Bülten 2017

Bülten 2017-77 Eski Taşıtların Hurdaya Ayrılması ve Trafik Kayıtlarını Silinmesi ile Motorlu Taşıt Vergisinin Terkini Hakkında 48 Nolu MTV Genel Tebliği

BÜLTEN(2017-77)

ESKİ TAŞITLARIN HURDAYA AYRILMASI VE TRAFİK KAYITLARINI SİLİNMESİ İLE MOTORLU TAŞIT VERGİSİNİN TERKİNİ HAKKINDA 48 NOLU MTV GENEL TEBLİĞİ

27 Mayıs 2017 gün ve 30078 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 7020 sayılı  “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un Geçici 1 nci maddesinde ekonomik ömrünü tamamlamış araçların hurdaya ayrılmasının teşvik edilmesine, ilişkin düzenlemeler yer almaktadır.

27/7/2017 tarihli ve 30136 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 48 seri no.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği ile;  7020 sayılı Kanununun Geçici 1 inci maddesiyle getirilen;

– 1997 ve daha eski model taşıtların il özel idarelerine, büyükşehir belediyelerine veya Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) hurda müdürlüğüne teslimi ve hurdaya ayrılması halinde, hurdaya çıkan taşıtlarla ilgili olarak, tahakkuk etmiş ve ödenmemiş olan motorlu taşıt vergileri ve buna bağlı gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezası ve 31.12.2016 tarihine kadar tescil plakasına kesilen idari para cezaları terkin edilmesine,

– Model yılı 2005 ve daha eski olan taşıtlardan mevcut olmadığı trafik tescil kuruluşunca tespit edilen veya trafik kazası, yanma, tahrip olma ve benzeri nedenlerle motorlu taşıt vasfını kaybetmiş taşıtlar için motorlu taşıtlar vergi asıllarının 1/4’ünün ödemeleri şartıyla, kalan vergi aslı, gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve tescil plakasına kesilen idari para cezalarının tamamının tahsilinden vazgeçilmesine, ilişkin usul ve esaslar belirlenmektedir.

İlgili genel tebliğe ulaşmak için tıklayınız

 

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul,06.08.2017