72 Seri Nolu Harçlar Kanunu Genel Tebliği-Konsolosluk Harçları

30 Aralık 2013 gün ve 28867(Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayınlanan  72 Seri Nolu Harçlar Kanunu Genel Tebliğinde;  2014 yılında uygulanacak Konsolosluk yayınlanmıştır.

İlgili Genel Tebliğ aşağıdadır.

30 Aralık 2013  PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28867 (Mükerrer)

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığından:

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 72)

Bilindiği üzere, 492 sayılı Harçlar Kanununun 79 uncu maddesinde, Konsolosluk Harçları ile Türkiye Cumhuriyeti Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarının yaptıkları her türlü işlemlere ait harçların, Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan edilecek döviz kurlarına göre ve bu işlemlerle ilgili tarifelere ayrı ayrı veya birlikte emsal uygulanmak suretiyle hesap edilerek tahsil edileceği hüküm altına alınmıştır.

Öte yandan, 492 sayılı Kanunun mükerrer 138 inci maddesi hükmü gereğince, Kanuna bağlı tarifelerdeki maktu harçlar ile maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler 1/1/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden tespit edilmiştir.

Bu değişiklikler karşısında, konsolosluklarımızca döviz cinsinden alınmakta olan harç miktarlarının hesaplanmasına esas olacak döviz kuru ve emsal sayılarının yeniden tespit edilmesine gerek duyulmuştur.

Yukarıda belirtilen hükümlerin Bakanlığımıza tanıdığı yetkiye dayanılarak, 1/1/2014 tarihinden itibaren Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarımızın yapacağı işlemlerden alınacak harç miktarlarının hesaplanmasına esas olacak döviz kuru 1 ABD Doları = 2,00 TL olarak; bu işlemlere uygulanacak emsal sayılar ise 492 sayılı Kanuna bağlı;

 

(2) sayılı tarifedeki miktarlar için                                                                                2,60

(5) sayılı tarifedeki miktarlar için                                                                                1,27

(6) sayılı tarifenin “I-Pasaport Harçları” başlıklı bölümünün (1) numaralı

fıkrasında yer alan pasaport harcı miktarları için                                                         1,00

(6) sayılı tarifede yer alan diğer miktarlar için                                                             0,36

(7) sayılı tarifenin II. Bölümündeki miktarlar için                                                       1,03

Diğer tarifelerdeki miktarlar için                                                                                 1,00

olarak belirlenmiştir.

Tebliğ ve ilan olunur.