45 Seri Nolu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği-2014 İstisnaları ve Tarifesi

30 Aralık 2013 gün ve 28867(Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan  45 Seri Nolu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde;  2014 yılında uygulanacak Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu istisna tutarları ile vergi tarifesi yayınlanmıştır.

İlgili Genel Tebliğ aşağıdadır.

30 Aralık 2013  PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28867 (Mükerrer)

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığından:

VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 45)

1. İstisna Tutarları

Bilindiği üzere, 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun(1) “İstisnalar” başlıklı 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında, “(b), (d) ve (e) bentlerine göre, her bir takvim yılında uygulanacak istisna hadleri, önceki yılda uygulanan istisna hadlerine bu yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artış yapılmak suretiyle tespit olunur. Artırım sırasında 1 milyon liraya kadar olan tutarlar dikkate alınmaz.” hükmü yer almaktadır.

Bakanlığımızca 2013 yılı için yeniden değerleme oranı % 3,93 (üç virgül doksan üç) olarak tespit edilmiş ve 430 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği(2) ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

Buna göre; 1/1/2014 tarihinden itibaren 7338 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (b), (d) ve (e) bentlerinde yer alan istisna tutarları;

• Evlatlıklar dâhil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 146.306 TL (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 292.791 TL),

• İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 3.371 TL,

• Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarından kazanılan ikramiyelerde 3.371 TL,

olarak dikkate alınacaktır.

2. Vergi Tarifesi Matrah Dilim Tutarları

7338 sayılı Kanunun “Nispetler” başlıklı 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında, “Vergi tarifesinin matrah dilim tutarları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde hesaplanan dilim tutarlarının % 5’ini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. …” hükmüne yer verilmiştir.

Buna göre, 7338 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinde yer alan vergi tarifesinin matrah dilim tutarları yukarıda belirtilen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle tespit edilmiştir. Bu nedenle, 1/1/2014 tarihinden itibaren veraset yoluyla veya ivazsız surette meydana gelen intikallerde veraset ve intikal vergisi aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır.

Matrah

Verginin Oranı (%)

Veraset Yoluyla İntikallerde

İvazsız İntikallerde

İlk                          190.000 TL için

1

10

Sonra gelen            440.000 TL için

3

15

Sonra gelen            970.000 TL için

5

20

Sonra gelen         1.800.000 TL için

7

25

Matrahın             3.400.000 TL’yi aşan bölümü için

10

30

 

3. Muris veya Tasarrufu Yapan Şahsın İkametgâhı Tespit Olunamaması Durumunda Beyannamenin Verileceği Yer Vergi Dairesi

7338 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin (c) fıkrasında, muris veya tasarrufu yapan şahsın Türkiye’de hiç ikamet etmediği veya son ikametgâhı tespit olunamadığı takdirde veraset ve intikal vergisinin Maliye Bakanlığının tayin edeceği yer vergi dairesince tarh olunacağı; 8 inci maddesinin birinci fıkrasında da, beyannamelerin 6 ncı maddenin (c) fıkrasına giren hallerde Maliye Bakanlığına verileceği hükme bağlanmıştır.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun(3) 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında ise; “Mükelleflerin, vergi uygulaması bakımından hangi vergi dairesine bağlı oldukları vergi kanunları ile belirlenir. Ancak, Maliye ve Gümrük Bakanlığı, gerekli gördüğü hallerde, mükelleflerin işyeri ve ikametgâh adresleri ile il ve ilçelerin idarî sınırlarına bağlı kalmaksızın vergi daireleri ve bölge bilgi işlem merkezleri kurmaya, vergi dairelerine bağlı şubeler açmaya ve vergi dairelerinin yetki alanı ile vergi türleri, meslek ve iş grupları itibariyle mükelleflerin bağlı olacakları vergi dairesini belirlemeye yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.

Bu madde hükmünün Bakanlığımıza verdiği yetki uyarınca, muris veya tasarrufu yapan şahsın Türkiye’de hiç ikamet etmediği veya son ikametgâhı tespit olunamadığı takdirde veraset ve intikal vergisi beyannamelerinin, veraset yoluyla veya sair surette ivazsız tarzda intikal eden malın bulunduğu veya mükelleflerin ikametgâhlarının bağlı olduğu yer vergi dairesine verilmesi uygun görülmüştür.

Tebliğ olunur.

—————————————

(1) 15/6/1959 tarihli ve 10231 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

(2) 19/11/2013 tarihli ve 28826 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

(3)10/1/1961 tarihli ve 10703 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.