Bülten 2013

Bülten 2013-87 Belediye Gelirleri Kanunundaki Maktu Vergi ve Harç Tarifesi Belirlendi

 

Erdoğdu Öz

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul,18.12.2013

BÜLTEN (E.Ö. 2013-87)

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNUNDAKİ MAKTU VERGİ VE HARÇ TARİFESİ BELİRLENDİ

18 Aralık 2013 gün ve 28855 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2013/5585 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı  ile 19.05.2013 tarihinden geçerli olmak üzere 18.12.2013 tarihine yürürlüğe girmiştir.

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 96 ncı maddesi gereğince;

Bakanlar Kurulu, bu Kanunda en az ve en çok miktarları gösterilen vergi ve harçların tarifelerini belediye grupları itibarıyla tayin ve tespit eder(Md.96/A).

Bakanlar Kurulu bu Kanunda yer alan maktu vergi ve harçların en az ve en çok miktarını belirleyen hadleri birlikte veya ayrı ayrı yahut her vergi ve harçla ilgili tarifelerde yer alan en az ve en çok hadleri birlikte veya ayrı ayrı on katına kadar artırmaya ve Kanunda yazılı hadlerden az ve bu hadlerin on katından çok olmamak üzere yeni hadler tespit etmeye ve 21 inci maddede yazılı Eğlence Vergisi nispetlerini birlikte veya ayrı ayrı bir katına kadar artırmaya veya sıfıra kadar indirmeye yetkilidir(Md.96/C).

Bakanlar Kurulu bu yetkisini kullanarak ;

-İlan ve Reklam Vergisi,

-Eğlence Vergisi,

-İşgaliye Harcı,

-Tatil Günleri Çalışma Ruhsat Harcı,

-İşyeri Açma İzni Harcı,

Tarifelerinde değişiklikler yapmıştır.

Bakanlar Kurulu Kararı eki olan tarifeye ulaşmak için tıklayınız.