Bülten 2017

Bülten 2017-73 ÖTV Tebliği 1 Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No 1) İle Diplomatik İstisna ve Standart Yakıt Deposu Tanımında Yapılan Değişiklikler

BÜLTEN 2017-73

ÖTV TEBLİĞİ 1 SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO 1) İLE DİPLOMATİK İSTİSNA VE STANDART YAKIT  DEPOSU TANIMINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

24.06.2017 tarih ve 30106 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (I)Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 1) ile yapılan ve aynı tarihte yürürlüğe giren değişiklikler aşağıdadır.

MADDE 1

5/3/2015 tarihli ve 29286 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin “(II)- İSTİSNALAR VE VERGİ İNDİRİMİ” başlıklı bölümünün “İstisnanın Kapsamı” başlıklı (B/1.) alt bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

1-DİPLOMATİK İSTİSNA

Özel Tüketim Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin (2) numaralı fıkrasının verdiği yetkiye istinaden, diplomatik istisnanın aşağıdaki şekilde yürütülmesi uygun görülmüştür.

Değişmeden önceki hüküm

1-İstisnanın Kapsamı

Özel Tüketim Vergisi Kanununun 6 ncı maddesi uyarınca Kanuna ekli (I) sayılı listede yer alan malların, karşılıklı olmak kaydıyla yabancı devletlerin Türkiye’deki diplomatik temsilciliklerine, konsolosluklarına, uluslararası anlaşmalarla vergi muafiyeti tanınan uluslararası kuruluşlara ve bu kuruluşların diplomatik haklara sahip mensuplarına kendi ihtiyaçları için teslimi ve bunlar tarafından ithali ÖTV’den istisnadır.

 Değişiklik sonrası hüküm

1-İstisnanın Kapsamı

Özel Tüketim Vergisi Kanununun 6 ncı maddesi uyarınca, bu Kanuna ekli (I) sayılı listede yer alan malların,

-Karşılıklı olmak kaydıyla yabancı devletlerin Türkiye’deki diplomatik temsilciliklerine, konsolosluklarına ve bunların diplomatik haklara sahip mensuplarına,

-Uluslararası anlaşmalarla vergi muafiyeti tanınan uluslararası kuruluşlara ve bunların diplomatik haklara sahip mensuplarına,

-Ev sahibi hükümet anlaşmaları veya ülkemizin taraf olduğu diğer anlaşmalar çerçevesinde Türkiye’deki uluslararası kuruluşlara ve bunların yönetici kadrolarında görev yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan mensuplarına Türkiye’de görevde bulundukları süre içerisindekendi ihtiyaçları için teslimi, ÖTV uygulanmadan önce müzayede yoluyla satışı ve bunlar tarafından ithali ÖTV’den istisnadır.

MADDE 2

Aynı Tebliğin “(II)- İSTİSNALAR VE VERGİ İNDİRİMİ” başlıklı bölümünün “İstisnadan Yararlanabilecekler” başlıklı (B/2.) alt bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

2.İstisnadan Yararlanabilecekler

Değişmeden önceki hüküm

Diplomatik istisnadan, karşılıklı olmak kaydıyla yabancı devletlerin Türkiye’deki diplomatik temsilcilikleri, konsoloslukları ve bunların diplomatik statüyü haiz bulunan diplomatik misyon şefleri, diplomasi memurları, konsolosluklarda görevli misyon şefleri, meslekten konsolosluk memurları ile uluslararası anlaşmalarla vergi muafiyeti tanınan uluslararası kuruluşlar ve bunların diplomatik haklara sahip mensupları yararlanabilir.

Diplomatik istisna uygulamasında, istisnadan yararlanacak olan temsilcilik ve konsolosluklar ile bunların diplomatik haklara sahip mensupları Dışişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığınca birlikte belirlenir.

Değişiklik sonrası hüküm

Diplomatik istisnadan,

-Karşılıklı olmak kaydıyla yabancı devletlerin Türkiye’deki diplomatik temsilcilikleri, konsoloslukları ve bunların diplomatik statüyü haiz bulunan diplomatik misyon şefleri, diplomasi memurları, konsolosluklarda görevli misyon şefleri, meslekten konsolosluk memurları,

-Uluslararası anlaşmalarla vergi muafiyeti tanınan uluslararası kuruluşlar ve bunların diplomatik haklara sahip mensupları,

-Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından onaylanan ya da Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ev sahibi hükümet anlaşmaları veya ülkemizin taraf olduğu diğer anlaşmalar kapsamında, Türkiye’deki uluslararası kuruluşlar ile bu kuruluşların yönetici kadrolarındaki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan mensupları

yararlanabilir.

Diplomatik istisna uygulamasında, istisnadan yararlanacak olanların kapsamı Dışişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığınca birlikte belirlenir.

MADDE 3

Aynı Tebliğin “(II)- İSTİSNALAR VE VERGİ İNDİRİMİ” başlıklı bölümünün “Tanımlar” başlıklı (C/5.2.) alt bölümünde yer alan “Standart Yakıt Deposu” tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Değişmeden önceki hüküm

Standart Yakıt Deposu: Gümrük Kanununun 167 nci maddesinin (9) numaralı fıkrasının (c) bendi hükmü kapsamında gümrük vergisi istisnası uygulanan standart depoları,

ifade eder.

Değişiklik sonrası hüküm

Standart Yakıt Deposu: Gümrük Kanununun 167 nci maddesinin (9) numaralı fıkrasının (c) bendi hükmü kapsamında çıkarılan 29/9/2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 95 inci maddesinde tanımlanan standart depolar kapsamında; TIR çekicilerinde 900, istiap haddi 15 tonun üzerinde olan kamyon ve tankerlerde 650, istiap haddi 15 tona kadar olan (15 ton dahil) kamyon ve tankerlerde ise 490 litreyi aşmamak üzere (frigorifik depolardaki yakıt miktarı, ihraç malı taşıyan her bir araç türü için belirlenen bu miktar kadar ayrıca dikkate alınır.), istisna uygulanacak depoları,

ifade eder.

Not:Değişen hükümle,550, 400, 300 litre olarak uygulanan istisna miktarları, yeniden 900, 650, 490 litre olarak belirlenmiştir.

İlgili genel tebliğe ulaşmak için tıklayınız