e Fatura ile ilgili 397 nolu VUK Genel Tebliğinde Değişiklik Yapan 416 Nolu VUK Genel Tebliği

Vergi Usul Kanununun Maliye Bakanlığına tanıdığı yetkilere istinaden, yaygın olarak kullanılan belgelerden biri olan faturanın elektronik belge olarak düzenlenmesi, elektronik ortamda iletilmesi, muhafaza ve ibraz edilmesine ilişkin usul ve esaslar 5 Mart 2010 gün ve 27512 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 397 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde açıklanmıştır.

Bu defa,28 Haziran 2012 gün ve 28337 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 416 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde 397 Sıra Nolu VUK Genel Tebliğinin 4 ncü maddesinde yer alan” e-Fatura Uygulamasından Yararlanma “ bölümünde değişiklikler yapılmıştır.

Bu değişiklikler ile ilgili 416 Sayılı VUK Genel Tebliğine ulaşmak için tıklayınız.