Vergi Cezaları Özel Usulsüzlük

Madde 353-Fatura ve   benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil usul hükümlerine   uyulmaması (Özel Usulsüzlük Cezası) 2018  Yılında Uygulanacak   Miktar(TL) 2019  Yılında Uygulanacak   Miktar(TL) 2020  Yılında Uygulanacak   Miktar(TL) 2021  Yılında Uygulanacak   Miktar(TL
1- Fatura, gider   pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi,   alınmaması 240 290 350 380
– Bir takvim yılı   içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek   toplam ceza 120 148.000 180.000 190.000
2- Perakende satış   fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk   irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük   müşteri listesi   ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin   düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması 240 290 350 380
– Her bir belge   nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza 12.000 14.800 18.000 19.000
– Her bir belge   nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam   ceza 120.000 148.000 180.000 190.000
4- Maliye Bakanlığınca   tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti   getirilen defterlerin;   bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması,   yetkililere ibraz   edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine   uyulmaması 240 290 350 380
6- Belirlenen muhasebe   standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali   tablolara ilişkin usul   ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar   programlarının   üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara 5.700 7.000 8.500 9.000
7- Kamu kurum ve   kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak   işlemlerde   kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın  

 işlem   yapanlara

290 350 420 450
8- Belge basımı ile   ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine   getirmeyen matbaa   işletmecilerine-Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde   kesilecek   toplam özel usulsüzlük cezası  900

180.000

1.100

220.000

1.300

260.000

1.400

280.000

9- 4358 sayılı Kanun   uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu   getirilen   kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen     standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere 1.200 1.480 1.800 1.900
10- 127 nci maddenin   (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli   görevlisinin   ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına 900 1.100 1.300 1.400

 

 

 

Mükerrer Madde   355-Bilgi vermekten çekinenler İle 256, 257 ve mükerrer   257 nci madde   hükmüne uymayanlar için ceza 2018 Yılında Uygulanacak Miktar(TL) 2019  Yılında Uygulanacak   Miktar(TL)  2020  Yılında Uygulanacak   Miktar(TL) 2021  Yılında Uygulanacak   Miktar(TL)
1- Birinci sınıf   tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 1.600 1.900 2.300 2.500
2- İkinci sınıf   tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit   usulde tespit   edilenler hakkında 800 980 1.200 1.300
3- Yukarıdaki   bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında 400 490 600 760
4-Tahsilat ve   ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta   idarelerince   düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara   (işleme

konu tutarın %5’i) bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel     usulsüzlük cezası

1.200.000 1.480.000 1.800.000  1.900.000
5-Kullanılan sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge tutarı (VUK.370 İzaha Davet) 57.000 70.000 100.000 109.000