Haberler

5 Seri nolu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliği yayımlanmıştır.

17 Ağustos 2013 gün ve 2873 sayılı Resmi Gazete’de  5 Seri nolu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında6111 Sayılı Kanun Genel Tebliği yayımlanmıştır.

6495 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesi ile 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanunun uygulamasına ilişkin düzenlemeler hakkında açıklamalar yapılmaktadır.

 6495 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası hükmü ile;

– 1/6/2013 tarihi itibarıyla 6111 sayılı Kanundan yararlanma hakları devam eden,

– İl özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşların,

6111 sayılı Kanun kapsamında 2013 yılının Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında ödenmesi gereken taksitlerinin, aynı Kanunun 18 inci maddesine göre tercih ettikleri taksit sayısına göre belirlenen son taksit ödeme süresi içerisinde ödenmesine imkan sağlanmıştır.

6495 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin ikinci fıkrası ile;

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre verilen ve fıkra kapsamına giren idari para cezalarının, 6111 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılandırılarak ödenmesi imkanı getirilmektedir.

Kapsama;31/12/2010 tarihinden (bu tarih dahil) önce verilen ve 6495 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin yürürlüğe girdiği 2/8/2013 tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş olan ya da ödeme süresi geçmemiş bulunan veya dava açılmış ya da dava açma süresi henüz geçmemiş olan idari para cezaları girmektedir.

Yayımlanmış olan 5 Seri nolu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliğde; yapılan değişikliklerin açıklaması yapılmaktadır.

 

İlgili Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.