HaberlerTürkiye Muhasebe Standartları

Finansal Araçlara İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 9) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 211)’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 51)

Erdoğdu Öz

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com

İstanbul,07.04.2015 

 

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 7 Nisan 2015 gün ve 29319 Sayılı Resmi Gazete’de Yayınlanan  Finansal Araçlara İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 9) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 211)’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ  (Sıra No: 51) aşağıdadır.

7 Nisan 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29319

TEBLİĞ

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulundan:

FİNANSAL ARAÇLARA İLİŞKİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA

STANDARDI (TFRS 9) HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO: 211)’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(SIRA NO: 51)

MADDE 1 – 20/3/2011 tarihli ve 27880 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal Araçlara İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 9) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 211)’in geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) İsteyen işletmeler bu hükümler çerçevesinde, ilk uygulama tarihi 1/2/2015 tarihinden önce olmak şartıyla, bu Tebliğin 1 nolu ekinde yer alan TFRS 9 Standardını 1/1/2018 tarihi öncesi hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolarında uygulayabilir.

(2) 27/4/2010 tarihli ve 27564 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal Araçlara İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 9) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 172)’in ekinde yer alan TFRS 9 Finansal Araçlar Standardını 1/1/2018 tarihi öncesi hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolarında uygulamamış olan işletmelerin bu Tebliğin 1 nolu ekindeki TFRS 9 Standardının erken uygulanmasını tercih etmeleri durumunda bu TFRS’deki hükümlerin tamamını aynı zamanda uygular.

(3) Bu TFRS’nin 1/1/2018 öncesi hesap dönemlerinde uygulanması halinde, bu durum dipnotlarda açıklanır.

(4) İsteyen işletmeler 1/1/2018 tarihi öncesi hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolarında, ilk uygulama tarihi 1/2/2015 tarihinden önce olmak şartıyla, 27/4/2010 tarihli ve 27564 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal Araçlara İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 9) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 172)’in ekinde yer alan TFRS 9 Finansal Araçlar Standardını uygulamayı seçebilirler.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ ve bu Tebliğin 1 nolu ekinde yer alan “TFRS 9 Finansal Araçlar” Standardı, 31/12/2017 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinde uygulanmak üzere yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 1 nolu ekinde yer alan “TFRS 9 Finansal Araçlar” Standardının 7.1.1 No’lu Paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“7.1.1 Bu TFRS, 1/1/2018 veya sonrasında başlayan yıllık raporlama dönemlerinde uygulanır. İlk uygulama tarihi 1/2/2015 tarihinden önce olmak şartıyla, erken uygulamaya izin verilmektedir. Bu TFRS’nin erken uygulanması ancak 27/4/2010 tarihli ve 27564 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal Araçlara İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 9) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 172)’in henüz uygulanmamış olması durumunda, bu TFRS’deki hükümlerin tamamının aynı zamanda uygulanması gerekir (ayrıca bakınız: 7.3.2 Paragrafı). 211 sıra nolu TFRS’nin 1/1/2018 tarihinden önce başlayan raporlama dönemlerine ilişkin finansal tablolarda uygulanması durumunda, bu husus dipnotlarda açıklanır ve aynı zamanda diğer Standartlarda yapılan değişiklikler de uygulanır.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 1 nolu ekinin 7.3.2 Paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“7.3.2 Bu TFRS, 2010 yılında yayımlanan TFRS 9’un yerini alır. Ancak 1 Ocak 2018’ten önce başlayan yıllık raporlama dönemlerinde bu TFRS yerine, ilk uygulama tarihi 1/2/2015 tarihinden önce olmak şartıyla 2010 yılında yayımlanan TFRS 9’un uygulanması tercih edilebilir.”

MADDE 5 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı yürütür.