Bülten 2014

Bülten 2014-81 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 1)

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

                                              

İstanbul,18.10.2014

                                                               (BÜLTEN 2014-81)                                  

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 1)

 

16.10.2014 gün ve 29147 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 1) de, 26.04.2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği uygulamasında yaşanan tereddütlerin ve karşılaşılan sıkıntıların giderilmesine yönelik olarak düzenleme, açıklama ve değişiklikler içermektedir.

1 Kasım 2014 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan tebliğle ilgili özet açıklamalarımız aşağıdadır.

KDVGUT Değişiklik Tebliğ Madde No KDVGUT Değişen Bölüm Özet Açıklama
1 I/C-2.1.3.3.1.1

Birinci paragraf

Her türlü hurda metallerden elde edilen külçeler ile hurda metallerden elde edilenler dışındaki bakır, çinko, alüminyum ve kurşun külçelerinin teslimleri (7/10) oranında KDV tevkifatına tabi iken (5/10) olarak değiştirilmiştir.
2 I/C-2.1.5.2.1

Birinci paragraf

Tevkifat uygulamasından kaynaklanan iade alacaklarının, Tebliğin (IV/A-2.1.1.) bölümünde yer alan mahsup edilebilecek borçlar kısmında belirtilen borçlara mahsubu talep edilebilecektir. Tevkifat için özel hüküm uygulanmakta iken, genel uygulama esaslara atıf yapılmıştır.
3 II/A-

2.3.2

İlk cümlesi, ikinci cümlesi

Hizmet ihracatında nakden iade ve teminat çözümü inceleme raporuna  göre yapılmakta iken düzenlemeyle YMM raporuna göre iade yapılması ve teminat çözümü yapılabilecektir.
4 II/A-

5.11

Birinci paragraf

Türkiye’de ikamet etmeyenlere KDV hesaplayarak yapılan satışlardan kaynaklanan iade taleplerinde, yüklenen KDV listesi ve KDV hesaplama tablosu istenmeyecektir.
5 II/A-

8.13

Birinci paragraf

İhraç kaydıyla teslimlerden kaynaklanan iade taleplerinde, istenen belgelerde meslek odası üyelik belgesinin onaylı örneği istenecek. Noter onayı şartı kaldırılmıştır.
6 II/A-

9.1

Altıncı paragraf birinci cümle

DİİB sahiplerinin KDV ödemeksizin temin ettiği mallar ifadesinde, temin ettiği mallar ifadesi  yurtiçinden ve yurt dışından olarak genişletilmiştir.
7 II/B-

1.2

Beşinci paragraf

Araçların tadil, onarım ve bakımını istisna kapsamında yaptırmak isteyen mükellefler tarafından tadil, onarım ve bakım yapılacak her bir araç yerine tek bir proje hazırlanabilecektir.
8 II/B-

1.5.2

1.5.3.1.1

1.5.3.1.2.1

1.5.3.1.2.2

1.5.3.2

Son paragraflar

Araç ve Tesislerin Tadil, Onarım ve Bakım Hizmetlerinde

Araç ve Tesisleri Bizzat İmal veya İnşa Edenler

Araç ve Tesisleri Sipariş Vererek İmal ve İnşa Ettirenler

Araç ve Tesisleri Sipariş Üzerine Fiilen İmal ve İnşa Edenler

Faaliyetleri Deniz Taşıma Araçları ile Yüzer Tesis ve Araçların İmal ve İnşası Olanlara Bu Araçların İmal ve İnşası ile İlgili Teslim ve Hizmetler

KDV nakden iade ve teminat çözümü inceleme raporuna  göre yapılmakta iken düzenlemeyle YMM raporuna göre iade yapılması ve teminat çözümü yapılabilecektir.

 

9 II/B-

2.2

Altıncı paragrafı a bendi

(II/B-1.2.1.)” ibaresi “(II/B-2.1.)” olarak değiştirilmiştir.

 

10 II/B-

2.4.2

Liman ve Hava Meydanlarında Yapılan Hizmetlere İlişkin istisna KDV nakden iade ve teminat çözümü inceleme raporuna  göre yapılmakta iken düzenlemeyle YMM raporuna göre iade yapılması ve teminat çözümü yapılabilecektir.
11 II/B-

3.1.1

Birinci paragrafı

Türk Petrol Kanunu  hükümlerine göre petrol arama faaliyetleri arama faaliyetini yürütenlere Türk Petrol Kanununun 13/1 maddesi hükmünde yapılan istisna yerine muhtelif maddelerinde yapılan istisna hükmü getirilmiştir.
12 II/B-

4.4.2

İlk cümlesi

Altın, Gümüş, Platin  ile ilgili, Arama, İşletme ve Zenginleştirme Faaliyetlerine İlişkin İstisna KDV nakden iade ve teminat çözümü inceleme raporuna  göre yapılmakta iken düzenlemeyle YMM raporuna göre iade yapılması ve teminat çözümü yapılabilecektir.
13 II/B-

5.2

Üçüncü paragraf

Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Makine Teçhizat Teslimlerinde istisna belgesi, KDV mükellefine verilir. Tebliğde belirtilen belge talep eden ilgili birim, kurum ve kuruluş yerine  Devlet üniversiteleri ve hastaneleri, belediyeler ve benzeri ifadesine yer verilmiştir.
14 II/B-

5.6

Üçüncü paragraf

(II/B-1.5.4.)” ibaresi, “(II/B-5.4.)” olarak değiştirilmiştir.

 

15 II/B-

6.4.2

İlk cümle

Limanlar ve Hava Meydanlarına Bağlantı Sağlayan Demiryolu Hatları ile Liman ve Hava Meydanlarının İnşaası, Yenilenmesine ve Genişletilmesine İlişkin İstisna KDV nakden iade ve teminat çözümü inceleme raporuna  göre yapılmakta iken düzenlemeyle YMM raporuna göre iade yapılması ve teminat çözümü yapılabilecektir.
16 II/B-

7.2.1

İkinci paragrafı ile

7.2.2 beşinci paragrafı

Ulusal güvenlik kuruluşlarına doğrudan veya yüklenicilere yapılan teslimlerde  KDV den istisna olduğuna ilişkin belge verilir. Bu belgeyi veren yetkili birim amiri tebliğe göre mühür yerine kaşe kullanacaktır.
17 II/E-

2

Birleşmiş Milletler (BM) ile Kuzey Atlantik Anlaşması Teşkilatı (NATO) Temsilcilikleri ve Bu teşkilatlara Bağlı Fon ve Özel İhtiss Kuruluşları ile İktisadi İşbirliği  ve Kalkınma Teşkilatına (OECD) Resmi Kurumları İçin Yapılacak Mal Teslimi ve Hizmet İtibari ile Bunların Sosyal ve Ekonomik Yardım Amacıyla Bedelsiz Olarak Yapacakları Mal Teslimi ve Hizmet İfalarında  İstisna ifadesinde Bağlı ibaresinden sonra program  ibaresi eklenmiştir.
18 II/F-

4.7.3

Kıymetli Taş Teslimleri, 6552 sayılı Kanuna göre yeniden tespit edilmiş ve tebliğde istisnaaşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

6552 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi ile 3065 sayılı Kanunun (17/4-g) maddesinde 11/9/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere değişiklik yapılmıştır. Yapılan değişiklikle kıymetli taşların (elmas, pırlanta, yakut, zümrüt, topaz, safir, zebercet, inci) 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre Türkiye’de kurulu borsalarda işlem görmek üzere ithali, borsaya teslimi ve borsa üyeleri arasında el değiştirmesi KDV’den istisna tutulmuştur.

Söz konusu istisna, kıymetli taşların Borsa İstanbul Elmas ve Kıymetli Taşlar Piyasasında işlem görmek üzere ithali, borsaya teslimi ve borsa içinde veya ilgili mevzuatına göre borsaya bildirilmek kaydıyla borsa üyeleri arasında borsa dışında el değiştirmesini kapsamaktadır.

Bu taşların, yukarıda belirtilenler dışındaki teslim, ithal ve el değiştirmeleri 11/9/2014 tarihinden itibaren KDV istisnası kapsamına girmediğinden genel hükümlere göre KDV’ye tabidir.

19 II/F-

4.16

Üçüncü paragraf

İki tam yıl süreyle sahip olunan  iştirak hisseleri ve taşınmazların satışı kısmında, alış ve ve giderlere ait KDV’nin indiriminde satış tarihine kadar indirilemeyen kısım indirilecek KDV hesaplarından çıkarılması metinden çıkarılmış,  ilave KDV olarak beyan edilecek, teslimin yapıldığı hesap dönemine ilişkin gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde  gider veya maliyet olarak dikkate alınabilecektir.
20 II/F-

4.23

İlave metin

Tebliğe aşağıda başlığı yer alan  sosyal ve askeri istisnalarla ilgili  metin ilave edilmiştir.

“4.23 Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük Sanayi Sitelerine Tanınan İstisna”

21 II/G-

İlave

7.Bölüm

Tebliğe geçici maddelerle yer alan istisnalarla ilgili  aşağıda başlığı yer alan metin ilave edilmiştir.

“7. Taşınmazların Sosyal Güvenlik Kurumuna Devir ve Teslimi ile Bu Taşınmazların Sosyal Güvenlik Kurumu Tarafından Devir ve Teslimleri”

22 III/A-

4

İlave

8.Bölüm

Tebliğe özel matrah şekilleri ile ilgili olarak aşağıda başlığı yer alan metin ilave edilmiştir.

“4.8. Kıymetli Taş Teslimleri”

23 III/B-

3.2.2

Değişiklik

Birinci ve ikinci paragrafın ilk cümlesi

İndirimli Oranlarla ilgili Mahsubu Talep Edilebilecek Borçlarla ilgili değişiklik:

Mükellefler, indirimli orana tabi işlemlerden doğan iade alacaklarının, Tebliğin (IV/A-2.1.1.) bölümünde belirtilen borçlara mahsubunu talep edebilirler. Ayrıca mükelleflerin iade alacaklarının, (%51) veya daha fazla hissesi kamuya ait kuruluşlardan temin ettikleri elektrik ve doğalgaz borçlarına mahsubu da mümkündür.

Faaliyetleri indirimli oranda KDV’ye tabi işlemlerden oluşan kollektif şirketler ile adi ortaklıklar adına ortaya çıkan KDV iade alacakları, söz konusu şirket ortaklarının yukarıda belirtilen borçlarına (elektrik ve doğalgaz borçları hariç) da mahsup edilebilecektir.

24 III/C-

4.2

Birinci paragrafın son cümlesi

Kısmi vergi indiriminde,

İndirim hakkı tanınan ve tanınmayan işlemleri birlikte yapan mükellefler, alışlarında yüklendikleri vergileri, herhangi bir ayırım yapmaksızın tamamen o dönemde indirilebilir KDV hesabına intikal ettirirler. Daha sonra aynı dönemde, toplam satışlar içinde indirim hakkı tanınmayan işlemlerin oranı bulunur, bu oran, o dönemdeki toplam satışlar nedeniyle yüklenilen vergilere uygulanarak, istisna kapsamına giren işlemler dolayısıyla yüklenilen vergi miktarı hesaplanır. Bu şekilde bulunan vergisiz satışlara (kısmi istisna kapsamına giren işlemlere) ait yüklenilen vergiler, “İlave Edilecek KDV” satırına yazılır.

İndirilebilir KDV hesabından çıkartılması metinden çıkarılmıştır.

25 IV/A-

1.2

İkinci paragrafın b bendi

İşlemin Bünyesine Giren Verginin Hesabına Dahil Edilebilecek Unsurlar kısmında,

İade hakkı doğuran işlemin gerçekleştiği döneme ilişkin ifadesi yerine,

İade hakkı doğuran işlemle ilgili olan telefon, kırtasiye, posta, ulaşım, konaklama, akaryakıt, elektrik, su, büro malzemeleri, muhasebe, reklâm, temizlik malzemeleri, kira vb. genel imal ve genel idare giderlerinden iade hakkı doğuran işleme isabet eden kısım, ifadesi kullanılmıştır.

26 IV/A-

1.3

Üçüncü paragrafın ikinci cümlesi

İhraç kayıtlı satış ve Dahili İşleme Belgesi kapsamında ihraç kayıtlı mal alan ihracatçıların ödemediği KDV’yi iade olarak talep etmesi mümkün olmayıp varsa genel giderler ve ATİK nedeniyle  iade talebi mümkündür.

Değişiklikten önce alınacak iade, ihracat bedeline genel vergi oranı uygulanması sonucu hesaplanan tutar ile ihraç kayıtlı teslim bedeli üzerinden hesaplanan KDV arasındaki farkı aşamaz şeklinde iken  tebliğle iade edilebilecek tuta,r ihracat bedeli ile ihraç kaydıyla teslim bedeli arasındaki farka genel vergi oranı uygulanmak suretiyle bulunacak tutarı aşamaz şeklinde olmuştur.

27 IV/A-

1.5

İkinci paragrafı ve üçüncü paragraf değişmiştir.

Dahilde İşleme Belgesi sahibi mükelleflerin ihraç kayıtlı tesliminde satın aldığı  ifadesi yerine  yurtiçi veya yurtdışından ifadesi kullanılmıştır.

Eşdeğer eşya uygulaması nedeniyle KDV ödeyerek satın aldığı girdileri kullanarak vücuda getirdiği ürünü ihraç eden ve bunun karşılığında da DİİB kapsamında KDV ödemeyerek söz konusu girdi veya eşdeğer eşyasını temin etme hakkı kazanan mükellefin KDV ödeyerek satın aldığı girdilere ilişkin KDV’yi, başlangıçta iade olarak talep etmesi mümkün değildir. İade edilecek KDV’nin hesabı, eşdeğer eşya uygulaması nedeniyle DİİB kapsamında KDV ödemeksizin girdi temininden sonra yapılır.

Bu durumda iade edilecek KDV tutarı, ihracat bedeli ile DİİB kapsamında KDV ödemeksizin yurtiçi ve yurtdışından temin edilen girdilerin bedeli arasındaki farka genel vergi oranı uygulanmak suretiyle bulunacak tutarı aşamaz.

Değişiklikten önceki metin, iade edilecek KDV, ihracata genel vergi oranı uygulamak suretiyle bulunacak tutardan, DİİB kapsamında girdi temininde ödemediği KDV tutarının düşülmesi suretiyle bulunan tutarı aşamaz, şeklindeydi.

28 IV/A-

7.2.

İkinci paragraf kaldırılmıştır.

İade Hakkı Doğuran İşlemin Beyan Edildiği Döneme Ait İndirilecek KDV Listesi bölümünde yer alan, “Gümrük beyannameli mal ihracında, dış ticaret sermaye şirketleri ve sektörel dış ticaret şirketleri, ihracatına aracılık ettikleri mükelleflerin indirilecek KDV listesini de verirler.” hükmü kaldırılmıştır.

 

29 IV/D-

1

Son paragraf

3065 sayılı Kanunun (11/1-c) ve geçici 17 nci maddeleri kapsamındaki ihraç kaydıyla teslimlerden doğan KDV iade alacaklarının, indirim yoluyla telafi edilebilmesinde tercihi yapan mükellefler, tecil edilemediği için iadesi gereken KDV tutarlarını en erken ihracatın gerçekleştiği dönem beyannamesinin “İndirimler” kulakçığının “İndirimler” tablosunda 107 kod numaralı satır aracılığıyla indirim konusu yapabilirler.
30 IV/E-

5

Dördüncü paragrafın ikinci cümlesi

Düzenledikleri veya kullandıkları belgelerin sahteliğine veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı olduğuna ilişkin inceleme veya idari araştırma aşamasında mükellefe, söz konusu belgelerin gerçekliğine yönelik deliller ileri sürme imkânı verilir. Aynı şekilde kendileri hakkında olumsuz rapor veya olumsuz tespit bulunmamakla birlikte mal veya hizmet satın aldıkları mükellefler hakkında olumsuz rapor veya olumsuz tespit bulunan mükelleflere de bu imkân sağlanır. Söz konusu karşı deliller inceleme veya araştırmaya konu iş, işlem ve belgelerle ilgili olmalı ve bir yazı ile idari makama ibraz edilmelidir. Karşı deliller incelemeye başlanmış olması halinde inceleme elemanına, incelemeye başlanmamışsa ilgili vergi dairesine sunulur.

İşlemin tarafları, ilgililer ve mükelleflerin, delillerini bir rapora bağlamak suretiyle ileri sürmeleri istenmekte iken yapılan değişiklikle delillerin yazı ile ileri sürülebilme imkanı getirilmiştir.

 

İlgili tebliğe ulaşmak için tıklayınız