Bülten 2016

Bülten 2016-15 2016 Yılında Uygulanacak Harçlar ve Harç Bedelleri Resmi Gazete’de Yayınlandı

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com

İstanbul,01.01.2016

BÜLTEN ( E.Ö. 2016/15 )

2016 YILINDA UYGULANACAK HARÇLAR VE HARÇ BEDELLERİ RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI

2016 yılında uygulanacak harçlar, 25.12.2015 gün ve 29573 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 75 Nolu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile belirlenmiştir.

492 sayılı Harçlar Kanununun mükerrer 138 inci maddesinde, “Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.

Maliye Bakanlığınca 2015 yılı için yeniden değerleme oranı % 5,58 (beş virgül elli sekiz) olarak tespit edilmiş ve 10/11/2015 tarihli ve 29528 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 457 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

Buna göre, 2015 yılı için belirlenmiş harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), yeniden değerleme oranında artırılmıştır. Artırılan bu tutarlar 1/1/2016 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Tebliğ ekindeki tarifelerde gösterilmiştir.

İlgili Genel Tebliğ ve ekine ulaşmak için tıklayınız.