Haberler

73 Seri Nolu Harçlar Kanunu Genel Tebliği -2015 Yılında Uygulanacak Maktu ve Nispi Harçlar

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com

İstanbul, 30.12.2014

 

30 Aralık 2014 gün ve 29221 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 73 Seri Nolu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ve ekindeki listelerde, 01.01.2015 tarihinden itibaren uygulanacak maktu ve nispi harçlar yayınlandı.

 

30 Aralık 2014  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29221

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığından:

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 73)

492 sayılı Harçlar Kanununun1 mükerrer 138 inci maddesinde,

“…

Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.

Bu suretle hesaplanan harç tutarlarının 10 Yeni Kuruşa kadarki kesirleri nazara alınmaz.

…”

hükmüne yer verilmiştir.

Bakanlığımızca 2014 yılı için yeniden değerleme oranı % 10,11 (on virgül on bir) olarak tespit edilmiş ve 441 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği2 ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

Buna göre, 492 sayılı Kanunun mükerrer 138 inci maddesi hükmü gereğince, Kanuna bağlı tarifelerde yer alan ve 71 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile tespit edilen maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), yeniden değerleme oranında artırılmıştır. Artırılan bu tutarlar 1/1/2015 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Tebliğ ekindeki tarifelerde gösterilmiştir.

Ekli 2, 5 ve 7 sayılı tarifelerin bazı pozisyonlarında beher rüsum tonilatosundan gibi birim değer üzerinden alınacak maktu harç tutarları yer almaktadır. Sözü edilen maktu harç tutarlarının, birim değerler toplamına tatbiki sonucu bulunacak olan ve asgari ve azami hadler arasında kalan harcın 10 Kuruşa kadarki kesirleri de tahsil edilmeyecektir.

Tebliğ olunur.

————————————————

1 17/07/1964 tarihli ve 11756 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

2 15/11/2014 tarihli ve 29176 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Ekler için tıklayınız