Pratik Bilgiler

Vergiden Müstesna Harcırahlar

 

YURT İÇİ VE YURT DIŞI HARCIRAHLARIN GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA TUTARLARI

(2022 YILI)

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun harcırah istisnası uygulamasına ilişkin uygulamaları 24 ncü  maddesinin 1 nci ve 2 nci bendinde yer almaktadır.

1.bend, Harcırah Kanunu kapsamında olan kurumlar tarafından harcırah veya yolluk olarak  yapılan ödemeler,

2.bend de ise ,

“Harcırah Kanunu kapsamı dışında kalan müesseseler tarafından idare meclisi başkanı ve üyeleri ile denetçilerine, tasfiye memurlarına ve hizmet erbabına (Harcırah Kanunu’na tabi olsun olmasın her türlü sözleşmeli personel dahil) verilen gerçek yol giderlerinin tamamı ile yemek ve yatmak giderlerine karşılık verilen gündelikler (Bu gündelikler aynı aylık seviyesindeki devlet memurlarına verilen gündeliklerden fazla ise veya devletçe verilen gündeliklerin en yüksek haddini aşarsa, aradaki fark ücret olarak vergiye tabi tutulur); “

gelir vergisinden istisna edilmiştir.

Harcırah, gidilen yerde veya yolda öğle (saat 13.00) ve akşam (saat 19.00) yemeği zamanlarından birini geçirenlere 1/3, ikisini geçirenlere 2/3 oranında ve geceyi de geçirenlere tam gündelik verilir.

Yurtiçi ve yurtdışı vergiden istisna harcırah tutarları aşağıdaki gibidir.

I-Vergiden istisna yurtiçi harcırah tutarları

Harcırah tutarlarının hesaplanmasında devlet memurlarının brüt aylık tutarları dikkate alınır ve  2021 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun (H)  cetvelindeki tutarlar dikkate alınarak hesaplanır.

Bu tutarlar 1 Ocak 2022-30 Haziran 2022 ücretlerine göre hesaplanmıştır.

Buna göre,  bu dönem için hesaplanan vergiden istisna harcırah tutarları aşağıdadır.

01.01.2022-30.06.2022 Dönemi için Brüt Ayık(TL) Vergiden İstisna Gündelik Tutar (TL)
5.784,43 ve fazlası 92,00
5.743,03 – 5.784,42 80,00
5.237,08 – 5.743,02 75,00
4.593,14 – 5.237,07 71,00
3.810,06 – 4.593,13 63,00
3.810,05 ve daha aşağısı 62,00

II-Vergiden istisna yurtdışı harcırah tutarları

a-Yurt dışı harcırah (KKTC Hariç) istisnaları

Yurt dışı harcırahlarda daha önceki yıla göre bir farklılık olmamıştır. Memur maaş aralıkları değişmiştir.

Buna göre,  bu dönem için hesaplanan vergiden istisna harcırah tutarları aşağıdadır.

1-İstisna harcırahlar (01.01.2022-30.06.2022 arası) Brüt Ücrete Göre Harcırahlar

Ülkeler ve Para Birimi   II. Sütun
5.784,43 TL ve fazlası aylık tutarı olanlar
A.B.D. (A.B.D. Doları) 182
Almanya (Euro) 164
Avustralya (Avustralya   Doları) 283
Avusturya (Euro) 166
Belçika(Euro) 161
Danimarka (Danimarka Kronu) 1.238
Finlandiya (Euro) 148
Fransa (Euro) 160
Hollanda (Euro) 156
İngiltere(Sterlin) 115
İrlanda (Euro) 155
İspanya (Euro) 158
İsveç(İsveç Kronu) 1.359
İsviçre (İsviçre   Frangı) 283
İtalya (Euro) 152
Japonya (Japon Yeni) 31.405
Kanada (Kanada Doları) 244
Kuveyt(Kuveyt Dinarı) 50
Lüksemburg (Euro) 161
Norveç (Norveç Kronu) 1.193
Portekiz (Euro) 155
Suudi Arabistan (Suudi   A.   Riyali) 617
Yunanistan (Euro) 158
Kosova (Euro) 123
Diğer AB Ülkeleri   (Euro) 127
Diğer Ülkeler (A.B.D. Doları) 157

2-Harcırah için avans verilecek ise, avansın Türk Lirası cinsinden tutarı, yabancı para cinsinden avans miktarının tahakkuk tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca ilan edilen efektif satış kuruyla çarpılması suretiyle bulunur. Avansın mahsup işlemlerinde ise döviz satım belgesinde gösterilen tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca ilan edilen efektif satış kuru esas alınır.

3-Harcırah için avans verilmemiş ise, yurtdışı gündeliklerinin Türk Lirası cinsinden tutarı, yabancı para cinsinden gündelik miktarının beyanname düzenleme tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca ilan edilen döviz satış kuruyla çarpılması suretiyle bulunur.

4-Yabancı para cinsinden, müstahak olunan harcırah miktarının avans miktarından  Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca ilan edilen döviz satış kuru esas alınır.

5-Yurtdışına gönderilenlere, seyahat ve ikamet süresinin ilk on günü için ödenecek gündelikler, yukarıdaki cetveldeki miktarların % 50 artırılması suretiyle hesaplanır

6- Yurt dışındaki seyahat ve ikamet süresinin ilk on günü ile sınırlı olmak kaydıyla, yatacak yer temini için fatura karşılığı ödenen tutarın, artırımlı olarak hesaplanan gündelik tutarının % 40’ını aşması halinde, aşan kısmın % 70’i ayrıca ödenebilir. Ancak ilave olarak ödenecek tutar, yukarıdaki açıklamalar kapsamında ekli tablodaki gündeliklerin;

a-I-III nolu sütunlarda gösterilenler için %100’ünden,

b-IV-VII nolu sütunlarda gösterilenler için %70 inden,

fazla olamaz.

7-Birden fazla ülkeyi kapsayacak yurtdışı yolculuklarda  her ülkede  kalış süresi için o ülkeye ilişkin gündelik tutarı esas alınır.

b-KKTC Harcırah istisnaları

01.01.2022-30.06.2022 Dönemi

Bu dönem için hesaplanan vergiden istisna harcırah tutarları aşağıdadır.

Geçerli Brüt Aylık Tutarı (TL Vergiden İstisna Gündelik Tutarı (TL
5.784,43 TL ve fazlası aylık tutarı olanlar 192,60