Bülten 2016

Bülten 2016-110 2017 Yılında Uygulanacak Damga Vergisi Miktar ve Oranları

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com

İstanbul, 28.12.2016

BÜLTEN ( E.Ö. 2016/110 )

2017 YILINDA UYGULANACAK DAMGA VERGİSİ MİKTAR VE ORANLARI 

27 Aralık 2016 gün ve 29931 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 61 sayılı Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile 2017 yılı için belirlenen Damga Vergisi miktar ve oranları aşağıdadır.

I-Akitlerle İlgili Kağıtlar 2016 2017
A-Belli Parayı İhtiva Eden Kağıtlar Binde Binde
1. Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler  9,48 9,48
2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden) 1,89 1,89
3. Kefalet, teminat ve rehin senetleri 9,48 9,48
4. Tahkimnameler ve sulhnameler 9,48 9,48
5. Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler 1,89 1,89
6. Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş ikinci el araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmeler 1,89 1,89
7.(Ek:6728/28.md-Yürürlük:9.8.2016) Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlara ilişkin ön izin, irtifak hakkı veya kullanma izni sözleşmeleri (yatırım taahhüdü bulunanlar dâhil ön izin, irtifak hakkı veya kullanma izni süresine göre bulunacak bedel üzerinden)   1,89
8, (Ek:6728/28.md-Yürürlük:9.8.2016) Resmi şekilde düzenlenen gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri   9,48
9. (Ek:6728/28.md-Yürürlük:9.8.2016) Resmî dairelerin mal ve hizmet alımlarına ilişkin yaptıkları ihalelerde, ihaleyi yapan idare ile düzenlenen sözleşmeler   9,48
10. (Ek:6728/28.md-Yürürlük:9.8.2016) 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında düzenlenen:    
a.Taksitle satış sözleşmeler   9,48
b.Ön ödemeli konut satış sözleşmeleri   9,48
c.Devre tatil ve uzun süreli tatil hizmeti sözleşmeleri   9,48
ç.Paket tur sözleşmeleri   9,48
d.Abonelik sözleşmeler   9,48
e.Mesafeli satış sözleşmeler   9,48
11.(Ek:6728/28.md-Yürürlük:9.8.2016) 7/6/2012 tarihli ve 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu kapsamında düzenlenen turist rehberliğine ilişkin sözleşmeler   9,48
12.(Ek:6728/28.md-Yürürlük:9.8.2016) 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında düzenlenen:    
a.Toptan elektrik satış sözleşmeleri   9,48
b.Perakende elektrik satış sözleşmeleri   9,48
13.(Ek:6728/28.md-Yürürlük:9.8.2016) 18/4/2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu kapsamında düzenlenen:    
a.Toptan doğal gaz satışına ilişkin sözleşmeler   9,48
b.Tüketicilere doğal gaz satışına ilişkin sözleşmeler   9,48

 

Akitlerle İlgili Kağıtlar 2016 2017
B-Belli Parayı İhtiva Etmeyen  Kağıtlar TL TL
1. Tahkimnameler 47,80 51,40
2. Sulhnameler 47,80 51,40
3. Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin aralarında düzenledikleri kontenjan Sözleşmeleri (Belli parayı ihtiva edenler dahil) 268,50 288,60

 

II-Kararlar ve Mazbatalar 2016 2017       
1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili olmayarak Danıştaydan verilen mazbata, ilam ve kararlarla hakem kararları:    
a) Belli parayı ihtiva edenler Binde 9,48 Binde 9,48
b) Belli parayı ihtiva etmeyenler 47,80 51,40
2. İhale kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları .(Ek:6728/28.md-Yürürlük:9.8.2016) (4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki kurum ve kuruluşlara şikayet veya Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet ya da yargı kararı üzerine ihalenin iptal edilmesi halinde, bu ihale kararının hükmünden yararlanılmayan kısmına isabet eden damga vergisi ret ve iade olunur. Sözleşmenin düzenlenmiş olması durumunda sözleşmeye ilişkin damga vergisi ret ve iade edilmez. Binde 5,69 Binde 5,69

 

III. Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar
1. Ticari ve mütedavil senetler:
a) Emtia senetleri:
2016 2017
aa) Makbuz senedi (Resepise) 16,60 17,80
ab) Rehin senedi (Varant) 9,80 17,80
ac) İyda senedi 1,70 1,80
ad) Taşıma senedi 0,60 0,60
b) Konşimentolar 9,80 10,50
c) Deniz ödüncü senedi Binde 9,48 Binde 9,48
d) İpotekli borç senedi, irat senedi Binde 9,48 Binde 9,48
2-Ticari Belgeler  
a) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri 16,60 TL 17,80
b) Resmi dairelere ve bankalara ibraz edilen bilançolar ve işletme hesabı özetleri
  2016 2017
ba) Bilançolar 36,90 TL 39,70 TL
bb) Gelir tabloları 17,80 TL 19,10 TL
bc) İşletme hesabı özetleri 17,80 TL 19,10 TL
c) Barnameler 1,70 TL 1,80 TL
d) Tasdikli manifesto nüshaları 7,30 TL 7,80 TL
e) Ordinolar 0,60 TL 0,60 TL
f) Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları 7,30 TL 7,80 TL

 

 

IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar
1. Makbuzlar:
  2016 2017
a) Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar Binde 9,48 Binde 9,48
b) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (Ek:5766/10-ç md) (Yürürlük 06.06.2008) (Avans olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar Binde 7,59 Binde 7,59
c) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu mahiyetteki senetler Binde 7,59 Binde 7,59
d) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen paralar için düzenlenen makbuzlar Binde 7,59 Binde 7,59
2. Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshası vergiye tabidir):
  2016 2017
a) Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen liste beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi için 0,60 TL 0,60 TL
b) Vergi beyannameleri: .(Ek:6728/28.md-Yürürlük:9.8.2016) (f) bendi dahil olmak üzere, beyanname verme süresi içerisinde düzeltme amacıyla verilen beyannameler hariç)
  2016 2017
ba) Yıllık gelir vergisi beyannameleri 47,80 TL 51,40 TL
bb) Kurumlar vergisi beyannameleri 63,80 TL 68,60 TL
bc) Katma değer vergisi beyannameleri 31,50 TL 33,90 TL
bd) Muhtasar beyannameler 31,50 TL 33,90 TL
be) Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç) 31,50 TL 33,90 TL
c) Gümrük idarelerine verilen beyannameler 63,80 TL 68,60 TL
d) Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler 22,30 TL 25,30 TL
e) Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri 23,50 TL 25,30 TL
f) .(Değişik:6728/28.md-Yürürlük:9.8.2016) 31.05.2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesi ile muhtasar beyannamelerin birleştirilerek verilmesiyle oluşturulan beyannameler 37,40 TL 40,20 TL
3. Tabloda yazılı kağıtlardan aslı 1,00 Türk Lirasından fazla maktu ve nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri. 0,60 TL 0,60 TL

 

  2016 2017
Her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır 1.797.117,30 1.865.946,80