Pratik Bilgiler

Vergi Cezaları Özel Usulsüzlük

Madde 353-Fatura ve   benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil usul hükümlerine   uyulmaması (Özel Usulsüzlük Cezası) 2019   Yılında Uygulanacak   Miktar(TL) 2020  Yılında Uygulanacak   Miktar(TL) 2021  Yılında Uygulanacak   Miktar(TL 2022       Yılında Uygulanacak   Miktar(TL
1- Fatura, gider   pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi,   alınmaması 290 350 380 500
– Bir takvim yılı   içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek   toplam ceza 148.000 180.000 190.000 250.000
2- Perakende satış   fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk   irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük   müşteri listesi   ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin   düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması 290 350 380 500
– Her bir belge   nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza 14.800 18.000 19.000 25.000
– Her bir belge   nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam   ceza 148.000 180.000 190.000 250.000
4- Maliye Bakanlığınca   tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti   getirilen defterlerin;   bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması,   yetkililere ibraz   edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine   uyulmaması 290 350 380 500
6- Belirlenen muhasebe   standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali   tablolara ilişkin usul   ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar   programlarının   üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara 7.000 8.500 9.000 12.000
7- Kamu kurum ve   kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak   işlemlerde   kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın  

 işlem   yapanlara

350 420 450 600
8- Belge basımı ile   ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine   getirmeyen matbaa   işletmecilerine-Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde   kesilecek   toplam özel usulsüzlük cezası 1.100

220.000

1.300

260.000

1.400

280.000

1.900

380.000

9- 4358 sayılı Kanun   uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu   getirilen   kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen     standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere 1.480 1.800 1.900 2.500
10- 127 nci maddenin   (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli   görevlisinin   ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına 1.100 1.300 1.400 1.900
11-Tasdik raporu ibraz şartı getirilen mükellefler adına  Alt sınır-Üst sınır 68.000-680.000

 

Mükerrer Madde   355-Bilgi vermekten çekinenler İle 256, 257 ve mükerrer   257 nci madde   hükmüne uymayanlar için ceza 2019  Yılında Uygulanacak   Miktar(TL)  2020  Yılında Uygulanacak   Miktar(TL) 2021  Yılında Uygulanacak   Miktar(TL) 2022  Yılında Uygulanacak   Miktar(TL)
1- Birinci sınıf   tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 1.900 2.300 2.500 3.400
2- İkinci sınıf   tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit   usulde tespit   edilenler hakkında 980 1.200 1.300 1.700
3- Yukarıdaki   bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında 490 600 760 880
4-Tahsilat ve   ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta   idarelerince   düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara   (işleme

konu tutarın %5’i) bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel     usulsüzlük cezası

1.480.000 1.800.000  1.900.000 1.300.000