Katma Değer Vergisi Oranlarında Değişiklik Yapıldı

12 Eylül 2012 gün ve 28409 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 27.08.2012 gün ve ve 2012/3594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın 1 sayılı listesine eklenen 18 sıra no ile “Kur’an-ı Kerim (Kur’an meal ve tefsir kitapları ile münhasıran Kur’an cüz, sûre, ayet ve/veya meallerini içeren kitaplar dâhil) ile Tevrat, Zebur ve İncil kitapları” 13.09.2012 gününden itibaren %1 KDV oranına tabi olmuştur.

Sözü edilen Bakanlar Kurulu Kararı aşağıdadır.

12 Eylül 2012 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28409

BAKANLAR KURULU KARARI

          Karar Sayısı : 2012/3594

Ekli “Mal ve Hizmetlere   Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda   Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının   16/8/2012 tarihli ve 87534 sayılı yazısı üzerine, 3065 sayılı Katma Değer   Vergisi Kanununun 28 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 27/8/2012   tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                              

MAL VE   HİZMETLERE UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ

ORANLARININ   TESPİTİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA   DAİR KARAR

MADDE 1 – 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu   Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer   Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın eki (I) sayılı listeye   aşağıdaki sıra eklenmiştir.

“18- Kur’an-ı Kerim (Kur’an meal ve   tefsir kitapları ile münhasıran Kur’an cüz, sûre, ayet ve/veya meallerini   içeren kitaplar dâhil) ile Tevrat, Zebur ve İncil kitapları.”

MADDE 2 –   Bu Karar yayımını izleyen gün yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu   Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.