Vergi Cezaları Özel Usulsüzlük

Madde 353-Fatura ve   benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil usul hükümlerine   uyulmaması (Özel Usulsüzlük Cezası) 2017  Yılında Uygulanacak   Miktar(TL) 2018  Yılında Uygulanacak   Miktar(TL) 2019  Yılında Uygulanacak   Miktar(TL) 2020  Yılında Uygulanacak   Miktar(TL)
1- Fatura, gider   pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi,   alınmaması 210 240 290 350
– Bir takvim yılı   içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek   toplam ceza  110.000 120 148.000 180.000
2- Perakende satış   fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk   irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük   müşteri listesi   ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin   düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması 210 240 290 350
– Her bir belge   nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza 11.000 12.000 14.800 18.000
– Her bir belge   nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam   ceza 110.000 120.000 148.000 180.000
4- Maliye Bakanlığınca   tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti   getirilen defterlerin;   bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması,   yetkililere ibraz   edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine   uyulmaması 210 240 290 350
6- Belirlenen muhasebe   standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali   tablolara ilişkin usul   ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar   programlarının   üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara 5.000 5.700 7.000 8.500
7- Kamu kurum ve   kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak   işlemlerde   kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın  

 işlem   yapanlara

 260 290 350 420
8- Belge basımı ile   ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine   getirmeyen matbaa   işletmecilerine-Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde   kesilecek   toplam özel usulsüzlük cezası  800

160.000

 900

180.000

1.100

220.000

1.300

260.000

9- 4358 sayılı Kanun   uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu   getirilen   kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen     standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere 1.100 1.200 1.480 1.800
10- 127 nci maddenin   (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli   görevlisinin   ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına 800 900 1.100 1.300

 

 

 

Mükerrer Madde   355-Bilgi vermekten çekinenler İle 256, 257 ve mükerrer   257 nci madde   hükmüne uymayanlar için ceza 2017 Yılında Uygulanacak Miktar(TL) 2018 Yılında Uygulanacak Miktar(TL) 2019  Yılında Uygulanacak   Miktar(TL)  2020  Yılında Uygulanacak   Miktar(TL)
1- Birinci sınıf   tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 1.400 1.600 1.900 2.300
2- İkinci sınıf   tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit   usulde tespit   edilenler hakkında  700 800 980 1.200
3- Yukarıdaki   bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında  350 400 490 600
4-Tahsilat ve   ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta   idarelerince   düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara   (işleme

konu tutarın %5’i) bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel     usulsüzlük cezası

1.100.000 1.200.000 1.480.000 1.800.000 
5-Kullanılan sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge tutarı (VUK.370 İzaha Davet)  50.000 57.000 70.000 100.000