Özel Tüketim Vergisi ve Harçlar Kanunu Oranlarında Değişiklikler Yapıldı

22.09.2012 gün ve 28419 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 20.09.2012 gün ve 2012/3735 sayılı Kararnamenin Eki Karar’da;

I- Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli I sayılı listelerde yer alan petrol ve petrol ürünleri, II sayılı listede yer alan diğer motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçmeyenler ve III sayılı tarifede yer alan kolalı ve alkollü içkilere uygulanan özel tüketim vergisi oranları, maktu ve asgari maktu vergi tutarları yeniden tespit edilmiştir.

Motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçmeyen taşıtlarda özel tüketim vergisi %37’den %40’a çıkarılmıştır.

II-Harçlar Kanunu’nun 4 sayılı tarifesinin “I Tapu İşlemleri” başlıklı bölümünün aşağıda yer alan 20 numaralı fıkrasında sayılan tapu işlemleri üzerinden alınan tapu harçları Binde 16,5 iken Binde 20’ye çıkarılmıştır.

Bu değişiklikler 22 Eylül 2012 tarihinden itibaren uygulanacaktır.

 

Bakanlar Kurulu Kararına ulaşmak için tıklayınız

 

20. a) Gayrimenkullerin ivaz karşılığında veya ölünceye kadar bakma akdine dayanarak yahut trampa hükümlerine göre devir ve iktisabında gayrimenkulün beyan edilen devir ve iktisap bedelinden az olmamak üzere emlak vergisi değeri üzerinden (Cebri icra ve şuyuun izalesi hallerinde satış bedeli, istimlaklerde takdir edilen bedel üzerinden) devir eden ve devir alan için ayrı ayrı (Binde 20)

Tapuda kaydı bulunmayan gayrimenkullerin, zilyetlik devir sözleşmeleri ile devrinde de bu fıkra hükümleri uygulanır.

Hesaplanacak harç, zilyetlik devir sözleşmeleri yapılmadan önce, şekli ve muhtevası Maliye Bakanlığınca tespit edilecek bir beyanname ile bildirilir ve beyanname verme süresi içinde ödenir.

b) Gayrimenkullerin, irtifak haklarının ve gayrimenkul mükellefiyetinin sermaye şirketlerine sermaye olarak konulmasında ticaret mahkemesince tayin olunan değer üzerinden devir alan için ve gayrimenkul devir hallerinde devir eden için(Binde 20)

 c)Gayrimenkul mükellefiyetinin tesis ve devir yoluyla iktisabında tesis ve devir için ödenen bedel üzerinden (Bu bedel muayyen zamanlarda bir şey yapmak veya vermekten ibaret olduğu takdirde mükellefiyet bedeli beher sene verilecek veya yapılacak şeylerin 20 misline eşit sayılır) devir alan için (Binde 20)

d) Gayrimenkul hükmündeki daimi ve müstakil hakların tesis ve devri için ödenen bedel üzerinden (Bu bedel, üzerinde hak tesis edilen gayrimenkulun emlak vergisi değerinin yarısından az, iki katından çok olamaz) devir alan için (Binde 20)

e) Gayrimenkul üzerine irtifak hakkı tesis ve devrinde (634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre yapılan kat irtifakları hariç olmak üzere) tesis ve devir için ödenen bedel (Bu bedel, üzerinde hak tesis edilen gayrimenkulün emlak vergisi değerinin iki katından çok olamaz) üzerinden devir alan için (Binde 20)

f) İvaz karşılığında kuru mülkiyet iktisabında devir bedeli üzerinden devir eden ve devir alan için ayrı ayrı (Binde 20)

Yukarıdaki (e) fıkrasında yer alan intifa hakkı ile (f) fıkrasında yer alan kuru mülkiyetin değerleri bu Kanunun 64’üncü maddesinin son fıkrasına göre hesaplanan miktarlardan düşük olamaz.