Geç.Md.29
35 3289 Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 40,64,428,430,431,

Ek.Md.12

36 3294 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu 4
37 3713 Terörle Mücadele Kanunu  Ek.1
38,39,40,

41

4046 Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun  1, 5, 18, Ek Md.6
42,43,44 4447 İşsizlik Sigortası Kanunu Geç.Md.19, Geç. Md.20, Geç.Md.21
45 4632 Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu Ek.Md.2
46,47,48, 49 4634 Şeker Kanunu 2A, 3, 4, Geç.Md.11
50 4646 Doğal Gaz Piyasası Kanunu Geç.Md.2
51 4691 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu Geç.Md.2
52, 53 4706 Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Ek.Md.5, Ek.Md.4
54, 55 4749 Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Değerlendirilmesi Hakkında Kanun 3, 12
56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 4760 Özel Tüketim Vergisi Kanunu Ek Listeler, 7, 7A, 8, 9/A, 12, Geç.Md.5,
63, 64 4965 Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Kurulması Hakkında Kanun 3, 15
65 5307 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları(LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik  Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 5
66, 67, 68, 69,70,71,72, 73 5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunnu 34, 86, Ek.Md.9, Ek Md.17, Geç.Md.66, Geç.Md.74, Geç.Md.75
74 5520 Kurumlar Vergisi Kanunu 4
75 5570 Kamu Sermayeli Bankalar Tarafından Yürütülen Faiz Destekli Kredi Kullandırılmasına  Dair Kanun İsim Değişikliği
76,77 5627 Enerji Verimliliği Kanunu 3,  Ek.Md.1
78 5737 Vakıflar Kanunu Geçici Md.1
79 5910 Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 18
80, 81 6001 Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Ek.Md1, Geçici Md.2
82 6112 Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun 29/A
83, 84, 85 6446 Elektrik Piyasası Kanunu 11, 14, Geç.Md.4
86 6491 Türk Petrol Kanunu 16
87 6745 Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Ek.Md.1
88 7020 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Geç.Md.1
89 375 Kanun Hükmünde Kararname Ek Md.6
90, 91 633 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK Ek Md.2, Ek.Md.3
92 652 Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Geç.Md.5
93   Yürürlük Maddesi  
94   Yürütme Maddesi

Kanun metnine ulaşmak için  tıklayınız

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com

İstanbul,28.03.2018