Bülten 2017-66 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

BÜLTEN ( 2017-66) 

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI

KANUNLARDA VE BİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

27 Mayıs 2017 gün ve 30078 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 7020 sayılı” Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 22 madde ve 1 geçici maddeden oluşmaktadır.

Kanunun ilk 4 maddesi Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle ilgili olup diğer maddeleri ise Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına ilişkin hükümleri kapsar.

Bu kanunun maddeleri aşağıdadır.

MADDE 1- Kapsam ve tanımlar 

MADDE 2- Kesinleşmiş alacakların yapılandırılması

MADDE 3– Ortak hükümler

MADDE 4- Diğer bazı alacakların yapılandırılması

MADDE 5- Bazı yerlerde mücbir sebep hâlinin sonlandırılmasına ilişkin hükümler

MADDE 6- 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “doğal afetler nedeniyle” ibaresi “Maliye Bakanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir

MADDE 7- 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Vergiye uyumlu mükelleflerin borçlarının tecili:

MADDE 8- 213 sayılı Kanunun mükerrer 355 inci maddesine bir fıkra eklenmiştir

MADDE 9- 3213 sayılı Maden Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrasına bir cümle eklenmiştir

MADDE 10-3213 sayılı Maden Kanunun 29 uncu maddesinin son fıkrası değiştirilmiş ve maddeye fıkralar eklenmiştir.

MADDE 11-3213 sayılı Maden Kanunun 47 nci maddesinin dördüncü fıkrası değiştirilmiştir.

MADDE 12-15/11/2000 tarihli ve 4603 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi ve Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanuna ek madde eklenmiştir.

MADDE 13-4603 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Tasfiye Halinde Emlak Bankası Anonim Şirketi” ibaresi “Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi” olarak değiştirilmiş; dördüncü, beşinci, altıncı ve sekizinci fıkraları ile geçici 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 14-29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna geçici madde eklenmiştir.

MADDE 15- 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 26 ncı maddesine fıkra eklenmiştir

MADDE 16-5510 sayılı Kanunun 88 inci maddesinin onaltıncı fıkrasına bir cümle ve yirmiikincifıkrasından sonra gelmek üzere bir fıkra eklenmiştir.

MADDE 17-14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 27 nci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi değiştirilmiştir.

MADDE 18-6446 sayılı Kanuna geçici madde eklenmiştir.

MADDE 19-6736 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin onbirinci fıkrasında yer alan “beş” ibaresi “on” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 20-3/6/2011 tarihli ve 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 40 ıncı maddesinden sonra gelmek üzere 40/A maddesi eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 1-Trafik sicili ve tescili ile ilgili hükümler

Yürürlük

MADDE 21 – (1) Bu Kanunun;

  1. a) 7 nci maddesi ve çerçeve 16 ncı maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 88 inci maddesinin onaltıncı fıkrasına eklenen cümlesi 1/1/2018 tarihinden itibaren vadesi gelen alacaklara uygulanmak üzere yayımı tarihinde,
  2. b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 22 – Yürütme

İlgili kanuna ulaşmak için tıklayınız

 

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com

İstanbul,28.05.2017